Gi?i ??u

AFF Cup: ?T Vi?t Nam v??t m?t Indonesia, b? Thái Lan b? xa v?… ?i?m s?

Theo - 12/11/2018 - 06:15

? tr?n ra quan b?ng A AFF Cup 2018, ?T Vi?t Nam ?? thu v? ba ?i?m song v?n b? Thái Lan b? xa v? ?i?m s?.

L??t tr?n ??u tiên hai b?ng A và B AFF Cup 2018 k?t thúc v?i k?t qu? khá b?t ng? khi Indonesia th?t b?i tr??c Singapore v?i t? s? 0-1. Theo gi?i truy?n th?ng c?a x? s? v?n ??o thì th?t b?i ?ó do tr?ng tài Nguy?n Hi?n Tri?t x? ép.

Tuy nhiên, Indonesia c?n nhìn nh?n th?c t?, h? có nguy c? b? lo?i cao sau th?t b?i ?ó và v? trí th? 2 trên b?ng x?p h?ng t?ng ?i?m qua các k? AFF Cup (ti?n than là Tiger Cup) c?ng b? soán b?i ?T Vi?t Nam.

AFF Cup 2018: Quang H?i tr? thành "Thánh nh?" trong th? thách sút bóng trúng xà ngang

B?i l?, th?y trò HLV Park Hang Seo ?? ?ánh b?i Lào v?i t? s? 3-0, qua ?ó nang t?ng s? ?i?m sau 12 k? tham d? lên con s? 102, cùng hi?u s? +56. Trong khi ?ó, Indonesia t?t h?ng v?i v? trí th? 3 cùng 99 ?i?m, hi?u s? +61.

Singapore v?i chi?n th?ng 1-0 tr??c Indonesia ?? rút ng?n kho?ng cách v?i ??i th? khi s? h?u 95 ?i?m (+47). Chi?n th?ng 1-0 tr??c Campuchia c?ng nang t?ng s? ?i?m c?a Malaysia lên thành 90 v?i hi?u s? +37 và xay ch?c v? trí th? 5.

AFF Cup: ?T Vi?t Nam v??t m?t Indonesia, b? Thái Lan b? xa v?… ?i?m s?  - ?nh 3.

Thái Lan v??t tr?i ? gi?i ??u c?p khu v?c. ?nh: AFF

?T Vi?t Nam ?? t?ng 1 b?c nh?ng v?n còn kém xa nhà ???ng kim v? ??ch Thái Lan. Sau chi?n th?ng ??m 7-0 tr??c ??ng Timor, Thái Lan ?? nang ?i?m s? lên thành 137 cùng hi?u s? lên ??n +93.

Riêng ??ng Timor v?n ch?a có b?t c? ?i?m s? nào. V? trí th? 2 c?a ?T Vi?t Nam có th? b? soán ? l??t tr?n th? 2 khi th?y trò HLV Park Hang Seo s? ???c ngh? còn Indonesia ch? ph?i ti?p ??ng Timor vào 19h00 ngày 13/11.

Cùng gi? tr?n ??u này là cu?c ch?m trán gi?a Philippinese và Singapore. ? b?ng A, Myanmar s? thi ??u v?i Campuchia còn Malaysia ch?m trán v?i Lào. Hai tr?n ??u này cùng di?n ra vào ngày 12/11.

?I?M S? C?A CáC ??I BóNG QUA CáC K? AFF CUP

V? th???i tuy?nS? l?n 
tham d?
S? tr?nHi?u S??i?m
1Thái Lan1264+93137
2Vi?t Nam1258+56102
3Indonesia1259+6199
4Singapore1253+4795
5Malaysia1258+3790
6Myanmar1241-2345
7Philippinese1139-6425
8Lào1134-10611
9Campuchia723-646
10Brunei14-143
11??ng Timor25-230

Cùng chuyên m?c

XEM
Truy?n thông Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng c?a Thái Lan kh?ng kh?i ng?c nhiên và c?m th?y ?iên r? khi ch?ng ki?n c?nh t??ng dòng ng??i chen chúc mua vé ? Vi?t Nam t?i AFF Cup 2018.

??c thêm

Xem thêm