Gi?i ??u

MUSVN gi?i thi?u ??i tác m?i và k? ho?ch ??a c?u danh th? Dwight Yorke t?i Vi?t Nam

Theo - 12/11/2018 - 16:12

Chùm ?nh: H?p báo MUSVN gi?i thi?u ??i tác Chivas

T?i Hà N?i vào cu?i tu?n v?a qua ?? di?n ra bu?i h?p báo c?a MUSVN gi?i thi?u ??i tác chính th?c t?i Vi?t Nam. Bên c?nh ?ó, có m?t tin vui v?i ng??i ham m? khi danh th? n?i ti?ng c?a MU - Dwight Yorke s? có chuy?n th?m Vi?t Nam vào tháng 1 t?i ?ay.

Bu?i h?p báo MUSVN nh?n ???c r?t nhi?u s? chú y ??n t? nh?ng ng??i ham m? qua các ho?t ??ng ?a d?ng, tr? trung, chuyên nghi?p. Ngoài ra, th?ng tin ng?i sao Dwight Yorke s? tr? l?i Vi?t Nam vào ngày 13/1/2019 c?ng t?o nên kh?ng khí cu?ng nhi?t.

Trong l?n ghé th?m Vi?t Nam s?p t?i, Dwight Yorke s? có nhi?u ho?t ??ng giao l?u h?n v?i các c? ??ng viên Vi?t Nam. Nhà v? ??ch Champions League 1998/99 s? cùng các thành viên MUSVN xem tr?n ??u gi?a MU - Tottenham.

MUSVN c?ng th?ng báo v? s? c?ng tác v?i Chivas trong 3 n?m v?i mong mu?n MUSVN s? tr? thành m?t mái nhà chung k?t n?i t?t c? thành viên yêu m?n ??i bóng Manchester United t?i Vi?t Nam, mang ??n nh?ng lu?ng gió m?i cho nh?ng c? ??ng viên trong n??c.

Kh?i ?i?m là m?t h?i nhóm t? phát, ???c thành l?p t? nh?ng ng??i có ni?m ?am mê "Qu? ??", MUSVN hi?n t?i ?? tr? thành h?i c? ??ng viên chính th?c ???c th?a nh?n, v?i nh?ng ho?t ??ng chuyên nghi?p và ??nh h??ng r? ràng. Tr?i qua h?n m?t th?p k?, các thành viên c?a h?i MUSVN g?n bó cùng nhau nh? m?t gia ?ình. Tinh th?n c?a MUSVN chính là s? ph?i hòa c?a nh?ng ng?n l?a ?am mê và ni?m ham m? chan chính kh?ng bao gi? t?t. 

MUSVN gi?i thi?u ??i tác m?i và k? ho?ch ??a c?u danh th? Dwight Yorke t?i Vi?t Nam - ?nh 1.

Màn c? ??ng ???c các b?n tr? yêu MU khu?y ??ng tr??c bu?i h?p báo

MUSVN gi?i thi?u ??i tác m?i và k? ho?ch ??a c?u danh th? Dwight Yorke t?i Vi?t Nam - ?nh 2.

Thành viên c?a MUSVN chia s?, danh th? Dwight Yorke s? có m?t t?i Vi?t Nam vào tháng 1 t?i

MUSVN gi?i thi?u ??i tác m?i và k? ho?ch ??a c?u danh th? Dwight Yorke t?i Vi?t Nam - ?nh 3.

Chi?c áo g?n li?n v?i ng??i ham m? MU t?i Vi?t Nam c?ng ???c trao t?ng t?i bu?i h?p báo ra m?t này

MUSVN gi?i thi?u ??i tác m?i và k? ho?ch ??a c?u danh th? Dwight Yorke t?i Vi?t Nam - ?nh 4.

??i di?n Chivas b?t mí r?ng Slogan: "Success is Blend" - Thành c?ng là s? hòa tr?n, ?? ???c suy ngh? trong 2 n?m dành riêng cho th? tr??ng Vi?t Nam

MUSVN gi?i thi?u ??i tác m?i và k? ho?ch ??a c?u danh th? Dwight Yorke t?i Vi?t Nam - ?nh 5.

Bu?i h?p báo có s? góp m?t c?a nh?ng bóng h?ng d? th??ng

MUSVN gi?i thi?u ??i tác m?i và k? ho?ch ??a c?u danh th? Dwight Yorke t?i Vi?t Nam - ?nh 6.

Ni?m vui ???c th?y r? trên g??ng m?t các ??i di?n

MUSVN gi?i thi?u ??i tác m?i và k? ho?ch ??a c?u danh th? Dwight Yorke t?i Vi?t Nam - ?nh 7.

MUSVN c?ng b? ??i tác m?i Chivas

Cùng chuyên m?c

XEM
Tin bóng ?á ngày 12/11: ??i bóng c?a Patrick Vieira lôi kéo Mignolet trong tháng 1

Tin bóng ?á ngày 12/11: ??i bóng c?a Patrick Vieira l?i kéo Mignolet trong tháng 1

Nh?ng th?ng tin m?i nh?t ? các CLB hàng ??u Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Real, Barca... trong ngày 12/11 s? ???c c?p nh?t liên t?c t?i ?ay.

??c thêm

Xem thêm