Gi?i ??u

"S?c nh?" v?i k?t qu? vòng ??u th? 5 HPL-S6

"S?c nh?" v?i k?t qu? vòng ??u th? 5 HPL-S6

Trong khi top ??u m?t ?i?m thì V?n Minh, C??ng Qu?c, Ocean Hanel l?i có tr?n ??u bùng n?. Giai ?o?n 1 k?t thúc mà kh?ng có ??i bóng nào t?o ???c l?i th? l?n cho cu?c ?ua v? ??ch, trong khi ?ó ? phía cu?i BXH c?ng ch?a ??i nào thoát hoàn toàn kh?i nhóm c?n ?èn ??...

Xem thêm