Gi?i ??u

Phan tích chuyên sau: T?m nhìn và ?ng d?ng ?i?m mù

Theo - 12/11/2018 - 15:00

T?m nhìn trong thi ??u v? thu?t là c?c k? quan tr?ng. B?n ph?i nhìn th?y ??i th? b?n m?i có th? phòng th? hay t?n c?ng. B?n kh?ng nhìn th?y ??i th?, b?n s? ?n ?òn. V?y ph?i ?ng d?ng t?m nhìn nh? th? nào?

"Nhìn vào ?òn", "m? m?t ra", "khi ??m ??ng nh?m m?t",... ?ó là ti?ng m?ng ??u tiên mà m?i v? s? khi b?t ??u t?p v? ??u ph?i nghe qua. Khi thi ??u c?ng v?y, lúc nào c?ng ph?i nhìn th?y ??i th?. B?n nhìn r? ??i th?, b?n s? bi?t mình ph?i làm gì. Trái l?i, n?u b?n kh?ng nhìn th?y ??i th?, b?n s? th?t b?i. 

1. Hi?u v? t?m nhìn

Phan tích chuyên sau: T?m nhìn và ?ng d?ng ?i?m mù - ?nh 1.

Nh? hình trên, Canelo Alvarez và Gennady Golovkin ? c? ly v?a ??p nh?t khi c? hai có th? nhìn r? nhau. Hình ?nh cho th?y, Gennady Golovkin có th? nhìn r? hai tay, h?ng và c? chan c?a Canelo, Gennady Golovkin có th? nhìn th?y r? t?ng hành ??ng dù là nh? nh?t c?a Canelo. Qua ?ó, anh có nhi?u g?i y ?? có th? ph?n ?ng h?n.

? c? ly này, t?m nhìn c?a Golovkin r?t bao quát, do ?ó n?u mu?n ?ánh trúng Golovkin, Canelo bu?c ph?i s? d?ng t?c ?? v??t tr?i c?a mình và ph?i có nh?ng bài ?ánh l?a Golovkin. Có ngh?a cú ?ánh c?a Canelo ?òi h?i nhi?u c?ng s?c h?n m?i có th? ?ánh trúng Golovkin.

Phan tích chuyên sau: T?m nhìn và ?ng d?ng ?i?m mù - ?nh 3.

? c? ly này, Golovkin kh?ng th? có ???c m?t t?m nhìn bao quát ??i th? c?a mình là Canelo. Ch?a h?t, c?p g?ng tay to t??ng c?a Canelo c?ng ?? che ?i m?t m?t ph?n t?m nhìn c?a Golovkin, vì c?p g?ng này, Golovkin khó quan sát ???c chan và h?ng c?a Canelo Alvarez. 

Nh? v?y, vì kh?ng nhìn th?y r? ??i chan c?a Canelo, Golovkin s? kh?ng l??ng tr??c ???c Canelo s? ?ánh ? góc nào. Vì kh?ng nhìn r? tay trái c?a Canelo, Golovkin c?ng s? khó l??ng tr??c ??i tay trái c?a Canelo. 

Canelo c?ng ?ang ch?u tình c?nh t??ng t?. Vì th?, ?? ?ánh ? c? ly này, ch? có ?òn moi b?ng là h?p ly nh?t vì c? hai v? s? có th? nhìn r? ???c vùng b?ng c?a nhau. 

2. ?ng d?ng ?i?m mù góc nhìn trong th?c t?

N?u nh? b?n ?? hi?u v? t?m nhìn, h?y c? g?ng ?ng d?ng nó b?ng cách

Phan tích chuyên sau: T?m nhìn và ?ng d?ng ?i?m mù - ?nh 5.

Gi?i thích cho pha vào ?òn lúng túng c?a Golovkin, Canelo sau khi h?p xu?ng ?? làm Golovkin b?t ng?. ?i?u th? hai, góc nhìn lúc ?ó c?a Golovkin hoàn toàn kh?ng th? nhìn th?y ???c cánh tay ph?i c?a Canelo. V?i nh?ng ly do ?ó, Golovkin ?? l?nh ph?i m?t cú ??m r?t n?ng c?a Canelo.

Phan tích chuyên sau: T?m nhìn và ?ng d?ng ?i?m mù - ?nh 7.

Huy?n tho?i Kick Boxing Peter Aerts là b?c th?y c?a vi?c ?ng d?ng ?i?m mù. ? hình trên, ?ng ?? tung ra nh?ng ?òn tay ??y tính ?e d?a ?? ??i th? ??a tay lên ch?ng ??. Chính vì ?? che ?òn mà ??i th? c?a ?ng kh?ng th? nhìn th?y ?òn ?á ti?p theo.

Phan tích chuyên sau: T?m nhìn và ?ng d?ng ?i?m mù - ?nh 8.

? hình ??ng này, Perter Aerts l?i ch? ??ng dùng tay ph?i ?? che h?t t?m nhìn bên trái c?a ??i th?. Khi ?ó, ?ng d? dàng tung c??c h?n mà kh?ng s? ??i th? "nhìn th?y"

Cùng chuyên m?c

XEM
Phòng t?p Jackson-Wink g?i "cao b?i" Cerrone là "kh?i ung th? ?ã b? lo?i b?"

Phòng t?p Jackson-Wink g?i "cao b?i" Cerrone là "kh?i ung th? ?? b? lo?i b?"

Dù ?? chi?n th?ng Mike Perry t?i UFC Fight Night 139 nh?ng d??ng nh? "cao b?i" Donald Cerrone v?n kh?ng ng?ng "ném ?á" phòng t?p c?. Và ???ng nhiên, anh b? "ph?n pháo" ngay l?p t?c.

??c thêm

Xem thêm