Gi?i ??u

Link tr?c ti?p AFF Cup 2018: ?T Myanmar – ?T Campuchia

Theo - 12/11/2018 - 17:10

Webthethao xin g?i ??n quy ??c gi? di?n bi?n tr?c ti?p c?a tr?n ??u gi?a ?T Myanmar – ?T Campuchia t?i vòng b?ng AFF Cup 2018 vào lúc 18h30 ngày 12/11.

L?ch thi ??u b?ng A AFF Cup 2018 ngày 12/11

Link tr?c ti?p ?T Myanmar – ?T Campuchia

Link tr?c ti?p 1

Link tr?c ti?p 2

*18h30 ngày 12/11 tr?c ti?p ?T Myanmar – ?T Campuchia

Link tr?c ti?p AFF Cup 2018: ?T Myanmar – ?T Campuchia - ?nh 2.

Tr?c ti?p AFF Cup 2018: ?T Myanmar – ?T Campuchia

* M?t s? th?ng tin gi?a 2 ??i tr??c khi tr?n ??u di?n ra:

V?i nh?ng gì ?? th? hi?n trong tr?n ??u ??u tiên tr??c ?T Malaysia, ?T Campuchia ?? ch?ng minh ph?n nào th?c l?c c?a mình kh?ng còn mang danh ngh?a m?t ??i bóng lót ???ng ? gi?i ??u l?n này. H? có th? gay khó kh?n cho b?t k? ??i tuy?n nào th?m chí khi?n các ??i th? m?t ?i?m.

Sao Myanmar "n?n gan" ?TVN: "Chúng t?i có th? vào chung k?t AFF Cup 2018"

Myanmar kh?ng có b??c ch?y ?à hoàn h?o cho AFF Cup 2018, th? hi?n qua vi?c toàn thua 5 tr?n giao h?u v?a qua. 6 tr?n g?n ?ay, Myanmar th?ng duy nh?t 1 tr?n, còn l?i ??u ??y gi?i ??u t? vào c?a t?. Ngoài ra, 7 l?n g?n nh?t g?p Campuchia, Myanmar ch? 2 l?n t?o cách chi?n th?ng có cách bi?t t? 2 bàn tr? lên. T?i nay, Myanmar có th? có 3 ?i?m, nh?ng th?ng cách bi?t 2 bàn thì kh?ng ch?c!

D? ?oán k?t qu? AFF Cup 2018 ngày 12/11

Cùng chuyên m?c

XEM
Truy?n thông Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng c?a Thái Lan kh?ng kh?i ng?c nhiên và c?m th?y ?iên r? khi ch?ng ki?n c?nh t??ng dòng ng??i chen chúc mua vé ? Vi?t Nam t?i AFF Cup 2018.

??c thêm

Xem thêm