Gi?i ??u

Link tr?c ti?p AFF Cup 2018: ?T Malaysia - ?T Lào

Theo - 12/11/2018 - 17:10

Webthethao xin g?i ??n quy ??c gi? di?n bi?n tr?c ti?p c?a tr?n ??u gi?a ?T Malaysia - ?T Lào t?i vòng b?ng AFF Cup 2018 vào lúc 19h45 ngày 12/11.

* Link tr?c ti?p ?T Malaysia - ?T Lào

Link tr?c ti?p 

L?ch thi ??u b?ng A AFF Cup 2018 ngày 12/11

*19h45 ngày 12/11 tr?c ti?p ?T Malaysia - ?T Lào

Link tr?c ti?p AFF Cup 2018: ?T Malaysia - ?T Lào - ?nh 2.

Tr?c ti?p AFF Cup 2018: ?T Malaysia - ?T Lào

* M?t s? th?ng tin gi?a 2 ??i tr??c khi tr?n ??u di?n ra:

Trong l??t tr?n ra quan, Malaysia có kh?i ??u khá ch?t v?t khi ch? ?ánh b?i ??i th? d??i c? là Campuchia v?i t? s? 1-0. Th? nh?ng nên nh? tr?n ??u này Malaysia ph?i ?á trên san khách, m?t san nhan t?o trên ??t Campuchia c?ng kh?ng ph?i là s? tr??ng c?a 'Nh?ng chú h? ph??ng Nam'. Tr? v? san nhà h?m nay, Malaysia ch?c ch?n h??ng t?i m?t chi?n th?ng ??m ?? c?i thi?n hi?u s? bàn th?ng b?i c?a mình.

D? ?oán k?t qu? AFF Cup 2018 - B?ng A ngày 12/11

Bên kia san, v?i s? chu?n b? kh?ng th?t s? t?t khi ch? mang v? có 1 ?i?m ? 6 tr?n giao h?u tr??c th?m mùa gi?i thì kh?gn có m?y ai có th? tin vào tuy?n Lào s? làm nên chuy?n ? B?ng A c?a màu gi?i n?m nay. Kh? n?ng cao nh?t là v??t qua vòng b?ng th?i ?? là quá s?c ??i v?i ??i khách.

Trong b?i c?nh v?a tr?i qua th?t b?i n?ng n? tr??c th?y trò Park Hang-seo, l?i ph?i ?á trên san khách, t?p th? d??i quy?n HLV Sundramoorthy khó tránh kh?i c?nh b? Malaysia vùi d?p kh?ng th??ng ti?c.

Cùng chuyên m?c

XEM
Truy?n thông Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng c?a Thái Lan kh?ng kh?i ng?c nhiên và c?m th?y ?iên r? khi ch?ng ki?n c?nh t??ng dòng ng??i chen chúc mua vé ? Vi?t Nam t?i AFF Cup 2018.

??c thêm

Xem thêm