Gi?i ??u

H??ng d?n cách thoát hi?m khi chen l?n mua vé ho?c vào san xem ?T Vi?t Nam ?á AFF Cup 2018

Theo - 11/11/2018 - 11:57

Nh?ng n?i t?p trung ??ng ng??i th??ng x?y ra tình tr?ng chen l?n, x? ??y. N?u có m?t s? c? b?t th??ng nh? cháy n? hay ?ánh l?n, tình tr?ng s? tr? nên h?n lo?n và nhi?u ng??i s? g?p nguy hi?m ??n tính m?ng.

Có 3 nguyên nhan chính d?n ??n th??ng vong trong ?ám ??ng chen l?n, x? ??y, gi?m ??p lên nhau:

-Ng?t th?.

-B? chèn ép quá m?nh vào hàng rào ho?c ng??i bên c?nh.

-B? gi?m ??p khi ng? xu?ng.

H??ng d?n cách thoát hi?m khi chen l?n mua vé ho?c vào san xem ?T Vi?t Nam ?á AFF Cup 2018 - ?nh 1.

V?y ?? b?o toàn tính m?ng thì ph?i x? ly th? nào?

Tr??c h?t ph?i th?t bình t?nh và nhanh chóng tìm hi?u xem chuy?n gì ?ang x?y ra ?? tìm cách ??i phó.

Trong nh?ng phút ??u tiên x?y ra h?n lo?n, tuy?t ??i kh?ng ch?y theo ph?n l?n ?ám ??ng vì nguy c? b? m?c k?t là r?t l?n. Thay vào ?ó, h?y quan sát xung quanh ?? tìm nh?ng ?i?m an toàn hi?u qu? nh? toà nhà, b?i ??t tr?ng, c?a thoát hi?m… và di chuy?n v? phía ?ó.

C? g?ng tìm các nhan viên c?u h?, c?nh sát ho?c ai ?ó n?m r? tình hình ?? nh? giúp ??.

Có nhi?u ng??i bi?t h??ng thoát hi?m nh? ??ng ? v? trí cao h?n (trên cay, b? t??ng…). H?y gào to, ra hi?u cho h? ?? xin ch? d?n.

H?y g?i ?i?n cho ng??i than, b?n bè ?? h?i thêm th?ng tin n?u h? ?ang ? v? trí khác.

Trong tr??ng h?p x?y ra cháy n?, h?y quan sát h??ng bay lên c?a khói ?? xác ??nh h??ng ?i c?a mình.

N?u k?t c?ng trong m?t ?ám ??ng, nh?ng ?i?u c?n làm là:

1/ Ng?ng cao ??u ?? l?y thêm kh?ng khí.

2/ Kh?ng c? g?ng ?i ng??c ho?c c?t ngang dòng ng??i. H?y di chuy?n cùng dòng ng??i, m??n l?c c?a ng??i phía sau ??a mình ?i, ??ng th?i quan sát xung quanh tìm c? h?i thoát hi?m.

3/ Di chuy?n trong ?ám ??ng theo t? th? xoay ngang ng??i (khi 6 ho?c 7 ng??i cùng ??y v? m?t phía thì l?c ??y có th? lên ??n 500 kg, ?? ?? b? cong m?t thanh s?t ho?c làm ?? m?t b?c t??ng).

4/ Cu?i cùng nh?ng c?ng là ??u tiên, ?ó là ph?i BìNH T?NH. Vì ch? có cái ??u b?nh t?nh m?i t?o ra s? phán ?oán và hành ??ng chu?n xác nh?t.

Cùng chuyên m?c

XEM
Pháp lu?t th? thao: C?u th? ?ánh nhau trên sân gây th??ng tích có th? k?t t?i hình s? hay không?

Pháp lu?t th? thao: C?u th? ?ánh nhau trên san gay th??ng tích có th? k?t t?i hình s? hay kh?ng?

Theo suy ngh? th?ng th??ng c?a các v?n ??ng viên, trò ch?i ?? có lu?t l? riêng nên n?u có gay ch?t ng??i ho?c ch?n th??ng nghiêm tr?ng cho ??i th? ??u ch?ng t?i m?c ph?i ra tr??c vành móng ng?a. Th?t t? có ?úng v?y hay kh?ng?

??c thêm

Xem thêm