Gi?i ??u

Chùm ?nh: Bu?i tô?i c?a riêng... Công Ph??ng

Chùm ?nh: Bu?i t??i c?a riêng... C?ng Ph??ng

C?ng Ph??ng ?? có m?t bu?i t?i kh?ng th? h?nh phúc h?n khi anh là ng??i "m? hàng" cho ?T Vi?t Nam t?i AFF Suzuki Cup 2018 và c?ng "?m" lu?n danh hi?u c?u th? xu?t s?c nh?t trong tr?n ra quan chi?n th?ng 3 sao tr??c ?T Lào.

Xem thêm