Gi?i ??u

HLV Park Hang Seo ra “t?i h?u th?” cho các h?c trò vì cau chuy?n… s?t vé

Theo - 12/11/2018 - 15:42

Cau chuy?n s?t vé tr?n Vi?t Nam – Malaysia len l?i vào c? các tuy?n th? khi?n HLV Park Hang Seo c?m th?y b?t an. ?ng ?? ra "t?i h?u th?" cho các h?c nhanh chóng d?t ?i?m cau chuy?n này ?? tránh ?nh h??ng ??n t?p luy?n và thi ??u.

Th?ng kê bóng ?á vòng b?ng AFF Cup 2018: ?T Vi?t Nam - ?T Malaysia

Theo ?ó, ? cu?c h?p toàn ??i m?i nh?t, chi?n l??c gia ng??i Hàn Qu?c th?ng báo r?ng, các c?u th? ph?i gi?i quy?t xong cau chuy?n vé tr??c ngày 13/11. M?c ?ích c?a HLV Park Hang Seo là mong mu?n các h?c trò chuyên tam vào t?p luy?n và thi ??u cho cu?c ti?p ?ón Malaysia vào ngày 16/11.

Cu?c ti?p ?ón nh?ng chú H? có y ngh?a ??c bi?t ? b?ng A b?i ?ay là ??i th? chính cho m?t trong hai t?m vé vào bán k?t. S?c nóng c?a tr?n ??u còn ??y lên ??nh ?i?m khi dòng ng??i x?p h?ng t? ?êm h?m qua ??n sáng ?? s? h?u t?m vé.

VFF ?? tìm cách gi?i quy?t cau chuy?n này cho các tuy?n th? khi m?i ng??i ???c t?ng 4 vé m?i cùng 20 vé mua mà kh?ng c?n qua c?ng v?n, x?p hàng. D?u v?y, nhu c?u r?t l?n c?a ng??i than, b?n bè khi?n nhi?u tuy?n th? r?i vào c?nh "cháy vé". H? ngh? ra trò ch?i vui thi ??u sút trúng xà ngang ?? cá c??c v? vé. 

B?t ??u t? bu?i t?p chi?u 11/11, VFF ?? ph?i h?p v?i c? quan an ninh ?? t?ng c??ng c?ng tác ??m b?o an toàn t?i các bu?i t?p cho các tuy?n th? nh?m tránh s? c? C?V xin ch? ky, ch?p hình làm ?nh h??ng ??n ??i tuy?n.

C?ng Ph??ng lép v? so v?i ti?n ??o Malaysia v? giá tr? chuy?n nh??ng

Cùng chuyên m?c

XEM
Truy?n thông Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng c?a Thái Lan kh?ng kh?i ng?c nhiên và c?m th?y ?iên r? khi ch?ng ki?n c?nh t??ng dòng ng??i chen chúc mua vé ? Vi?t Nam t?i AFF Cup 2018.

??c thêm

Xem thêm