Gi?i ??u

HC? 4x400m n? ASIAD 2018: D?u son ?i?n kinh châu Á

HC? 4x400m n? ASIAD 2018: D?u son ?i?n kinh chau á

Ngoài t?m HCV l?ch s? c?a Bùi Th? Thu Th?o thì t?m HC? 4x400m n? c?ng t?o nên m?i ??t phá m?i ? n?i dung ??ng ??i trong m?n thi ??u c? b?n nh?t c?a Olympic này.

Xem thêm