Gi?i ??u

Gi?i MMA Hong Kong nh?m nhe t? ch?c t?i Vi?t Nam?

Theo - 12/11/2018 - 10:12

M?i ?ay gi?i Just MMA, m?t gi?i ??u MMA t?i Hongkong ?? ??ng t?i m?t hình ?nh thú v?, qua ?ó m?p m? v? m?t s? ki?n MMA trong t??ng lai ???c t? ch?c t?i TP.HCM, Vi?t Nam.

Gi?i MMA Hong Kong nh?m nhe t? ch?c t?i Vi?t Nam? - ?nh 1.

Hình ?nh ??ng t?i trên trang facebook c?a gi?i Just MMA.

Hi?n nay v?n ch?a có th?ng tin chính th?c v? s? ki?n t?i Vi?t Nam. N?u nh? ?ay là s? th?t, MMA Vi?t Nam s? ti?n ???c m?t b??c r?t xa trong quá trình phát tri?n. 

MMA Vi?t ?? quá quen thu?c v?i nh?ng phòng t?p và nh?ng v? s? MMA t?i Vi?t Nam. Nh?ng m?t s? ki?n ???c t? ch?c chính th?ng t?i Vi?t Nam là ?i?u mà c?ng ??ng MMA Vi?t còn thi?u..

Gi?i MMA Hong Kong nh?m nhe t? ch?c t?i Vi?t Nam? - ?nh 3.

M?t s? ki?n MMA chính th?ng ???c t? ch?c t?i Vi?t Nam là ?i?u mà MMA Vi?t còn thi?u.

Kh?ng ch? có Just MMA, ?ng hoàng MMA chau á - ONE Championship c?ng có d? ??nh t?n c?ng vào th? tr??ng Vi?t Nam. Thêm n?a, nhi?u v? s? chuyên nghi?p c?ng nh?n ??nh r?ng, Vi?t Nam là m?t th? tr??ng MMA có nhi?u ti?m n?ng v? v? s? c?ng nh? c?ng ??ng khán gi?. 

Làng MMA Vi?t g?n ?ay ?? có nh?ng s? chuy?n bi?n r? r?t, t? vi?c c?i thi?n ch?t l??ng phòng t?p, s? xu?t hi?n c?a nh?ng v? s? MMA chuyên nghi?p sinh s?ng t?i Vi?t Nam và c? nh?ng ??ng thái ?áng m?ng t? nh?ng ?ng l?n MMA qu?c t?. Có l? t??ng lai h?p pháp hóa MMA t?i Vi?t Nam kh?ng còn là m?t ?i?u m? h? vi?n v?ng n?a.


Cùng chuyên m?c

XEM
Phòng t?p Jackson-Wink g?i "cao b?i" Cerrone là "kh?i ung th? ?ã b? lo?i b?"

Phòng t?p Jackson-Wink g?i "cao b?i" Cerrone là "kh?i ung th? ?? b? lo?i b?"

Dù ?? chi?n th?ng Mike Perry t?i UFC Fight Night 139 nh?ng d??ng nh? "cao b?i" Donald Cerrone v?n kh?ng ng?ng "ném ?á" phòng t?p c?. Và ???ng nhiên, anh b? "ph?n pháo" ngay l?p t?c.

??c thêm

Xem thêm