Gi?i ??u

Jose Mourinho: Ông hoàng cô ??c trong pháo ?ài Old Trafford

Jose Mourinho: ?ng hoàng c? ??c trong pháo ?ài Old Trafford

N?u Rui Faria, v? tr? ly ?? song hành 17 n?m, còn h?n c? m?t ng??i b?n than, c?ng r?i b? Jose Mourinho thì có th? hi?u "ng??i ??c bi?t" ?ang c? ??c th? nào trong pháo ?ài Old Trafford r?ng l?n...

Xem thêm