Gi?i ??u

Tr??ng ?ình Hoàng s? thách ??u v?i Flores dù ??i th? ?ã "l?n" g?n m?t n?m

Tr??ng ?ình Hoàng s? thách ??u v?i Flores dù ??i th? ?? "l?n" g?n m?t n?m

Theo th?ng tin chính th?c, Nam v??ng Quy?n Anh Tr??ng ?ình Hoàng s? ??i ??u v?i v? s? Francois Flores vào cu?i tháng 12 n?m nay t?i TP.HCM.

Xem thêm