Gi?i ??u

Ba?n ve? bo?ng ?a? th??i 0.4: “Anh Nguyê?n V?n Say vê? ngay v?? ?e?”

Ba?n ve? bo?ng ?a? th??i 0.4: “Anh Nguyê?n V?n Say vê? ngay v?? ?e?”

T?i c?? ch?? ???i ai ?o? co? tra?ch nhiê?m pha?i no?i l??i xin l??i ng???i ham m?? Viê?t Nam vê? chuyê?n m??i la?n co? s?? kiê?n bo?ng ?a? la?i co? nh??ng ha?ng da?i ng???i chen la?n, x? ?a?y, th??c tr??ng ?êm ?ê? co? ????c ta?m ve?.

Xem thêm