Gi?i ??u

Pháp lu?t th? thao: C?u th? ?ánh nhau trên sân gây th??ng tích có th? k?t t?i hình s? hay không?

Pháp lu?t th? thao: C?u th? ?ánh nhau trên san gay th??ng tích có th? k?t t?i hình s? hay kh?ng?

Theo suy ngh? th?ng th??ng c?a các v?n ??ng viên, trò ch?i ?? có lu?t l? riêng nên n?u có gay ch?t ng??i ho?c ch?n th??ng nghiêm tr?ng cho ??i th? ??u ch?ng t?i m?c ph?i ra tr??c vành móng ng?a. Th?t t? có ?úng v?y hay kh?ng?

Xem thêm