Gi?i ??u

Pháp lu?t th? thao: C?u th? ?ánh nhau trên san gay th??ng tích có th? k?t t?i hình s? hay kh?ng?

Theo - 11/11/2018 - 20:14

Hành vi ?ánh nhau gi?a các c?u th? trên san gay th??ng tích, dù là c? y hay v? y, ??u ?nh h??ng ??n s?c kh?e, tính m?ng c?a ng??i b? ng??i khác ?ánh hay gay th??ng tích. Tùy thu?c vào m?c ??, tính ch?t, h?u qu? c?a hành vi vi ph?m mà ng??i vi ph?m có th? b? truy c?u trách nhi?m hình s?. Khi ?? y?u t? c?u thành t?i thì ng??i vi ph?m s? b? x? ly theo quy ??nh B? lu?t hình s? n?m 2015 s?a ??i, b? sung n?m 2017.

1. ??i v?i t?i c? y gay th??ng tích ???c quy ??nh t?i ?i?u 134 nh? sau:

?i?u 134. T?i c? y gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i khác

1. Ng??i nào c? y gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i khác mà t? l? t?n th??ng c? th? t? 11% ??n 30% ho?c d??i 11% nh?ng thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau ?ay, thì b? ph?t c?i t?o kh?ng giam gi? ??n 03 n?m ho?c ph?t tù t? 06 tháng ??n 03 n?m:

a) ??i v?i ng??i d??i 16 tu?i;

b) Có t? ch?c;

c) Có tính ch?t c?n ??;

Pháp lu?t th? thao: C?u th? ?ánh nhau trên san gay th??ng tích có th? k?t t?i hình s? hay kh?ng? - ?nh 1.

Gay ch?n th??ng cho ??i th? có th? b? x? tù

2. Ph?m t?i thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau ?ay, thì b? ph?t tù t? 02 n?m ??n 06 n?m:

a) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i khác mà t? l? t?n th??ng c? th? t? 31% ??n 60%;

b) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a 02 ng??i tr? lên mà t? l? t?n th??ng c? th? c?a m?i ng??i t? 11% ??n 30%;

c) Ph?m t?i 02 l?n tr? lên;

d) Tái ph?m nguy hi?m;

?) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i khác mà t? l? t?n th??ng c? th? t? 11% ??n 30% nh?ng thu?c m?t trong các tr??ng h?p quy ??nh t?i các ?i?m t? ?i?m a ??n ?i?m k kho?n 1 ?i?u này.

3. Ph?m t?i thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau ?ay thì b? ph?t tù t? 05 n?m ??n 10 n?m:

a) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i khác mà t? l? t?n th??ng c? th? 61% tr? lên, n?u kh?ng thu?c tr??ng h?p quy ??nh t?i ?i?m b kho?n 4 ?i?u này;

b) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a 02 ng??i tr? lên mà t? l? t?n th??ng c? th? c?a m?i ng??i t? 31% ??n 60%;

c) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i khác mà t? l? t?n th??ng c? th? t? 31% ??n 60% nh?ng thu?c m?t trong các tr??ng h?p quy ??nh t?i các ?i?m t? ?i?m a ??n ?i?m k kho?n 1 ?i?u này;

d) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a 02 ng??i tr? lên mà t? l? t?n th??ng c? th? c?a m?i ng??i t? 11% ??n 30% nh?ng thu?c m?t trong các tr??ng h?p quy ??nh t?i các ?i?m t? ?i?m a ??n ?i?m k kho?n 1 ?i?u này.

Pháp lu?t th? thao: C?u th? ?ánh nhau trên san gay th??ng tích có th? k?t t?i hình s? hay kh?ng? - ?nh 2.

N?u Tr?n Anh Khoa ki?n, Qu? Ng?c H?i ph?i h?u tòa?

4. Ph?m t?i thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau ?ay thì b? ph?t tù t? 07 n?m ??n 14 n?m:

a) Làm ch?t ng??i;

b) Gay th??ng tích làm bi?n d?ng vùng m?t c?a ng??i khác mà t? l? t?n th??ng c? th? 61% tr? lên;

c) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a 02 ng??i tr? lên mà t? l? t?n th??ng c? th? c?a m?i ng??i 61% tr? lên;

d) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i khác mà t? l? t?n th??ng c? th? 61% tr? lên nh?ng thu?c m?t trong các tr??ng h?p quy ??nh t?i các ?i?m t? ?i?m a ??n ?i?m k kho?n 1 ?i?u này;

?) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a 02 ng??i tr? lên mà t? l? t?n th??ng c? th? c?a m?i ng??i t? 31% ??n 60% nh?ng thu?c m?t trong các tr??ng h?p quy ??nh t?i các ?i?m t? ?i?m a ??n ?i?m k kho?n 1 ?i?u này.

5. Ph?m t?i thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau ?ay, thì b? ph?t tù t? 12 n?m ??n 20 n?m ho?c tù chung than:

a) Làm ch?t 02 ng??i tr? lên;

b) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a 02 ng??i tr? lên mà t? l? t?n th??ng c? th? c?a m?i ng??i 61% tr? lên nh?ng thu?c m?t trong các tr??ng h?p quy ??nh t?i các ?i?m t? ?i?m a ??n ?i?m k kho?n 1 ?i?u này.

6. Ng??i nào chu?n b? v? khí, v?t li?u n?, hung khí nguy hi?m, a-xít nguy hi?m, hóa ch?t nguy hi?m ho?c thành l?p ho?c tham gia nhóm t?i ph?m nh?m gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i khác, thì b? ph?t c?i t?o kh?ng giam gi? ??n 02 n?m ho?c ph?t tù t? 03 tháng ??n 02 n?m"

??i v?i nh?ng n?i dung kh?ng liên quan ??n t?i c? y gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a c?u th? trên san c? s? kh?ng trích d?n t?i ?ay, b?n ??c có th? tìm ??c k? h?n trong B? lu?t hình s?.

2. ??i v?i t?i v? y gay th??ng tích ???c quy ??nh t?i ?i?u 138 c?a B? lu?t này:

?i?u 138. T?i v? y gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i khác

1. Ng??i nào v? y gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i khác mà t? l? t?n th??ng c? th? t? 31% ??n 60% thì b? ph?t c?nh cáo, ph?t ti?n t? 5.000.000 ??ng ??n 20.000.000 ??ng ho?c ph?t c?i t?o kh?ng giam gi? ??n 01 n?m.

2. Ph?m t?i thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau ?ay thì b? ph?t c?i t?o kh?ng giam gi? t? 01 n?m ??n 02 n?m ho?c ph?t tù t? 03 tháng ??n 02 n?m:

a) ??i v?i 02 ng??i tr? lên mà t? l? t?n th??ng c? th? c?a m?i ng??i t? 31% ??n 60%;

b) Gay th??ng tích ho?c gay t?n h?i cho s?c kh?e c?a ng??i khác mà t? l? t?n th??ng c? th? 61% tr? lên.

3. Ph?m t?i ??i v?i 02 ng??i tr? lên mà t? l? t?n th??ng c? th? c?a m?i ng??i 61% tr? lên, thì b? ph?t c?i t?o kh?ng giam gi? t? 02 n?m ??n 03 n?m ho?c ph?t tù t? 01 n?m ??n 03 n?m"

Pháp lu?t th? thao: C?u th? ?ánh nhau trên san gay th??ng tích có th? k?t t?i hình s? hay kh?ng? - ?nh 3.

Ch?n th??ng là ?i?u th??ng th?y trong th? thao, nh?ng h?u qu? vì gay ra ch?n th??ng cho ng??i khác l?i th??ng ngoài t?m hi?u bi?t c?a các v?n ??ng viên.

Kho?n 1 và Kho?n 2 ?i?u 12 B? lu?t hình s? n?m 2015 s?a ??i, b? sung n?m 2017 c?ng có quy ??nh v? ?? tu?i ch?u trách nhi?m hình s? nh? sau: Ng??i t? ?? 16 tu?i tr? lên ph?i ch?u trách nhi?m hình s? v? m?i t?i ph?m, tr? nh?ng t?i ph?m mà B? lu?t này có quy ??nh khác; Ng??i t? ?? 14 tu?i ??n d??i 16 tu?i ph?i ch?u trách nhi?m hình s? v? t?i ph?m r?t nghiêm tr?ng, t?i ph?m ??c bi?t nghiêm tr?ng quy ??nh t?i ?i?u 134 c?a B? lu?t này.

Tuy nhiên, Kho?n 1 ?i?u 155 quy ??nh v? vi?c kh?i t? v? án hình s? theo yêu c?u c?a ng??i b? h?i nh? sau: Ch? ???c kh?i t? v? án hình s? v? t?i ph?m quy ??nh Kho?n 1 ?i?u 134 và ?i?u 138 c?a B? lu?t hình s? khi có yêu c?u c?a b? h?i ho?c ng??i ??i di?n c?a b? h?i là ng??i d???i 18 tu??i.

Nh? v?y, tùy thu?c vào m?c ?? nguy hi?m do hành vi c? y hay v? y gay th??ng tích c?a c?u th? mà h? s? ph?i ch?u trách nhi?m hình s? v?i m?c hình ph?t t??ng ???ng. 

Ngoài vi?c x? ly hình s? ??i v?i hành vi nêu trên, c?u th? còn ph?i ch?u các hình th?c k? lu?t theo quy ??nh v? k? lu?t c?a Liên ?oàn. Ch?ng h?n, Liên ?oàn Bóng ?á Vi?t Nam t?i ?i?u 5 nh?: Khi?n trách, c?nh cáo, th? vàng, b? ?u?i kh?i san, ph?t ti?n, c?m tham gia vào ho?t ??ng bóng ?á…

Trên th?c t?, ? các gi?i ??u n??c ngoài ?? t?ng có c?u th? b? ph?t tù b?n tháng vì ?? ??m m?t c?u th? khác ho?c b? ph?t tám n?m tù vì ?ánh tr?ng tài ngay trên san c?. V?y nên, m?i ng??i c?n trau d?i thêm ki?n th?c v? pháp lu?t ?? hi?u r? h?n các hành vi c?a mình.

Cùng chuyên m?c

XEM
D? ?oán NBA: Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans

D? ?oán NBA: Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans

D? ?oán NBA tr?n ??u gi?a Toronto Raptors và New Orleans Pelicans di?n ra vào 7h30 sáng mai 13/11.

??c thêm

Xem thêm