Gi?i ??u

B? ?u?i kh?i nhà n?m 13 tu?i, ph?i lang thang kh?p n?i và con ???ng ??n NBA c?a siêu sao Jimmy Butler

Theo - 11/11/2018 - 17:04

M?i ?ay, Jimmy Butler ?? gay náo ??ng c? NBA v?i th??ng v? chuy?n nh??ng bom t?n gi?a Minnesota Timberwolves và Philadelphia 76ers.

Là m?t trong nh?ng ng?i sao c?ng th? v?n toàn xu?t s?c nh?t NBA, Jimmy Butler ?? khi?n s?c m?nh c?a Philadelphia 76ers ??t ??n t?m cao m?i, ?? s?c c?nh tranh v?i nh?ng ?ng l?n ? mi?n ??ng nh? Boston Celtics, Milwaukee Bucks hay Toronto Raptors.

B? ?u?i kh?i nhà n?m 13 tu?i, ph?i lang thang kh?p n?i và con ???ng ??n NBA c?a siêu sao Jimmy Butler - ?nh 1.

?? tr? thành ng?i sao NBA nh? ngày h?m nay, Jimmy Butler ?? ph?i tr?i qua m?t quá kh? kh?ng h? êm ??p.

Jimmy Butler ???c nu?i l?n ? m?t th? tr?n nh? ngo?i ? Houston. T? khi còn bé, b? c?a Jimmy Butler ?? b? r?i gia ?ình. Nh?ng t??ng hai m? con s? s?ng n??ng t?a vào nhau, th? nh?ng kh?ng. N?m 13 tu?i, Jimmy Butler b? m? ?u?i kh?i nhà và quy?t tam t? m?t anh.

M?t c?u h?c sinh c?p hai nh? Jimmy Butler ? th?i ?i?m ?ó thì làm gì có tài s?n trong tay. Chu?i ngày lang b?t c?a anh b?t ??u t? ?ay. Jimmy Butler ?? ph?i ?i ??n nhà c?a t?ng ng??i b?n xin tá túc t?m vài tu?n r?i chuy?n sang n?i khác.

C? ti?p t?c nh? v?y, Jimmy Butler lang thang kh?ng ?ích ??n. T?t nhiên, kh?ng thi?u nh?ng lúc anh ph?i ng? ngoài ???ng vì kh?ng ph?i ai c?ng ?? ?i?u ki?n hay lòng t?t ?? s?n lòng giúp ??.

B? ?u?i kh?i nhà n?m 13 tu?i, ph?i lang thang kh?p n?i và con ???ng ??n NBA c?a siêu sao Jimmy Butler - ?nh 2.

M?c dù v?y, anh v?n kh?ng t? b? ?am mê bóng r? c?a mình. Jimmy Butler c? s?ng m?t cu?c ??i lang b?t nh? th? cho ??n gi?i ??u bóng r? hè c?a tr??ng trung h?c Tomball. Th?i ?i?m ?ó, anh ?? g?p Jordan Leslie, m?t h?c sinh n?m ??u yêu thích bóng r? và bóng b?u d?c.

Jordan Leslie ?? thách th?c Jimmy Butler trong m?t cu?c thi ném 3 ?i?m. Ngay sau ?ó, c? hai ?? tr? thành b?n than c?a nhau. May m?n cho Jimmy Butler, m? và b? d??ng c?a Jordan Leslie ??u là nh?ng ng??i giàu tình c?m.

Bi?t ???c tình c?nh c?a Jimmy Butler, h? ?? nh?n nu?i anh. "H? ?? nh?n nu?i t?i, ch?p nh?n t?i vào gia ?ình c?a h?. Và ?ó kh?ng ph?i vì bóng r?. Ch? ??n gi?n r?ng m? c?a Leslie, bà ?y quá giàu tình ng??i. T?i th?t s? kh?ng dám tin khi bi?t chuy?n", Jimmy Butler k? l?i.

?n ??nh ???c n?i ?, Jimmy Butler b?t ??u t?p trung h?n vào bóng r?. Anh tr? thành ??i tr??ng ??i bóng r? tr??ng trung h?c Tomball. Tuy nhiên, Jimmy Butler l?i kh?ng ???c các HLV c?p ??i h?c chú y.

B? ?u?i kh?i nhà n?m 13 tu?i, ph?i lang thang kh?p n?i và con ???ng ??n NBA c?a siêu sao Jimmy Butler - ?nh 3.

T?t nghi?p tr??ng Tomball, Jimmy Butler ?? ??n h?c và thi ??u cho Tyler Junior College, m?t tr??ng kh?ng h? có ti?ng t?m v? bóng r?.

V?i trung bình 18,1 ?i?m, 7,7 rebounds và 3,1 assists sau n?m ??u thi ??u cho tr??ng Tyler, Jimmy Butler b?t ??u nh?n ???c s? chú y t? các tr??ng ? NCAA Division I.

Th?i ?i?m ?ó, Jimmy Butler ch? ???c ?ánh giá 2 sao và ??ng ? v? trí th? 127. Cu?i cùng, anh ?? ch?p nh?n h?c b?ng th? thao t? ??i h?c Marquette. 

HLV Buzz Williams c?a ??i h?c Marquette ?? chia s? th? này v? Jimmy Butler: "C?u ?y lu?n t? tin vào b?n than nh?ng kh?ng bao gi? t? ra kiêu ng?o. Jimmy Butler hi?u r? h?n ai h?t giá tr? c?a vi?c luy?n t?p. C?u ?y h?c h?i nhi?u h?n nh?ng gì m?i ng??i ngh?".

? n?m hai, Jimmy Butler ?? ???c ??a vào ??i hình xu?t phát c?a ??i bóng r? ??i h?c Marquette. Và ?i?u gì ??n c?ng ph?i ??n, s? ch?m ch? c?a Jimmy Butler ?? ?em l?i thành qu?. Sau khi k?t thúc n?m 3, c? h?i vào NBA ?? m? ra v?i Jimmy Butler.

B? ?u?i kh?i nhà n?m 13 tu?i, ph?i lang thang kh?p n?i và con ???ng ??n NBA c?a siêu sao Jimmy Butler - ?nh 4.

T?t nhiên, c?ng nh? bao l?n tr??c, Jimmy Butler kh?ng h? ???c ?ánh giá cao. ??c bi?t là khi Marquette có hai ng?i sao sinh viên xu?t s?c h?n anh là Wesley Matthew và Jerel McNeal.

Chính HLV c?a LA Clippers, Doc Rivers, ng??i gi? v? trí HLV c?a Boston Celtics th?i ?i?m ?ó c?ng kh?ng ??nh r?ng ?ng kh?ng th?y ???c ?i?u gì n?i b?t t? Jimmy Butler.

"Lúc ?ó, t?i ?? kh?ng th?y ???c ?i?u gì ? c?u ?y. T?i r?t thích cau chuy?n v??t khó c?a Jimmy Butler. Nh?ng t?t c? ch? d?ng l?i ? ?ó. Ki?u nh? t?i thích Jimmy Butler n?m 13 tu?i nh?ng v?i t? cách là c?u th? NBA thì t?i kh?ng ch?c.

Nhìn l?i, r? ràng Jimmy Butler là m?t trong nh?ng cái tên xu?t s?c nh?t ? NBA Draft n?m ?ó. Th? nh?ng h?u h?t m?i ng??i ??u kh?ng th?y ???c tài n?ng c?a c?u ?y. T?i c?ng v?y. T?i ?? kh?ng th?y ???c Jimmy Butler s? phát tri?n ???c ??n nh? ngày h?m nay", Doc Rivers nh? l?i NBA Draft 2011.

B? ?u?i kh?i nhà n?m 13 tu?i, ph?i lang thang kh?p n?i và con ???ng ??n NBA c?a siêu sao Jimmy Butler - ?nh 5.

Tuy nhiên, giám ??c ?i?u hành c?a Chicago Bulls, Gar Forman, ?? th?y h?ng thú v?i l?i ch?i c?a Jimmy Butler. Gar Forman tin r?ng m?u c?u th? v?i tam ly c?ng cáp và ??y quy?t tam nh? Jimmy Butler s? phù h?p v?i HLV Tom Thibodeau c?a Chicago Bulls th?i ?i?m ?ó.

Cu?i cùng Jimmy Butler ?? ???c pick ? v? trí th? 30 t?i vòng 1 NBA Draft 2011 b?i Chicago Bulls. ? NBA, anh b?t ??u ti?p t?c th? hi?n ?i?u mà anh gi?i nh?t. ?ó chính là luy?n t?p và h?c h?i.

T? m?t h?u v? tan binh ch? bi?t th?, b? huy?n tho?i Richard Hamilton chê ném bóng quá ngang, Jimmy Butler t?ng b??c c?i thi?n kh? n?ng c?a mình, ?o?t danh hi?u "Most Improved Player" n?m 2015, 3 l?n liên ti?p vào NBA All-Star (2015-2018).

Gi? ?ay, anh ??ng tr??c m?t ng??ng c?a m?i trong s? nghi?p c?a mình. T?i Philadelphia 76ers, Jimmy Butler l?n ??u có c? h?i ???c thi ??u t?i ??i bóng có th?c l?c ?? ?? c?nh tranh danh hi?u. Li?u mùa gi?i 2018-19 s? ?ánh d?u c?t m?c l?n ??u tiên Jimmy Butler ??t chan ??n chung k?t mi?n, hay th?m chí là chung k?t t?ng NBA?

53 ?i?m ?iên r? giúp Jimmy Butller tr? thành m?t ph?n l?ch s? Chicago Bulls t?i NBA

Cùng chuyên m?c

XEM
D? ?oán NBA: Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans

D? ?oán NBA: Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans

D? ?oán NBA tr?n ??u gi?a Toronto Raptors và New Orleans Pelicans di?n ra vào 7h30 sáng mai 13/11.

??c thêm

Xem thêm