Gi?i ??u

"Dr. Strange" ?ang ch?y marathon b?ng th?y m?t ph? n? b?t t?nh và...

Theo - 11/11/2018 - 09:54

Trong khi ?ang ch?y thi marathon, bác s? Theodore Strange ?? nghe ???c m?t l?i c?u c?u và quy?t ??nh ra tay ngh?a hi?p.

Vào h?m ch? nh?t v?a r?i, bác s? Theodore Strange ?ang ??ng trên c?u Verrazano ch? tín hi?u xu?t phát cho cu?c ?ua New York City Marathon. ?ó là m?t ngày ??p tr?i, quang ??ng và mát m? cho m?t cu?c thi ch?y. ?ay là cu?c thi marathon l?n th? 25 c?a bác s? Strange. 

Theodore Strange ?? xu?t phát và v??t qua m?c half marathon v?i th?i gian 1:59, v?a ?úng v?i m?c t?c ?? (pace) mà ?ng mong ??i. Nh?ng khi ch?y ??n d?m th? 14 (km23), tr??c khi ?ng leo d?c lên c?u Queensboro ?? ??n Manhattan, ?ng Strange ?? d?ng chan ?? ?n m?t lát cam do m?t khán gi? - b?n ?ng ??a cho. ?ay là ?i?m h?n qui ??c gi?a 2 ng??i trong nhi?u n?m qua.

"N?u lúc ?ó t?i kh?ng d?ng l?i ?? ?n cam, t?i kh?ng bi?t m?i chuy?n s? tr? nên th? nào n?a. M?i giay phút lúc ?ó ??u mang tính sinh t?."

Dr. Strange ?ang ch?y marathon b?ng th?y m?t ph? n? b?t t?nh và... - ?nh 2.

"N?u lúc ?ó t?i kh?ng d?ng l?i ?? ?n cam, t?i kh?ng bi?t m?i chuy?n s? tr? nên th? nào n?a. M?i giay phút lúc ?ó ??u mang tính sinh t?." - Bác s? Theodore Strange

Sau khi v??t qua c?u Queensboro, ?ng ?? ch?y trong s? h? hào h??ng ?ng c?a hàng nghìn khán gi?. Tuy nhiên, trong ti?ng hò reo han hoan ?ó, Strange nghe th?y m?t ti?ng c?u c?u. 

"T?i nhìn quanh, và ngay gi?a ???ng, m?t ng??i ph? n? ?ang ??ng c?nh b?n c?a c? ?y, ng??i ?ang n?m b?t ??ng ngay trên m?t ???ng. Linh tính mách b?o t?i có chuy?n kh?ng ?n. T?i d?ng ch?y và b??c v? phía c? ?y."

Ng??i ph? n? sau ?ó gi?i thích cho bác s? Strange r?ng c? và b?n c?a c? v?n ?ang ch?y r?t bình th??ng, nh?ng r?i b?n c? cúi xu?ng ?? c?t day giày và ??t nhiên kh?ng th? ??ng d?y ???c n?a. 

Sau khi ti?p c?n ???c v?i "b?nh nhan" v? bác s? ?? nh?n ra ?i?u kh?ng ?n. Khu?n m?t tím tái, d?ng th? và ?ang sùi b?t mép. Strange ki?m tra m?ch c?a c? và nh?n th?y nó kh?ng h? ??p. 

Dr. Strange ?ang ch?y marathon b?ng th?y m?t ph? n? b?t t?nh và... - ?nh 4.

Bác s? Theodore Strange sau ch?ng ?ua.

Kh?ng ch?n ch?, Theodore Strange g?i tr? giúp, ??ng th?i ti?n hành c?p c?u cho c? gái. May m?n thay, có m?t tr?m y t? g?n ?ó ?? tr? giúp k?p th?i v?i ??y ?? trang thi?t b? c?n thi?t. Strange v?n ti?n hành s? c?u CPR kh?n c?p cho ??n khi ng??i ?ng m?i nh? và m?t s? quan c?nh sát ph?i vào thay. 

Theodore Strange chu?n b? máy kh? rung tim, sau ba l?n s?c ?i?n, b?nh nhan v?n b?t ??ng. Nh?ng ??n l?n s?c th? t?, tim c? ?? ??p tr? l?i. Tuy c?n nguy k?ch ?? qua, c? v?n ?ang trong tình tr?ng nguy hi?m và ph?i ???c ??a ngay ??n b?nh vi?n sau ?ó.

Dr. Strange ?ang ch?y marathon b?ng th?y m?t ph? n? b?t t?nh và... - ?nh 6.

?ay là gi?i marathon th? 25 mà ?ng Strange tham gia.

Lát sau, Strange bi?t ???c ng??i ph? n? ?ng v?a c?u là m?t triathlete t?ng hoàn thành cu?c thi ba m?n ph?i h?p Ironman. C? ?? b? t?c máu ngay trong ??ng m?ch d?n ??n tình tr?ng nguy k?ch k? trên. Strange ?? ch? t?i hi?n tr??ng cho ??n khi nhan viên y t? ??n ??a c? lên xe c?u th??ng.

Ngay sau khi m?i chuy?n ?? ?n th?a, viên c?nh sát h?i Strange d? ??nh làm gì, ?ng ch? tr? l?i ng?n g?n: "T?i ph?i hoàn thành cu?c ?ua này vì c? ?y!". Strange v?n toàn tam toàn y lo cho tính m?ng c?a c? gái dù r?ng v? và con gái c?a v? bác s? r?t lo l?ng ? v?ch ?ích b?i ?ng "??ng yên t?i ch?" c? n?a ti?ng ??ng h? trên màn hình theo d?i tr?c ti?p qua ?ng d?ng di ??ng.

Sau 30 phút "ngh?" m?t cách b?t ??c d?, ng??i hùng th?m l?ng Strange ti?p t?c ch?y tr? l?i. ??i chan ?ng n?ng n? h?n bao gi? h?t, nh?ng r?i ?ng v?n ch?y và v? ?ích v?i th?i gian 5:16. Tuy th?i gian kh?ng ??t m?c tiêu ban ??u (4h15-4h30) nh?ng Strange c?m th?y thanh th?n sau khi h?i và bi?t tin c? gái ?? s?ng sót và ?n ??nh tr? l?i nh? s? can thi?p k?p th?i c?a ?ng.

Cùng chuyên m?c

XEM
Ch?y b? nh? nhàng c?ng giúp kéo dài tu?i th?

Ch?y b? nh? nhàng c?ng giúp kéo dài tu?i th?

Tin vui cho nh?ng runners, ch?y b? giúp kéo dài tu?i th?. Và b?n c?ng kh?ng c?n ph?i t?p ??n "?? m? h?i s?i n??c m?t".

??c thêm

Xem thêm