Gi?i ??u

L?ch thi ??u các m?n ??i h?i TDTT toàn qu?c 2018

Theo - 04/11/2018 - 17:27

Webthethao g?i t?i ??c gi? c? n??c l?ch thi ??u và ??a ?i?m t? ch?c các m?n trong khu?n kh? ??i h?i Th? thao toàn qu?c l?n th? VIII – 2018.

??i h?i Th? d?c th? thao toàn qu?c 2018 ???c t? ch?c t? ngày 25/11 ??n ngày 10/12 n?m 2018 t?i thành ph? Hà N?i (t? ch?c thi ??u 35 m?n), t?nh Hòa Bình (t? ch?c Xe ??p ??a hình) và t?nh Khánh Hòa (t? ch?c phan m?n Bóng chuy?n b?i bi?n).

L? Khai m?c ??i h?i TDTT toàn qu?c l?n th? 8 ???c t? ch?c vào Ch? Nh?t (25/11/2018) t?i SV? qu?c gia M? ?ình, ???ng Lê ??c Th?, qu?n Nam T? Liêm, Hà N?i.

Ban T? ch?c ??i h?i c?ng th?ng báo l?ch thi ??u chính th?c các m?n trong ch??ng trình ??i h?i Th? thao toàn qu?c l?n th? VIII n?m 2018, c? th? nh? sau:

TT

M?n Thê? thao

Th?i gian

??a ?i?m thi ??u

1

?iê?n kinh

27/11-02/12

Trung tam HL&T?TDTT Ha? N??i (My? ?i?nh); Trung tam HLTTQG Hà N?i

2

Th? thao d??i n??c

B?i

01-06/12

Cung th? thao d??i n??c, Khu LHTTQG

Nh?y c?u

20-23/11

3

Thê? du?c

Th? d?c d?ng c?

28/11-01/12

Cung Th? thao t?ng h?p Qu?n Ng?a (qu?n Ba ?ình)

Th? d?c Aerobic

23-24/11

4

?ua thuy?n

Rowing

19-23/11

H? Tay, Hà N?i

Canoeing

26-30/11

5

Bo?ng ?a?

Bóng ?á

11 ng??i

N?

29/11-07/12

San v?n ??ng

Hà ??ng

Nam

26/11-9/12

San v?n ??ng

Hàng ??y

Bóng ?á Futsal nam

01-08/12

Tr??ng ??i h?c

Bách khoa Hà N?i

6

B??n su?ng

27/11-03/12

Trung tam HLTTQG

Ha? N??i

7

B??n cung

03-09/12

Trung tam HLTTQG

Ha? N??i

8

C? ta?

05-08/12

Trung tam HL&T?TDTT Ha? N??i (My? ?i?nh)

9

Judo

30/11-05/12

Nha? thi ?a?u

qua?n Long Biên

10

Taekwondo

02-07/12

Cung ?i?n kinh Hà N?i

11

Karate

30/11-04/12

Nha? Thi ?a?u

Tri?nh Hoa?i ???c

12

Va?t

30/11-08/12

Nha? thi ?a?u

huyê?n Hoa?i ???c

13

Boxing

29/11-08/12

Nha? thi ?a?u

huyê?n So?c S?n

14

??u kiê?m

03-08/12

Nha? thi ?a?u

Qu?n Ca?u Gia?y

15

Ca?u l?ng

17-28/11

Nhà thi ??u

qu?n C?u Gi?y

16

Qua?n v??t

19-29/11

Cung ?i?n kinh Hà N?i

17

Bóng chuy?n

Trong nhà

26/11-09/12

Nhà thi ??u

huy?n Gia Lam

B?i bi?n

15-18/11

Khánh Hòa

18

Bo?ng ne?m

16-24/11

Nhà thi ??u

qu?n Hoàng Mai

19

Bo?ng r??

Bóng r?  5x5

15-21/11

Tr??ng ??i h?c

Bách khoa Hà N?i

Bóng r? 3x3

23-28/11

Tr??ng ??i h?c

Bách khoa Hà N?i

20

Xe ??p

??a hình

21-23/11

Hòa Bình

????ng tr???ng

27/11-03/12

My? ?i?nh - ?a?i l??

Th?ng Long, Hà N?i

21

Bo?ng ba?n

27/11-02/12

Nhà thi ??u

qu?n B?c T? Liêm

22

Golf

28/11-01/12

San Golf ??ng M?

23

Wushu

05-09/12

Cung Thê? thao T?ng h?p

Qua?n Ng??a

24

Pencak Silat

21-28/11

Nha? thi ?a?u

qua?n Tay H?

25

C? vua

28/11-09/12

Trung tam

Th? thao Ba ?ình

26

Ca?u may

01-09/12

Nhà thi ??u

qu?n Hoàng Mai

27

Billiard Snooker

30/11-09/12

Nhà thi ??u

huy?n Thanh Trì

28

Khiêu v? th? thao

17-18/11

Cung thê? thao T?ng h?p

Qua?n Ng??a

29

Bowling

03-09/12

Trung tam th??ng m?i

Royal City

30

Th? hình

21-23/11

Trung tam HL&T?TDTT Ha? N??i (My? ?i?nh)

31

Muay

02-08/12

Nha? thi ?a?u

huy?n ?an Ph??ng

32

Bi s?t

16-24/11

Trung tam HL&T?TDTT Ha? N??i (My? ?i?nh)

33

V? C? truy?n

23-29/11

Nhà thi ??u

huy?n ?an Ph??ng

34

Vovinam

01-06/12

Nha? thi ?a?u

qua?n Tay H?

35

?á c?u

26/11-06/12

Nhà thi ??u

qu?n Hà ??ng

36

L?n

26-29/11

Cung th? thao d??i n??c, Khu LHTTQG

3 m?n thi ??u ??u tiên s? di?n ra vào ngày 15/11 g?m các m?n: Bóng chuy?n b?i bi?n  t? ngày 15 – 18/11 t?i Khánh Hòa; Bóng r? t? ngày 15 – 29/11, t?i Nhà thi ??u Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i; m?n Bi s?t t? ngày 15 – 23/11 t?i trung tam Hu?n luy?n và thi ??u Th? d?c Th? thao Hà N?i (M? ?ình).

??i h?i TDTT toàn qu?c 2018 qui t? các V?V tên tu?i nh?t Vi?t Nam hi?n nay, các ng?i sao t?ng giành huy ch??ng t?i các gi?i th? gi?i, gi?i v? ??ch chau á, ASIAD và SEA Games 29, nh?ng ng??i ?ang có trong danh sách ?? c? Cúp Chi?n th?ng 2018: Bùi Th? Thu Th?o, Nguy?n Huy Hoàng, Quách Th? Lan, Nguy?n Th? Oanh, Nguy?n Th? Th?t, Nguy?n V?n Trí, Tr?n ?ình Nam,...

Cùng chuyên m?c

XEM
Kobe Challenger 2018: Lý Hoàng Nam l?i ng??c dòng ngo?n m?c

Kobe Challenger 2018: Ly Hoàng Nam l?i ng??c dòng ngo?n m?c

Sau thành c?ng ? các gi?i ??u Men's Futures t?i Vi?t Nam, Ly Hoàng Nam ti?p t?c g?p may m?n ?? ti?n sau ? Kobe Challenger 2018.

??c thêm

Xem thêm