Gi?i ??u

Sportradar ?? phát hi?n ???c gì v? "bóng ma" dàn x?p t? s? t?i AFF Cup 2018?

Theo - 12/11/2018 - 11:39

Gi?i bóng ?á quan tr?ng nh?t khu v?c ??ng Nam á ???c xem là "m? vàng" ?? các t? ch?c ng?m thao túng và tr?c l?i b?t chính...

Ngay t? lúc AFF Cup 2018 còn ch?a di?n ra, r?t nhi?u nhan v?t quan tr?ng c?a các ??i bóng ?? lên ti?ng bày t? m?i quan ng?i r?ng "ai ?ó" s? kh?ng cho các tr?n ??u di?n ra m?t cách bình th??ng, minh b?ch.

"T?i có nghe ??n chuy?n các nhóm quy?n l?c ?en ? ??ng Nam á th??ng tìm cách nhúng tay ?? dàn x?p t? s? ? AFF Cup", HLV Park Hang-seo phát bi?u v?i báo gi?i vào m?t ngày cu?i tháng 10.

AFF Cup 2018: Hé l? c?u th? ???c ??nh giá cao nh?t ?TVN, kh?ng ph?i C?ng Ph??ng!

Dù m?i làm vi?c v?i bóng ?á Vi?t Nam, v? chi?n l??c gia ng??i Hàn Qu?c ?? ph?i b?t "ch? ?? c?nh báo" v?i nh?ng chuy?n ch?ng lành. ?i?u ?ó ch?ng t?, "ti?ng t?m" c?a bóng ?á Vi?t Nam nói riêng và ??ng Nam á nói chung ??... vang xa c? nào.

Kh?ng riêng ?ng Park, s? lo l?ng v? nguy c? bi?n ch?t c?a AFF Cup c?ng hi?n di?n m?t cách r?t r? ràng trong tam trí nh?ng ng??i làm c?ng tác t? ch?c. B?i th? mà ngay tr??c khi gi?i ??u n?m nay kh?i tranh, Liên ?oàn bóng ?á ASEAN (AFF) ?? ph?i gia h?n h?p ??ng v?i Sportradar.

Nh? t?t c? ?? bi?t, Sportradar là t? ch?c hàng ??u th? gi?i trong vi?c ph? bi?n, t?n d?ng s?c m?nh c?a d? li?u th? thao và n?i dung s?, qua ?ó phát hi?n s? b?t th??ng c?a m?t tr?n ??u b?t k?.

Cho ??n th?i ?i?m này, sau 4 tr?n ??u ??u tiên c?a AFF Cup 2018, bao g?m tr?n th?ng nh?c nh?n 1-0 trên san Campuchia c?a Malaysia và màn h?y di?t Timor Leste 7-0 c?a ng??i Thái, c? Sportradar l?n các c? quan ch?c n?ng và NHM ??u kh?ng phát hi?n th?y d?u hi?u ?áng ng? nào.

Tr?n Lào - Vi?t Nam 0-3 c?ng ???c cho là kh?ng có "mùi" gì, dù ??i ch? nhà ?? b?t ng? c?t c?u th? ???c m?nh danh là "Messi x? Tri?u Voi" trên gh? d? b?. 

Sportradar ?? phát hi?n ???c gì v? bóng ma dàn x?p t? s? t?i AFF Cup 2018? - ?nh 4.

?T Lào ?? thua tam ph?c kh?u ph?c ?T Vi?t Nam trong ngày ra quan t?i b?ng A

Nh?ng ?i?u ?ó kh?ng có ngh?a AFF Cup n?m nay s? "h? cánh an toàn". B?i khi vòng b?ng càng ti?n vào giai ?o?n nh?y c?m v?i nh?ng tr?n ??u thu?c di?n gi?i quy?t n?t th? t?c, thì con virus mang tên dàn x?p t? s? s? có m?i tr??ng thu?n l?i ?? hoành hành.

? l??t tr?n cu?i b?ng A, ?T Vi?t Nam s? ti?p Campuchia trên san nhà. Tr??c ?ó vài ngày, Capuchia và Lào s? g?p nhau. Còn t?i b?ng B, Singapore ?ón Timor Leste vào ngày 21/11. Theo góc nhìn quá kh?, ?ó ??u là nh?ng tr?n ??u mà con ng??i ta r?t khó gi? mình.

Th?ng kê bóng ?á vòng b?ng AFF Cup 2018: ?T Vi?t Nam - ?T Malaysia

Bài h?c c?a l?a Qu?c V??ng t?i SEA Games 2005 v?n còn ch?a ngu?i. Th?m chí nó còn v?a ???c ham nóng khi h?m nay (12/11), v? ?ánh b?c nghìn t? xuyên qu?c gia liên quan ??n bóng ?á ???c ??a ra xét x? t?i TAND t?nh Phú Th?.

Ch?ng nào v?n còn các con b?c khát n??c, ch?ng ?ó v?n còn các t? ch?c ng?m tác ??ng ??n k?t qu? trên san.

Và tr? phi các c? quan ch?c n?ng làm vi?c quy?t li?t, "bóng ma" móc ngo?c, dàn x?p s? tung hoành t? c?u m?n bên này ??n c?u m?n bên n? v?i t?c ?? kinh hoàng nh? Mohamed Salah ?? th? hi?n trong bàn m? t? s? giúp Liverpool ?ánh b?i Fulham t?i Ngo?i h?ng Anh cu?i tu?n qua.

Cùng chuyên m?c

XEM
Truy?n thông Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng c?a Thái Lan kh?ng kh?i ng?c nhiên và c?m th?y ?iên r? khi ch?ng ki?n c?nh t??ng dòng ng??i chen chúc mua vé ? Vi?t Nam t?i AFF Cup 2018.

??c thêm

Xem thêm