Gi?i ??u

?? ch?y 5km nhanh h?n ph?i ?n gì?

Theo - 11/11/2018 - 15:07

M?t b?a ?n ?úng cách s? giúp c? th? tiêu th? n?ng l??ng m?t cách h?p ly h?n cho nh?ng cu?c thi ch?y b?.

?? ch?y 5km nhanh h?n ph?i ?n gì?  - ?nh 1.

Protein là thành ph?n quan tr?ng trong m?i b?a ?n cho nh?ng v?n ??ng viên.

Runner c?n ph?i n?p protein trong m?i b?a ?n ?? có th? giúp h? mau chóng ph?c h?i c? b?p sau nh?ng bu?i t?p n?ng nh?c. Nh?ng kh?ng ch? có tác d?ng trong vi?c ph?c h?i c?, nh?ng nghiên c?u g?n ?ay còn cho th?y, n?u ?n ?úng, ?n ??, kh? n?ng ch?y c?a b?n còn ???c t?ng thêm.

Trong nghiên c?u, các nhà khoa h?c ch?n ra 10 runner nam ?? tu?i t? 24-40 tu?i và ch?y ? các c? ly 20K, 5K, 10K và 20K trong vòng 4 ngày liên ti?p. T?t c? ???c chia làm 3 nhóm. M?t nhóm ?n b?a ít protein (duy trì l??ng 0,94g protein trên 1 kg can n?ng c? th?). M?t nhóm ?n b?a v?a (1,2g protein trên 1 kg can n?ng c? th?). Cu?i cùng là nhóm ?n b?a nhi?u protein 1,83g trên m?t kg can n?ng c? th?).

?? ch?y 5km nhanh h?n ph?i ?n gì?  - ?nh 3.

Protein kh?ng ch? giúp b?n t?p t?t, Protein còn giúp b?n ch?y t?t.

Sau 4 ngày thí nghi?m, các nhà nghiên c?u nh?n ra nh?ng ng??i ?n protein nhi?u ch?y 5Km nhanh h?n 1,5% t??ng ???ng 16 giay so v?i nh?ng ng??i ?n ít protein. 

PGS, TS ngành th? ch?t Daniel Moore (?H Toronto) nh?n xét: "L??ng Protein cao có l? ?? ?óng góp vào kh? n?ng duy trì s?c m?nh c?a c? b?p, c? th? là các nhóm c? quads - nhóm c? có tác d?ng du?i g?i. Chính ?i?u này khi?n cho runner ch?y nhanh h?n trong c? ly ng?n.

?? ch?y 5km nhanh h?n ph?i ?n gì?  - ?nh 5.

Nhóm c? quads tác d?ng lên vi?c du?i g?i - Y?u t? quan tr?ng ?? runner ch?y nhanh h?n.

Ti?n s? Moore c?ng cho bi?t, n?u n?p quá ít protein, c? th? s? b? m?t can b?ng protein trong c? th?. N?u ?? quá trình này kéo dài, c? th? s? b? m?t ?i m?t l??ng l?n c? b?p.

Ti?n s? Moore còn khuyên r?ng, kh?ng ch? cánh mày rau m?i nh?n ???c l?i ích t? protein, n? gi?i c?ng s? ??t ???c nh?ng hi?u qu? t??ng t? nh? nam gi?i n?u nh? n?p ?úng và ?? l??ng protein cho t?p luy?n hay cho thi ??u. 

Cùng chuyên m?c

XEM
Ch?y b? nh? nhàng c?ng giúp kéo dài tu?i th?

Ch?y b? nh? nhàng c?ng giúp kéo dài tu?i th?

Tin vui cho nh?ng runners, ch?y b? giúp kéo dài tu?i th?. Và b?n c?ng kh?ng c?n ph?i t?p ??n "?? m? h?i s?i n??c m?t".

??c thêm

Xem thêm