Gi?i ??u

Phe vé hét giá "c?t c?", s?n sàng "?m" h?t vé tr?n Vi?t Nam -Malaysia ?? ??u c?

Theo - 12/11/2018 - 14:29

Sáng 12.11, theo ghi nh?n c?a phóng viên tr??c c?ng SV? M? ?ình, có r?t ??ng phe vé chào bán và s?n sàng thu mua t?t c? các m?nh giá vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia. ??c bi?t, có nhi?u ng??i h?i mua nhi?u c?p vé ng?i li?n nhau, dan phe vé c?ng s?n sàng ?áp ?ng sau m?t vài cu?c ?i?n tho?i.

Ngay sau khi g?p khách, dan phe vé v?a chào bán, v?a h?i mua t?t c? các lo?i vé ? các khán ?ài A,B, C,D v?i nh?ng m?nh giá khác nhau theo tho? thu?n.

Vé xem các tr?n ??u có m?nh giá g?c c? th? là: tr?n Vi?t Nam - Malaysia trên SV? M? ?ình có b?n m?nh giá: 150.000 ??ng, 200.000 ??ng, 300.000 ??ng, 400.000 ??ng. Tuy nhiên, theo giá ???c các phe vé báo giá có các m?c chênh l?n l??t là 1 tri?u, 1,8 tri?u, 2,5 tri?u và 3,5 tri?u. 

Phe vé hét giá c?t c?, s?n sàng ?m h?t vé tr?n Vi?t Nam -Malaysia ?? ??u c? - ?nh 1.

Phe vé chào bán nh?ng c?ng thu mua t?t các các m?nh giá vé v?i m?c giá tho? thu?n. ?nh: S.T

Anh ??c (Ba Vì - Hà N?i) là m?t C?V có m?t khá lau tr??c c?ng san M? ?ình sáng 12.10 ?? mua vé giúp m?t s? b?n bè xem tr?n Vi?t Nam - Malaysia. Do giá ???c ??y lên quá cao nên anh ?? can nh?c gi?a vi?c b?ng m?i giá vào san hay s? t? t?p cùng b?n bè t?o nhà ?? t? ch?c xem qua ti vi. ?ay c?ng là tam ly c?a nhi?u C?V khi d?o quanh th? tr??ng vé "ch? ?en".

Tr?n ??u gi?a ?T Vi?t Nam và Malaysia s? di?n ra vào ngày 16.11, theo d? ?oán c?a nhi?u phe vé, sát ngày giá s? còn t?ng. Bên c?nh ?ó, l??ng vé m?i ???c bán ra ngoài "ch? ?en" c?ng s? t?ng lên g?n ngày thi ??u, ph? thu?c vào nhu c?u.

Th?ng kê bóng ?á vòng b?ng AFF Cup 2018: ?T Vi?t Nam - ?T Malaysia

Cùng chuyên m?c

XEM
Truy?n thông Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng c?a Thái Lan kh?ng kh?i ng?c nhiên và c?m th?y ?iên r? khi ch?ng ki?n c?nh t??ng dòng ng??i chen chúc mua vé ? Vi?t Nam t?i AFF Cup 2018.

??c thêm

Xem thêm