Gi?i ??u

Ch?y b? nh? nhàng c?ng giúp kéo dài tu?i th?

Theo - 12/11/2018 - 11:44

Tin vui cho nh?ng runners, ch?y b? giúp kéo dài tu?i th?. Và b?n c?ng kh?ng c?n ph?i t?p ??n "?? m? h?i s?i n??c m?t".

Ch?y b? giúp kéo dài tu?i th? - ?nh 1.

T?p ch?y giúp b?n s?ng th? h?n.

M?t nghiên c?u m?i ?ay ?? ???c ??ng t?i trên t? báo c?a hi?p h?i y t? M? (JAMA), theo ?ó, nghiên c?u ch? ra r?ng nh?ng d?ng bài t?p cardio s? giúp kéo dài tu?i th? h?n và có m?t cu?c s?ng kh?e m?nh h?n. 

Tin vui này d?a trên k?t qu? c?a s? nghiên c?u 120.000 b?nh nhan (trên 53 tu?i) t? gi?a n?m 1994 ??n n?m 2014. Các nhà khoa h?c nh?n th?y r?ng nh?ng ng??i th??ng xuyên t?p luy?n cardio th??ng s?ng th? h?n nh?ng ng??i ít v?n ??ng.

Ch?y b? giúp kéo dài tu?i th? - ?nh 3.

Các nhà khoa h?c nh?n th?y r?ng nh?ng ng??i th??ng xuyên t?p luy?n cardio th??ng s?ng th? h?n nh?ng ng??i ít v?n ??ng.

? m?t ?? tu?i nh?t ??nh, nh?ng hi?u qu? c?a t?p luy?n th? d?c th? thao b? gi?m ?áng k?. Tuy nhiên, nh?ng v?n ??ng viên th? thao ?u tú v?n là nh?ng ng??i s?ng th? nh?t. 

Trong nhi?u n?m, runner lu?n g?p ph?i nh?ng l?i c?nh báo v? s?c kh?e nh? nh?p tim kh?ng ?n ??nh, b? dày thành van tim và nh?ng v?n ?? v? tim m?ch khác. Nh?ng nghiên c?u tr??c ?ay c?ng cho r?ng, th? thao s? giúp t?ng c??ng tu?i th?, th? nh?ng bù l?i b?n ph?i t?p luy?n ??n "?? m? h?i, s?i n??c m?t" m?i mong ??t ???c ?i?u ?ó.

Ch?y b? giúp kéo dài tu?i th? - ?nh 5.

Tuy nhiên, nh?ng v?n ??ng viên th? thao ?u tú v?n là nh?ng ng??i s?ng th? nh?t.

?ay th?c s? là m?t tin vui cho t?t c? nh?ng runner c?ng nh? nh?ng ng??i yêu th? thao. B?n có th? là m?t v?n ??ng viên chuyên nghi?p, b?n có th? là m?t runner nghi?p d?, hay th?m chí ch? là nh?ng ng??i t?p ch?y vào cu?i tu?n, mi?n b?n có t?p luy?n th? thao, b?n s? có th? s?ng lau h?n và kh?e m?nh h?n nh?ng ng??i khác.

Cùng chuyên m?c

XEM
HC? 4x400m n? ASIAD 2018: D?u son ?i?n kinh châu Á

HC? 4x400m n? ASIAD 2018: D?u son ?i?n kinh chau á

Ngoài t?m HCV l?ch s? c?a Bùi Th? Thu Th?o thì t?m HC? 4x400m n? c?ng t?o nên m?i ??t phá m?i ? n?i dung ??ng ??i trong m?n thi ??u c? b?n nh?t c?a Olympic này.

??c thêm

Xem thêm