Gi?i ??u

Bóng r? C?n Th?: Hành trình tìm l?i chính mình gi?a mu?n vàn sóng gió

Theo - 12/11/2018 - 11:49

Dù mu?n hay kh?ng, nh?ng ng??i yêu bóng r? C?n Th? c?ng ph?i th?a nh?n nh?ng v?n ?? ?ang t?n t?i ? m?nh ??t s?ng n??c này.

Ch?c v? ??ch VBA 2018 c?a Cantho Catfish là ?i?m sáng nh?ng kh?ng ?? ?? che ?i nh?ng v?n ?? t?n ??ng. ?ng ch? ??i bóng "Cá Ba Sa" kh?ng th? dung hòa v?i nh?ng l?nh ??o ??a ph??ng và t?ng bày t? y ??nh chuy?n ?i.

?áng chú y kh?ng kém là vi?c bóng r? C?n Th? và 3 c?u th? T? Quang Trung, ?àm Huy ??i cùng Nguy?n Hoàng Tú có nguy c? ??a nhau ra tòa vì nh?ng xích mích h?p ??ng.

Bóng r? C?n Th?: Hành trình tìm l?i chính mình gi?a mu?n vàn sóng gió - ?nh 1.

C?n Th? kh?ng còn nh?ng tài n?ng nh? Hoàng Tú, Huy ??i hay T? Trung

D??ng nh? kh?ng còn s? l?a ch?n, bóng r? C?n Th? coi nh? m?t ?i 3 tài n?ng này ?? xi?t ch?t "quan lu?t" nh?m tránh nh?ng tr??ng h?p t??ng t? x?y ra.

??i bóng mi?n Tay th?a nh?n h? r?t ?au lòng khi ph?i làm v?y, nh?t là bao nhiêu c?ng s?c t?ng ?y n?m tr?i chu?n b? cho ??i h?i.

Nhìn th?ng vào s? th?t r?ng m?t ?i 3 c?u th? tài n?ng là T? Trung, Huy ??i và Hoàng Tú thì c? h?i ?? C?n Th? giành ???c huy ch??ng t?i ??i h?i ?? là r?t khó.

So v?i nh?ng ??i bóng còn l?i, các c?u th? c?a h? kh?ng ???c c? sát t?i ??u tr??ng chuyên nghi?p nh? VBA 2018 c?ng ?? là m?t thi?t thòi l?n.

Tuy nhiên, sau t?ng ?y khó kh?n, bóng r? C?n Th? v?n ti?n v? phía tr??c. H? là m?t trong n?m ??i bóng ??ng ky n?i dung Nam và v?n ?ang tích c?c chu?n b? cho ??i h?i.

Bóng r? C?n Th?: Hành trình tìm l?i chính mình gi?a mu?n vàn sóng gió - ?nh 3.

Tuy nhiên bóng r? C?n Th? v?n s? ti?n v? phía tr??c

Tình yêu c?a nh?ng ng??i con C?n Th? dành cho bóng r? là r?t l?n. ?ó chính là ngu?n l?c giúp h? có nh?ng l?a c?u th? tài n?ng n?i ti?p nhau.

C?n Th? có th? khó tranh ch?p huy ch??ng t?i ??i h?i n?m nay nh?ng tinh th?n thi ??u là minh ch?ng cho quy?t tam tìm l?i chính mình.

Cùng chuyên m?c

XEM
D? ?oán NBA: Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans

D? ?oán NBA: Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans

D? ?oán NBA tr?n ??u gi?a Toronto Raptors và New Orleans Pelicans di?n ra vào 7h30 sáng mai 13/11.

??c thêm

Xem thêm