Gi?i ??u

Do r? b? méo 2 hi?p ??u, Boston Celtics m?i thua Portland Trail Blazers?

Theo - 12/11/2018 - 14:52

Boston Celtics ti?p t?c nh?n tr?n thua 100-94 khi ??n làm khách trên san Moda Center c?a Portland Trail Blazers. M?t ?i?u ?áng chú y trong cu?c ??i ??u này ?? khi?n fan Boston Celtics khá ph?n n? và khó hi?u.

Xem ngay highlights Portland Trail Blazers vs Boston Celtics:

Theo ?ó, nhi?u ng??i ?? nghi v?n r?ng Boston Celtics ?? ph?i ch?i v?i vành r? b? méo su?t hai hi?p ??u tr?n ??u. Vào giai ?o?n gi?a hi?p, khi c? hai ??i ph?i ??i ph?n san thi ??u, b? ph?n k? thu?t ?? ph?i b?t thang ti?n hành ch?nh s?a l?i c? c?t r?.

V?n ?? ? ?ay chính là vi?c kh?ng ai bi?t ?i?u ?ó di?n ra t? lúc nào. Th?m chí có th? là ngay t? khi b?t ??u tr?n ??u. N?u th?t s? nh? v?y, Boston Celtics ?? ph?i ch?u b?t l?i su?t 24 phút ??u tr?n.

Do r? b? méo 2 hi?p ??u, Boston Celtics m?i thua Portland Trail Blazers? - ?nh 2.

Nhan viên k? thu?t Portland Trail Blazers ch?nh s?a r?.

Có th? nói, tr?n ??u h?m nay là m?t cu?c thi ném gi?a hai ??i. Portland Trail Blazers và Boston Celtics ?? ném t?ng c?ng 78 qu? 3 ?i?m trong tr?n này và ch? lên v?ch ném ph?t 20 l?n.

V? khí chính c?a Portland Trail Blazers h?m nay v?n là s? ph?i h?p ?n y c?a b? ??i Damian Lillard và Jusuf Nurkic. 

Nh?ng tình hu?ng pick-and-roll c?a Lillard và Nurkic th??ng xuyên là cách mà Portland Trail Blazers m? ??u cho ??t t?n c?ng c?a h?.

Bên c?nh ?ó, Damian Lillard ?? t? ra quá ?a n?ng và kinh nghi?m trong tr?n này. Ngay khi các c?u th? Boston Celtics quy?t ??nh t?p trung th? rát Damian Lillard ?? ch?n kh? n?ng ghi ?i?m c?a Portland Trail Blazers.

Th? nh?ng, Damian Lillard v?n th? hi?n kh? n?ng c?a m?t h?u v? d?n bóng ??ng c?p v?i nh?ng ???ng chuy?n ki?n t?o ??p nh? m? m? ???ng cho ??ng ??i. Anh ?? có ??n 12 assists trong tr?n th?ng tr??c Boston Celtics h?m nay.

Xem ngay t?ng h?p k?t qu? NBA 2018-19 ngày 12/11:

Box Score:

Do r? b? méo 2 hi?p ??u, Boston Celtics m?i thua Portland Trail Blazers? - ?nh 5.

Do r? b? méo 2 hi?p ??u, Boston Celtics m?i thua Portland Trail Blazers? - ?nh 6.

B?ng x?p h?ng:

Do r? b? méo 2 hi?p ??u, Boston Celtics m?i thua Portland Trail Blazers? - ?nh 7.

Do r? b? méo 2 hi?p ??u, Boston Celtics m?i thua Portland Trail Blazers? - ?nh 8.

Cùng chuyên m?c

XEM
D? ?oán NBA: Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans

D? ?oán NBA: Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans

D? ?oán NBA tr?n ??u gi?a Toronto Raptors và New Orleans Pelicans di?n ra vào 7h30 sáng mai 13/11.

??c thêm

Xem thêm