Gi?i ??u

Ch? t?ch Houston Rockets ch?t h? ??y b?t ng? v? tin chia tay Carmelo Anthony

Theo - 12/11/2018 - 12:36

Sau kh?i ??u ??y t? h?i, Houston Rockets ?ang ??ng tr??c r?t nhi?u ch? trích t? phía ng??i ham m? ??i bóng, ??c bi?t là v? trí c?a ng?i sao m?t th?i Carmelo Anthony.

Th?m chí m?i ?ay, ?? có tin ??n cho r?ng Houston Rockets s? s?m chia tay Carmelo Anthony ?? gi?i quy?t v?n ?? tr??c khi m?i th? tr? nên quá mu?n. 

Ch? t?ch Houston Rockets ch?t h? ??y b?t ng? v? tin chia tay Carmelo Anthony - ?nh 1.

Tuy nhiên m?i ?ay, Ch? t?ch c?a Houston Rockets - ?ng Daryl Morey ?? có cu?c g?p g? v?i các phóng viên ??a ph??ng và phát bi?u v? tin ??n này. Theo ?ó, ?ng cho bi?t ?ay ch? là tin ??n th?t thi?t.

Daryl Morey c?ng tin r?ng Carmelo Anthony v?n ti?p t?c mu?n sát cánh cùng Houston Rockets. "T?i kh?ng th? nói ch?c ch?n v? ?i?u này nh?ng theo t?t c? nh?ng gì t?i quan sát ???c, cau tr? l?i là có", Daryl Morey tr? l?i khi ???c h?i v? kh? n?ng Carmelo Anthony mu?n ti?p t?c cùng ??i bóng.

Bên c?nh ?ó, Daryl Morey c?ng b?t ng? th? hi?n quan ?i?m bênh v?c Carmelo Anthony khi cho r?ng vi?c ch? trích anh nh? v?y là kh?ng c?ng b?ng. 

M?i ?ay, Houston Rockets ?? có tr?n th?ng b?t ng? tr??c m?t ??i bóng m?nh ? mi?n ??ng là Indiana Pacers trong ngày th? hai thi?u v?ng Carmelo Anthony. Ti?n ??o kì c?u này ?? kh?ng xu?t hi?n t? tr?n g?p Houston Rockets ngày 11/11 v?a qua v?i ly do b? b?nh.

Cho dù kh?ng chia tay Carmelo Anthony, v?i s? tr? l?i c?a Eric Gordon sau ch?n th??ng cùng v?i vi?c tan binh Gary Clark b?t ??u th? hi?n giá tr? c?a mình trong khau phòng ng? cánh, r? ràng v? trí c?a Carmelo Anthony ? Houston Rockets trong t??ng lai s? là m?t d?u h?i l?n.

Video k?t qu? NBA 2018/19 ngày 12/11: Houston Rockets - Indiana Pacers

Cùng chuyên m?c

XEM
D? ?oán NBA: Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans

D? ?oán NBA: Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans

D? ?oán NBA tr?n ??u gi?a Toronto Raptors và New Orleans Pelicans di?n ra vào 7h30 sáng mai 13/11.

??c thêm

Xem thêm