Gi?i ??u

HC? 4x400m n? ASIAD 2018: D?u son ?i?n kinh chau á

Theo - 12/11/2018 - 06:15

Sau thành c?ng t?i SEA Games 29 ? Indonesia v?i v? trí s? 1 toàn ?oàn, ?i?n kinh Vi?t Nam ti?p t?c ?? l?i d?u son t?i ??u tr??ng th? thao l?n nh?t chau á ASIAD 2018. 

Ngoài t?m HCV l?ch s? c?a Bùi Th? Thu Th?o thì t?m HC? 4x400m n? c?ng t?o nên m?i ??t phá m?i ? n?i dung ??ng ??i trong m?n thi ??u c? b?n nh?t c?a Olympic này.

Quách Th? Lan và ??ng ??i giành HC? n?i dung ch?y 4x400m ti?p s?c t?i ASIAD 2018

? Jakarta (Indonesia), ?i?n kinh Vi?t Nam k?t thúc ph?n thi c?a mình chính là ? chung k?t ch?y 4x400m ti?p s?c n?. 

Còn nh? cách ?ay 4 n?m ? Incheon, ?i?n kinh Vi?t Nam c?ng b??c vào ngày thi ??u cu?i cùng, trong ?ó n?i dung ti?p s?c 4x400m n?, g?m các V?V Nguy?n Th? Huy?n, Nguy?n Th? Thúy, Nguy?n Th? Oanh và Quách Th? Lan. ??i hình này ch? v? ?ích th? 5, sau ?n ??, Nh?t B?n, Trung Qu?c và ??i th? "kh?ng ??i tr?i chung" Thái Lan, dù phá k? l?c qu?c gia 3 giay.

?? bình ch?n cho các ?? c? t?i Cúp Chi?n th?ng 2018:

1. Truy c?p ???ng link: http://binhchon.cupchienthang.vn/cup-chien-thang.htm

2. Bình ch?n qua tin nh?n:

CT <d?u cách> <m? s? bình ch?n> g?i 7069 (1000VN?/tin)

??i hình 4x400m phiên b?n 2018 ?? có s? thay ??i 2/4 thành viên. B? t? g?m Nguy?n Th? Oanh, Nguy?n Th? H?ng, Hoàng Th? Ng?c và Quách Th? Lan ?? v? ?ích ? v? trí th? 3 v?i th?i gian 3 phút 33 giay 23, mang v? t?m HC? ch?t l??ng cao cho ?oàn TTVN. 

?ay là thành c?ng khá b?t ng? b?i ??i hình 4x400m n? có ph?n b? suy y?u do Nguy?n Th? Huy?n t?m ngh? thi ??u ?? sinh con. Trong khi ?ó, Quách Th? Lan, quan bài ch? l?c c?a ??i, ph?i cày ?i 2 n?i dung 400m v??t rào và 200m tr??c ?ó nên ít nhi?u th? l?c b? ?nh h??ng. Ngoài ra, ?n ??, Bahrain, Trung Qu?c, Nh?t B?n...??u r?t m?nh.

Quách Th? Lan phá KLQG t?i vòng lo?i 400m rào n? t?i ASIAD 2018

Trên ???ng ch?y chung k?t 4x400m n?, ??i ch?y ti?p s?c Vi?t Nam ?? có lúc t?t xu?ng v? trí th? 5 ? l??t th? 3. Tuy nhiên, Quách Th? Lan ?? có màn b?t t?c ngo?n m?c, v??t qua hai ??i th? n?ng ky là Trung Qu?c và Nh?t B?n ?? v??n lên v? trí th? 3 chung cu?c. ?i?u này th? hi?n kinh nghi?m, b?n l?nh, kh? n?ng n?m b?t c? h?i c?a các c? gái Vi?t Nam ?? th?c s? khác bi?t so v?i 4 n?m tr??c.

Chung cu?c, ?i?n kinh Vi?t Nam x?p h?ng 9/17 qu?c gia giành ???c huy ch??ng ? ASIAD 2018 và ti?p t?c là lá c? ??u c?a khu v?c. Tính trong khu v?c ??ng Nam á, ?i?n kinh Vi?t Nam d?n ??u, x?p v? trí k? ti?p là Thái Lan (2 HCB và 1 HC?), Indonesia x?p th? 3 (1 HCB và 1 HC?). 

Danh sách ?? c? 10 h?ng m?c Cúp Chi?n th?ng 2018:

*Nam V?V c?a n?m

- Tr?n ?ình Nam (V?n ??ng viên Pencak Silat, 01 HCV H?ng can 70 – 75 kg ASIAD 2018)

- Nguy?n V?n Trí (V?n ??ng viên Pencak Silat, 01 HCV H?ng can 90 – 95 kg ASIAD 2018)

- Nguy?n Huy Hoàng (V?n ??ng viên B?i l?i, 01 HCB 1500m t? do Nam, 01 HC? 800m t? do Nam ASIAD 2018)

- Nguy?n Minh Ph?ng (V?n ??ng viên Karatedo, 01 HCB h?ng can 84 kg ASIAD 2018)

- Nguy?n Quang H?i (V?n ??ng viên Bóng ?á Nam, 01 HCB gi?i U23 chau á, h?ng 4 ASIAD 2018)

*N? V?V c?a n?m:

- Bùi Th? Thu Th?o (V?n ??ng viên ?i?n kinh, 01 HCV n?i dung nh?y xa ASIAD 2018)

- Quách Th? Lan (V?n ??ng viên ?i?n kinh, 01 HCB n?i dung 400m rào, 01 HC? n?i dung ti?p s?c 4 x 400m ASIAD 2018)

- Nguy?n Th? Ngoan (V?n ??ng viên Karatedo, 01 HC? gi?i Th? gi?i K1, 01 HCB gi?i v? ??ch Chau á 2018, 03 HCV gi?i v? ??ch ??ng Nam á 2018)

- Nguy?n Th? Th?t (V?n ??ng viên Xe ??p, 01 HCV N?i dung xu?t phát ??ng hàng n?, gi?i v? ??ch chau á 2018)

- Nguy?n Th? Oanh (V?n ??ng viên ?i?n kinh, 01 HC? n?i dung 3000m v??t ch??ng ng?i v?t ASIAD 2018)

* HLV c?a n?m:

- Nguy?n M?nh Hi?u (HLV ?i?n kinh, d?n d?t h?c trò giành 01 HCV, 01 HC? ASIAD 2018, 01 HCV gi?i Tr? chau á)

- Nguy?n V?n Hùng (HLV Pencak Silat, d?n d?t h?c trò giành 02 HCV ASIAD 2018)

- Lê V?n Quang (HLV Rowing, d?n d?t h?c trò giành 01 HCV, 01 HCB ASIAD 2018)

- V? Ng?c L?i (HLV ?i?n kinh, d?n d?t h?c trò giành 01 HCB, 01 HC? ASIAD 2018)

- Tr?n V?n S? (HLV ?i?n kinh, d?n d?t h?c trò giành 01 HC? ASIAD 2018, 01 HC? gi?i Tr? chau á 2018)

*V?V tr? c?a n?m:

- Nguy?n Huy Hoàng (V?V B?i l?i, 01 HCB, 01 HC? ASIAD 2018)

- H? Th? Kim Ngan (V?V Taekwondo, 01 HCV h?ng can 44 kg Gi?i Tr? th? gi?i 2018)

- V? Th? Ng?c Hà (V?V ?i?n Kinh, 01 HCV nh?y ba b??c gi?i Tr? Chau á 2018)

- Nguy?n Trung C??ng (V?V ?i?n kinh, 01 HC? n?i dung 3000m v??t ch??ng ng?i v?t gi?i Tr? chau á 2018, H?ng 11 U20 Th? gi?i, Phá k? l?c qu?c gia)

- ?oàn V?n H?u (V?V Bóng ?á Nam, 01 HCB gi?i U23 chau á, H?ng 4 ASIAD 2018)

*??i tuy?n c?a n?m

- ??i tuy?n Bóng ?á U23 (01 HCB gi?i U23 Chau á 2018)

- ??i tuy?n Bóng ?á Olympic (H?ng 04 ASIAD 2018)

- CLB Bóng chuy?n nam Sanest Khánh Hòa (H?ng 4 gi?i CLB Nam chau á 2018)

- CLB Futsal Thái S?n Nam (HCB gi?i Futsal CLB chau á 2018)

- CLB Bóng ?á Hà N?i (giành ng?i v? ??ch Vleague 2018 v?i k? l?c tr??c 05 vòng ??u, c?ng là danh hi?u th? 4 c?a ??i t?i gi?i qu?c n?i cao nh?t c?a Bóng ?á Vi?t Nam).

- ??i bóng r? C?n Th? Catfish (giành ng?i v? ??ch VBA – Gi?i bóng r? nhà ngh? Vi?t Nam 2018).

*??ng ??i cu? n?m:

- ??i thuy?n 4 n? mái chèo ??n h?ng nh? m?n Rowing (Ph?m Th? Th?o, T? Thanh Huy?n, H? Th? Ly, L??ng Th? Th?o, 01 HCV ASIAD 2018)

-??i thuy?n 4 n? m?n mái chèo ??n h?ng n?ng m?n Rowing (Ph?m Th? Hu?, ?inh Th? H?o, Lê Th? Hi?n, Tr?n Th? An, 01 HCB ASIAD 2018)

- ??ng ??i n? m?n Pencak Silat (Nguy?n Th? Thu Hà, Nguy?n Th? Huy?n, V??ng Th? Bình, 01 HCB ASIAD 2018)

- ??ng ??i c?u may n? 4 ng??i (Nguy?n Th? Quyên, Giáp Th? Hi?n, D??ng Th? Xuyên, Nguy?n Th? Ph??ng Trinh, 01 HCB ASIAD 2018)

- ??ng ??i ti?p s?c 4 x 400m n? m?n ?i?n kinh (Quách Th? Lan, Nguy?n Th? Oanh, Nguy?n Th? H?ng, Hoàng Th? Ng?c, 01 HC? ASIAD 2018)

*Hình ?nh c?a n?m:

- Hình ?nh ti?n v? Duy M?nh c?m c? T? qu?c trên san v?n ??ng Th??ng Chau – Trung Qu?c ng?p tràn tuy?t ? tr?n chung k?t gi?i U23 Chau á 2018.

- Hình ?nh ??i tuy?n U23 ?n m?ng sau bàn th?ng c?a Quang H?i – th? hi?n s? qu? c?m, tinh th?n ?oàn k?t và chi?n ??u h?t mình trong tr?n chung k?t m?a tuy?t v?i Uzbekistan t?i gi?i U23 chau á.

- Hình ?nh V?n Thanh sau khi th?c hi?n thành c?ng cú ?á luan l?u quy?t ??nh ? tr?n bán k?t gi?i U23 chau á, giúp U23 Vi?t Nam h? g?c Quatar, giành quy?n vào tr?n chung k?t l?ch s?.

- Hình ?nh v? s? Nguy?n Minh Ph?ng g?c ng?, r?i ti?p t?c ??ng d?y thi ??u v?i khu?n m?t ??m ?ìa máu t?i ASIAD 2018.

- Hình ?nh Bùi Thu Th?o trong cú nh?y quy?t ??nh, ??t 6m55, n?i dung nh?y xa n? ASIAD 2018, mang v? t?m HCV l?ch s? cho ?i?n kinh Vi?t Nam ? ??u tr??ng ??nh cao nh?t chau l?c.

*V?V ng??i khuy?t t?t xu?t s?c c?a n?m

1. V? Thanh Tùng ( m?n B?i, ??n v? Tp. HCM, h?ng th??ng t?t S5): 03 HCV Asian Para Games 2018, phá 01 k? l?c Chau á, 02 k? l?c ??i h?i;

2. Nguy?n Thành Trung (m?n B?i, ??n v? Tp. HCM, h?ng th??ng t?t S5-SB4): 01 HCV Asian Para Games 2018, phá 01 k? l?c ??i h?i;

3. Nguy?n Th? M? Linh ( m?n C? vua, ??n v? Hà N?i, h?ng th??ng t?t B2): 01 HCV cá nhan, 01 HCB ??ng ??i n? Asian Para Games.

4. Nguy?n Bình An ( m?n C? t?, ??n v? Tp. HCM, h?ng can 54kg nam): 01 HCV Asian Para Games 2018

5. ??ng Th? Linh Ph??ng ( m?n C? t?, ??n v? Tp. HCM, h?ng can 50kg n?): 01 HCV Asian Para Games 2018.

*V?V ???c yêu thích nh?t (do khán gi? bình ch?n)

*Thành t?u tr?n ??i (do T?ng c?c TDTT cùng H?i ??ng Bình ch?n t? v?n và ch?n l?a).

Cùng chuyên m?c

XEM
T?m HCB sáng giá và ??y s?c n?ng ? n?i dung thuy?n b?n n? h?ng n?ng

T?m HCB sáng giá và ??y s?c n?ng ? n?i dung thuy?n b?n n? h?ng n?ng

Thành c?ng c?a ?oàn Th? Thao Vi?t Nam t?i ASIAD 2018 ??n t? nhi?u m?n Olympic, trong ?ó có ??i tuy?n rowing khi h? b?o v? thành c?ng t?m HCB thuy?n b?n n? h?ng n?ng.

??c thêm

Xem thêm