Gi?i ??u

Bóng r? Hà N?i và m?c tiêu hái Vàng t?i ??i h?i

Theo - 12/11/2018 - 11:10

T? ngày 15 t?i 28/11, b? m?n bóng r? c?a ??i h?i Th? d?c th? thao s? chính th?c di?n ra trên san Bách Khoa, Hà N?i. Cùng v?i Tp.H? Chí Minh, ch? nhà s? tham d? ?? c? 4 n?i dung là 5x5 nam, n? và 3x3 nam, n?.

V?i ngu?n l?c c?u th? và l?i th? san nhà, Th? ?? kh?ng gi?u gi?m tham v?ng s? giành ???c ít nh?t 1 t?m Huy ch??ng Vàng t?i k? ??i h?i l?n này.

? n?i dung Nam, nòng c?t v?n là nh?ng cái tên tham d? VBA trong màu áo Thang Long Warriors nh? ??ng Thái H?ng, ?? Xuan Nam, Bùi Thái Hà, Hoàng Th? Hi?n... cùng các c?u th? t?t nh?t c?a bóng r? kh?ng chuyên Hà N?i.

Bóng r? Hà N?i và m?c tiêu hái Vàng t?i ??i h?i - ?nh 1.

Nòng c?t ??i nam Hà N?i là nh?ng c?u th? khoác áo Thang Long Warriors t?i VBA

Có l? v?n ?? l?n nh?t c?a ch? nhà là th? l?c c?ng nh? ch?n th??ng, ?i?u mà h? th??ng g?p ? các gi?i ??u tr??c ?ó. Gi?ng nh? m?t cái d?p khi vài cá nhan xu?t s?c th??ng dính ch?n th??ng ngay tr??c và trong gi?i ??u.

Tuy nhiên v?i s? chu?n b? k? l??ng, hy v?ng v?n ?en s? kh?ng ti?p t?c theo ?u?i các chàng trai Th? ?? nh?t là ? k? ??i h?i n?m nay.

Kh?ng th? kh?ng nh?c t?i các c? gái Hà N?i khi h? c?ng ??t r?t nhi?u quy?t tam ? c? n?i dung 5x5 và 3x3. V?i s? tr? giúp c?a HLV Dom, ??i n? Th? ?? th?a nh?n h? h?c h?i ???c r?t nhi?u ?i?u và có nh?ng b??c ti?n l?n v? k? thu?t, chi?n thu?t.

Bóng r? Hà N?i và m?c tiêu hái Vàng t?i ??i h?i - ?nh 3.

??i n? c?ng r?t quy?t tam giành Vàng ??i h?i

Hà N?i lu?n là m?t trong nh?ng ??a ph??ng ?i ??u trong phong trào bóng r? c? n??c. Tuy nhiên vì nhi?u ly do thành tích c?a ??i tuy?n Hà N?i là khá khiêm t?n.

D?u v?y k? ??i h?i tr??c m?t là c? h?i ?? ch? nhà c?i thi?n thành tích c?ng nh? kh?ng ??nh v? trí c?a mình.

Cùng chuyên m?c

XEM
D? ?oán NBA: Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans

D? ?oán NBA: Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans

D? ?oán NBA tr?n ??u gi?a Toronto Raptors và New Orleans Pelicans di?n ra vào 7h30 sáng mai 13/11.

??c thêm

Xem thêm