Gi?i ??u

Nh?ng ti?t l? b?t ng? v? ng??i ??ng sau trang Football Leaks ph?i bày các bí m?t gay rúng ??ng bóng ?á th? gi?i

Theo - 12/11/2018 - 10:30

Gi?ng nh? WikiLeaks ph?i bày hàng lo?t tài li?u m?t c?a nhi?u n??c trên th? gi?i d??i d?ng n?c danh, Football Leaks c?ng ti?t l? nhi?u bí m?t ?en t?i c?a san c? kh?p n?i. Kh?ng có gì ng?c nhiên khi ng??i ??ng sau Football Leaks ?ang b? s?n lùng.

Cu?c tìm ki?m cau tr? l?i cho nh?ng bí m?t h?p d?n nh?t c?a bóng ?á th? gi?i tr?i dài t? Budapest t?i Hamburg, Lisbon t?i Moscow, m?c dù ng??i ??ng sau toàn b? v? vi?c có v? nh? là m?t nhan v?t kh?ng ??ng ??n.

Anh ta s?ng trong các c?n h? t?i tàn, th??ng xuyên lui t?i nh?ng h?p ?êm ? ??ng ?u cho ??n sáng và ?n u?ng thì ch? có n??c chanh và bánh chocolate.

Nh?ng ti?t l? b?t ng? v? ng??i ??ng sau trang Football Leaks ph?i bày các bí m?t gay rúng ??ng bóng ?á th? gi?i - ?nh 1.

Man City ?? b? Football Leaks ph?i bày

??i v?i r?t ít ng??i mà anh ta ??ng y nói chuy?n, anh ta ??n gi?n ch? ???c bi?t ??n cùng cái tên "John", m?t cái tên ph? bi?n cho b?t c? ai thích ki?u n?c danh.

Quan tr?ng là anh ta ??ng ??ng sau Football Leaks, m?t t? ch?c ?? ph?i bày nhi?u bí m?t ?en t?i c?a bóng ?á th? gi?i, t? chuy?n Cristiano Ronaldo tr?n thu?, ng??i ??i di?n Mino Raiola b? túi 41 tri?u b?ng trong v? chuy?n nh??ng c?a Paul Pogba t?i Man Utd hay m?i nh?t là vi?c Man City gian l?n ?? qua m?t Lu?t c?ng b?ng tài chính.

Th?c t? thì nh?ng cáo bu?c nh? v?y b?t ??u xu?t hi?n khá lau tr??c khi "John" ra tay. Football Leaks ban ??u ch? là m?t trang web nh?, xu?t hi?n vào tháng 9/2015, ch?a nh?ng b? nh? ?n ti?t l? v? gi?i ??i di?n c?u th? và chuy?n c?u th? tr?n thu?.

Nh?ng ti?t l? b?t ng? v? ng??i ??ng sau trang Football Leaks ph?i bày các bí m?t gay rúng ??ng bóng ?á th? gi?i - ?nh 2.

Các quán cafe sinh viên là n?i "John" lui t?i

Ban ??u, Football Leaks t?p trung vào các ??i bóng c?a B? ?ào Nha nh? Benfica, Sporting Lisbon và Porto.

C?ng vì th? mà m?i th?ng tin ??u liên quan ??n Rui Pinto, m?t thanh niên 25 tu?i thích ?àn ?úm t?t nghi?p khoa l?ch s? v?i mái tóc ?? ??n t? Porto. Th? nh?ng, khi ng??i cung c?p tin ???c thuy?t ph?c g?p m?t phóng viên ??c, 5 tháng sau khi b? nh? ?n ??u tiên ???c c?ng b?, anh ta hoàn toàn bi?n m?t.

N?u có, ch? có qu?c t?ch B? ?ào Nha c?a anh ta là có th? nh?n di?n và ??a ?i?m g?p m?t ???c xác ??nh là ? ?au ?ó t?i m?t thành ph? ??ng ?u.

Nh?ng ti?t l? b?t ng? v? ng??i ??ng sau trang Football Leaks ph?i bày các bí m?t gay rúng ??ng bóng ?á th? gi?i - ?nh 3.

Rui Pinto ???c cho là "John"

Theo phóng viên Rafael Buschmann t?ng có 3 ngày g?p m?t, "John" m?c nguyên m?t b? qu?n áo, ch? u?ng n??c chanh và ?n bánh ng?t do l??ng ???ng trong máu th?p. Anh ta th?m chí kh?ng ng? vì lo s? b? b?t.

M?t ?i?m ??c bi?t n?a ? "John" là anh ta thích vào h?p ?êm, u?ng bia, nh?y nhót ??n 5 gi? sáng và tán gái gi?i.

M?i ng??i s? t? h?i, "John" ki?m ?au ra ti?n ?? sinh s?ng nh? v?y, cau tr? l?i là anh ta bu?n bán sách c? và ?? trang s?c. D? nhiên, ?n nhi?u ch? ? là m?y b?i "John" ch? s?ng trong các c?n h? t?i tàn ? các khu chung c? c?, ph?n l?n dành cho sinh viên.

Nh?ng ti?t l? b?t ng? v? ng??i ??ng sau trang Football Leaks ph?i bày các bí m?t gay rúng ??ng bóng ?á th? gi?i - ?nh 4.

T? Sabado c?a B? ?ào Nha t?ng ?i?u tra v? Pinto

Theo "John", anh ta kh?ng làm vi?c m?t mình. "Nh?ng gì chúng t?i có là m?t m?ng l??i th?ng tin r?t t?t. Chúng t?i có ???c t?t c? nh?ng t?i s? kh?ng ti?t l? chúng t? ?au."

Ph?i th?a nh?n "John" có nhi?u cách ?? tránh b? nh?n di?n, trong ?ó có m?t thi?t b? ? ?i?n tho?i có th? giúp anh ta k?t n?i t?i vùng B?c C?c. ?i?u ng?c nhiên là an ninh m?ng l?i kh?ng phát hi?n ???c "John" cho ??n gi?.

N?u có thì trong su?t 3 n?m s?n ?u?i, vào tháng 1/2016, m?t tháng tr??c khi "John" ??ng y g?p ? ??ng ?u, m?t cái tên ???c ??ng trong nh?ng bình lu?n d??i m?t bài báo v? Football Leaks b?ng ti?ng B? ?ào Nha là Correiro da Manha.

Nh?ng ti?t l? b?t ng? v? ng??i ??ng sau trang Football Leaks ph?i bày các bí m?t gay rúng ??ng bóng ?á th? gi?i - ?nh 5.

Pinto thích ?i du l?ch và s?ng ? ??ng ?u

"Ng??i tình nghi" là Pinto, m?t ng??i h?c l?ch s? nh?ng c?ng gi?i v? c?ng ngh? và máy tính t? Politecnico de Braganca, ??ng b?c B? ?ào Nha. K? t? n?m 2012, Pinto s?ng và h?c t?i tr??ng ??i h?c Eotvos Lorand ? Budapest (Hungary).

Theo m?t c?u c?nh sát Hungary, Pinto ?? b? Interpol và các thám t? ??a ph??ng ?i?u tra nh? là ng??i ??ng sau Football Leaks. Lí do là anh ho?t ??ng ch? y?u trong các quán café internet, r?i gi?u mình trong các d?ch v? c?ng c?ng nh? th? vi?n và ??a ch? IP c?a tr??ng ??i h?c.

Ch?a h?t, Pinto có nhi?u ??c ?i?m gi?ng "John". Anh ta c?ng th??ng t?i các h?p ?êm, s?ng trong nh?ng c?n h? sinh viên ? ??ng ?u. Anh ta c?ng ???c nhi?u c? gái theo ?u?i và thích ?i du l?ch.

Nh?ng ti?t l? b?t ng? v? ng??i ??ng sau trang Football Leaks ph?i bày các bí m?t gay rúng ??ng bóng ?á th? gi?i - ?nh 6.

Football Leaks ti?p t?c ph?i bày các bí m?t v? bóng ?á th? gi?i

Tuy v?y thì cho ??n gi?, ch?ng có gì là ch?c ch?n v? Pinto và "John" là m?t. Các nhà ?i?u tra th?m chí kh?ng ??nh, c?ng kh?ng lo?i tr? kh? n?ng có bàn tay c?a chính ph? Nga trong vi?c nhi?u tài li?u bí m?t v? bóng ?á th? gi?i b? ph?i bày.

Lí do là vì Yandex, c?ng ty internet l?n nh?t c?a Nga, cung c?p m?t server cho Football Leaks. Và m?i ho?t ??ng c?a Yandex ??u ???c FSB c?a Nga, tr??c ?ay là KGB, giám sát. R?i còn r?t nhi?u b?ng ch?ng n?a.

M?t ?i?u ch?c ch?n là trang footballleaks2015.wordpress.com v?n còn ?ó, ??n gi?n, kh?ng màu mè. Khi ???c h?i nó s? ho?t ??ng ??n bao gi? thì "John" tr? l?i qua email, v?i ch? kí "FL" r?ng, "ch?ng nào chúng t?i có tài li?u."

Cùng chuyên m?c

XEM
Tin bóng ?á ngày 12/11: ??i bóng c?a Patrick Vieira lôi kéo Mignolet trong tháng 1

Tin bóng ?á ngày 12/11: ??i bóng c?a Patrick Vieira l?i kéo Mignolet trong tháng 1

Nh?ng th?ng tin m?i nh?t ? các CLB hàng ??u Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Real, Barca... trong ngày 12/11 s? ???c c?p nh?t liên t?c t?i ?ay.

??c thêm

Xem thêm