Gi?i ??u

Gi?i carom 3 b?ng Guri 2018: Tr?n Quy?t Chi?n thau tóm n?a t? ??ng ti?n th??ng

Theo - 11/11/2018 - 21:24

Video ? chung k?t c?a Tr?n Quy?t Chi?n

?úng v?i tính ch?t c?a m?t tr?n chung k?t khi mà c? Tr?n Quy?t Chi?n, Dick Jaspers, Semih Sayginer và Cho Chi Yeon liên t?c bám sát nhau, t?o ra th? tr?n gi?ng co ??y h?p d?n. Tuy có lúc thi ??u kh?ng t?t nh?ng tay c? Vi?t Nam v?n bi?t cách b?t nh?p l?i tr?n ??u ?? kh?ng b? ??i th? b? quá xa.

Gi?i carom 3 b?ng Guri 2018: Tr?n Quy?t Chi?n thau tóm n?a t? ??ng ti?n th??ng  - ?nh 2.

Tr?n Quy?t Chi?n thi ??u thành c?ng t?i 3CC World Masters 2018

K?t thúc 45' thi ??u ??u tiên, Tr?n Quy?t Chi?n chia s? v? trí th? 2 cùng Semih Sayginer khi c? hai có ???c 33 ?i?m. ? l??t c? th? 7, anh ?? b?t phá v?i series 6 ?? giành l?y cho mình thêm 18 ?i?m. Trong khi ?ó, Dick Jaspers mang v? 37 ?i?m, t?c là ch? h?n s? ?i?m ???c t?ng ? m?i hi?p ??u là 7 và tay c? n??c ch? nhà Cho Chi Yeon ??ng cu?i v?i 17 ?i?m.

B??c sang giai ?o?n 2, l?o t??ng Dick Jaspers, ng??i giành su?t vào vòng chính nh? ??ng ??u l??t play-off, ?a? ch?ng minh s? h?i sinh m?nh m? c?a mình. V?i 2 l??t c? liên ti?p ghi ???c 24 và 30 ?i?m, tay c? ng??i Hà Lan b?t phá và tr? thành ng??i ??u tiên v??t qua m?c 100 trong tr?n chung k?t.

V?i th? tr?n này, Tr?n Quy?t Chi?n ch? còn c? h?i tranh giành v? trí á quan và anh ?? thành c?ng tr??c s? ?em bám quy?t li?t c?a Semih Sayginner. Chung cu?c, tay c? Vi?t Nam giành chi?n th?ng v?i t? s? 57-49 cùng ph?n th??ng 21.000 USD (ch?a tính 22% thu?). Ng??i giành ch?c v? ??ch là Dick Jaspers v?i kho?ng cách 52 ?i?m so v?i Quy?t Chi?n.

Sau gi?i ??u này, các V?V s? ti?p t?c ? l?i Hàn Qu?c ?? tranh tài t?i Seoul World Cup 2018, di?n ra t? ngày 12-18/11. Có m?t ?i?u thú v? ? bán k?t 3CC World Masters 2018 là s? xu?t hi?n c?a toàn tay c? chau ?u ? b?ng A và liên quan Hàn - Vi?t ? b?ng B, khá gi?ng v?i s? phan chia ??i hình chau á và chau ?u s? quy?t ??u ? Ceulemans Continental Cup 2018 t? ngày 14-16/12.

Cùng chuyên m?c

XEM
Kobe Challenger 2018: Lý Hoàng Nam l?i ng??c dòng ngo?n m?c

Kobe Challenger 2018: Ly Hoàng Nam l?i ng??c dòng ngo?n m?c

Sau thành c?ng ? các gi?i ??u Men's Futures t?i Vi?t Nam, Ly Hoàng Nam ti?p t?c g?p may m?n ?? ti?n sau ? Kobe Challenger 2018.

??c thêm

Xem thêm