Gi?i ??u

HLV Park Hang Seo ra “t?i h?u th?” cho các h?c trò vì câu chuy?n… s?t vé

HLV Park Hang Seo ra “t?i h?u th?” cho các h?c trò vì cau chuy?n… s?t vé

Cau chuy?n s?t vé tr?n Vi?t Nam – Malaysia len l?i vào c? các tuy?n th? khi?n HLV Park Hang Seo c?m th?y b?t an. ?ng ?? ra “t?i h?u th?” cho các h?c nhanh chóng d?t ?i?m cau chuy?n này ?? tránh ?nh h??ng ??n t?p luy?n và thi ??u.

Xem thêm