Gi?i ??u

TH?A THU?N CUNG C?P Và S? D?NG D?CH V? M?NG X? H?I www.team-area51.net (WEBTHETHAO.COM.VN)

I. Ph?m vi ?i?u ch?nh và ??i t??ng áp d?ng

1. Th?a thu?n này quy ??nh v? vi?c t? ch?c, qu?n ly và ho?t ??ng c?a m?ng x? h?i(www.team-area51.net) Webthethao.com.vn, bao g?m vi?c cung c?p, chia s?, bình lu?n các th?ng tin, bài vi?t, hình ?nh, video clip, … liên quan ??n l?nh v?c th? thao cho nh?ng ng??i s? d?ng Internet.

2. Th?a thu?n này ???c áp d?ng ??i v?i doanh nghi?p cung c?p d?ch v? m?ng x? h?i – C?ng ty c? ph?n th? thao 24h (24H SPORT) và nh?ng ng??i tham gia m?ng x? h?i(www.team-area51.net) Webthethao.com.vn có ho?c kh?ng có ??ng ky thành viên.

II. M?c ?ích c?a Th?a thu?n

1. Th?a thu?n này ??a ra nh?ng nguyên t?c chung cho các bên khi tham gia vào m?ng x? h?i (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn nh?m ?i?u ch?nh các hành vi c?a t?ng bên, ??m b?o m?i bên ??u n?m r? quy?n và ngh?a v? theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t và t?n ch? ho?t ??ng c?a m?ng x? h?i (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn.

2. (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn h??ng t?i là kho cung c?p m?i th?ng tin liên quan ??n l?nh v?c th? thao d??i d?ng các bài vi?t, hình ?nh, video clip, … (g?i chung là các “N?i dung”) do ?ó, ch? c?n các N?i dung kh?ng vi ph?m các quy ??nh c?a pháp lu?t c?ng nh? các ?i?u kho?n c?a th?a thu?n s? d?ng d??i ?ay, các thành viên có th? l?a ch?n ??ng t?i, chia s?, bình lu?n b?t k? N?i dung liên quan ??n l?nh v?c th? thao nào mình yêu thích. Hi?n nay, các chuyên m?c trên (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn ???c phan chia g?m: Trang ch?, Trang qu?c t?, Trang trong n??c, C?ng ??ng s?c ??p, C?ng ??ng phong ??, C?ng ??ng t? tin, C?ng ??ng d?o dai, C?ng ??ng ngh? l?c.

III. Các ?i?u kho?n c? b?n

1. Các n?i dung c?m trao ??i trên m?ng x? h?i (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn

Các thành viên ph?i t? ch?u trách nhi?m hoàn toàn v? các n?i dung do chính mình ??a vào, l?u tr? lên m?ng x? h?i (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn ho?c truy?n ?i t? (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn. Các n?i dung mà thành viên ??a lên ph?i ??m b?o kh?ng vi ph?m các ?i?u c?m c?a Pháp lu?t v? cung c?p, s? d?ng th?ng tin trên trang m?ng x? h?i. C? th? là kh?ng thu?c các hành vi b? c?m t?i ?i?u 5, Ngh? ??nh 72/2013/N?-CP v? qu?n ly, cung c?p, s? d?ng d?ch v? Internet và th?ng tin trên m?ng:

a. L?i d?ng vi?c cung c?p, s? d?ng d?ch v? Internet và th?ng tin trên m?ng nh?m m?c ?ích:

- Ch?ng l?i Nhà n??c C?ng hòa x? h?i ch? ngh?a Vi?t Nam; gay ph??ng h?i ??n an ninh qu?c gia, tr?t t? an toàn x? h?i; phá ho?i kh?i ??i ?oàn k?t dan t?c; tuyên truy?n chi?n tranh, kh?ng b?; gay h?n thù, mau thu?n gi?a các dan t?c, s?c t?c, t?n giáo;

- Tuyên truy?n, kích ??ng b?o l?c, dam ?, ??i tr?y, t?i ác, t? n?n x? h?i, mê tín d? ?oan, phá ho?i thu?n phong, m? t?c c?a dan t?c;

- Ti?t l? bí m?t nhà n??c, bí m?t quan s?, an ninh, kinh t?, ??i ngo?i và nh?ng bí m?t khác do pháp lu?t quy ??nh;

- ??a th?ng tin xuyên t?c, vu kh?ng, xúc ph?m uy tín c?a t? ch?c, danh d? và nhan ph?m c?a cá nhan;

- Qu?ng cáo, tuyên truy?n, mua bán hàng hóa, d?ch v? b? c?m; truy?n bá tác ph?m báo chí, v?n h?c, ngh? thu?t, xu?t b?n ph?m b? c?m;

- Gi? m?o t? ch?c, cá nhan và phát tán th?ng tin gi? m?o, th?ng tin sai s? th?t xam h?i ??n quy?n và l?i ích h?p pháp c?a t? ch?c, cá nhan;

- Các n?i dung vi ph?m ?i?u c?m khác c?a pháp lu?t.

b. C?n tr? trái pháp lu?t vi?c cung c?p và truy c?p th?ng tin h?p pháp, vi?c cung c?p và s? d?ng các d?ch v? h?p pháp trên Internet c?a t? ch?c, cá nhan.

c. C?n tr? trái pháp lu?t ho?t ??ng c?a h? th?ng máy ch? tên mi?n qu?c gia Vi?t Nam “.vn”, ho?t ??ng h?p pháp c?a h? th?ng b? cung c?p d?ch v? Internet và th?ng tin trên m?ng.

d. S? d?ng trái phép m?t kh?u, khóa m?t m? c?a t? ch?c, cá nhan; th?ng tin riêng, th?ng tin cá nhan và tài nguyên Internet.

e. T?o ???ng d?n trái phép ??i v?i tên mi?n h?p pháp c?a t? ch?c, cá nhan; t?o, cài ??t, phát tán ph?n m?m m? ??c, vi – rút máy tính; xam nh?p trái phép, chi?m quy?n ?i?u khi?n h? th?ng th?ng tin, t?o l?p c?ng c? t?n c?ng trên Internet.

2. Quy?n và ngh?a v? c?a ng??i tham gia m?ng x? h?i (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn

2.1. Quy?n c?a ng??i s? d?ng

a. ???c thi?t l?p tài kho?n và trang th?ng tin cá nhan c?a mình;

b. ??ng t?i, chia s? và bình lu?n các th?ng tin mình yêu thích trên (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn;

c. ???c b?o v? bí m?t th?ng tin riêng và th?ng tin cá nhan theo quy ??nh c?a (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn và quy ??nh c?a pháp lu?t.

2.2. Ngh?a v? c?a ng??i s? d?ng

a. T? b?o m?t tài kho?n ?? ???c t?o c?a mình. L?u y: Khi ??ng ky tài kho?n, ng??i s? d?ng ph?i cam k?t ho?c (i) có ?? tu?i lu?t ??nh ?? xác l?p th?a thu?n có tính ràng bu?c và kh?ng ph?i là ng??i b? ng?n c?m ti?p nh?n các D?ch v? theo pháp lu?t hi?n hành ??i v?i ??a ?i?m c?a ng??i s? d?ng ho?c theo ph?m vi pháp lu?t liên quan khác, ho?c. Tr??ng h?p ng??i s? d?ng internet d??i 14 tu?i và ch?a có h? chi?u, ng??i giám h? h?p pháp quy?t ??nh vi?c ??ng ky th?ng tin cá nhan c?a mình ?? th? hi?n s? cho phép và ch?u trách nhi?m tr??c pháp lu?t v? vi?c ??ng ky ?ó(ii) ng??i s? d?ng ?? có s? ch?p thu?n tr??c c?a cha m? ho?c ng??i giám h? h?p pháp c?a ng??i s? d?ng ?? s? d?ng D?ch v? theo quy ??nh và phù h?p v?i th?a thu?n này;

b. Cung c?p các th?ng tin chính xác, c?p nh?t và t? ch?u trách nhi?m v? các th?ng tin ?ó;

c. Tuan th? th?a thu?n cung c?p và s? d?ng c?a (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn và các quy ??nh chung c?a pháp lu?t;

d. Ch?u trách nhi?m v? n?i dung th?ng tin do mình l?u tr?, cung c?p, truy?n ??a trên (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn;

e. Kh?ng ??ng t?i, bình lu?n các n?i dung thi?u v?n hóa, vi ph?m v? thu?n phong m? t?c c?ng nh? vi pha?m các quy ??nh v? n?i dung th?ng tin trên ma?ng xa? h??i c?a pháp lu?t;

f. Kh?ng g?n, chèn hay cài ??t b?t c? siêu liên k?t, t?p tin, t? khóa b? gi?u hay t? khóa kh?ng thích h?p (bao g??m nh??m mu?c ?i?ch ho??c co? tính ch?t l?a d?i va?/ho??c lan truyê?n virus, pha? hoa?i ho??c ca?c mu?c ?i?ch kh?ng phu? h??p v??i quy ?i?nh s?? du?ng ma?ng xa? h??i cu?a (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn va? cu?a pha?p lua?t) nào cho các bài vi?t, hình ?nh (post) ??ng trên Website;

g. Kh?ng th?c hi?n các thao tác nh?m c?n tr?, ng?n ch?n, xam nh?p vào m?t tài kho?n khác;

h. Kh?ng gay thi?t h?i, phá ho?i, làm suy y?u ho?c h? h?i d?ch v? và website (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn

i. Kh?ng làm ho?ng, v? hiê?u hoá ho??c có nh??ng xam pha?m khác vào các tính n?ng ba?o ma?t ho??c các ch??c n?ng ng?n ch??n, ca?m s?? du?ng, sao chép các n??i dung và t?n tro?ng các qui ?i?nh vê? gi??i ha?n s?? du?ng cu?a (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn.

j. Ca?c nghi?a vu? kha?c quy ?i?nh ta?i Tho?a thua?n na?y va? theo quy ?i?nh cu?a pha?p lua?t.

3. Quy?n và ngh?a v? c?a 24H SPORT

3.1. Quy?n c?a 24H SPORT

a. C?ng khai th?a thu?n cung c?p và s? d?ng d?ch v? m?ng x? h?i;

b. Xay d?ng và qu?n tr? h? th?ng (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn theo ?úng tiêu chí ?? ?? ra;

c. áp d?ng bi?n pháp ng?n ch?n các hành vi vi ph?m quy ?i?nh c?a (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn và các hành vi vi ph?m quy ??nh pháp lu?t;

d. S?a ch?a, nang c?p h? th?ng và kh?ng ph?i th?ng báo tr??c c?ng nh? ch?u trách nhi?m v? b?t k? v?n ?? nào phát sinh trong quá trình s?a ch?a, nang c?p h? th?ng;

e. 24H SPORT s? kh?ng ch?u trách nhi?m cho nh?ng thi?t h?i do s? thi?u ho?c kh?ng chính xác c?a th?ng tin trên website, bao g?m nh?ng h?u qu? tr?c ti?p, gián ti?p, ng?u nhiên, ho?c phát sinh t? vi?c ng??i dùng truy c?p ho?c s? d?ng th?ng tin trên website. Vì v?y, ng??i s? d?ng hoàn toàn ch?u trách nhi?m cho nh?ng h?u qu? c?a vi?c s? d?ng website;

f. Các n?i dung trên website là do ng??i s? d?ng ??a lên và 24H SPORT hoàn toàn kh?ng ch?u b?t c? trách nhi?m nào liên quan ??n b?n quy?n/s? h?u trí tu? hay b?t c? trách nhi?m pháp ly nào liên quan;

g. (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn t?n tr?ng quy?n t? do ng?n lu?n. Tuy nhiên, 24H SPORT có quy?n l??c b?t, ho?c xoá b? m?t ph?n ho?c toàn b? các n?i dung c?a ng??i s? d?ng n?u xét th?y n?i dung ???c ??a lên website vi ph?m th?a thu?n s? d?ng, b?t k? vi?c vi ph?m ?ó là r? ràng hay ch? là hàm y.

3.2. Ngh?a v? c?a 24H SPORT

a. Th?c hi?n các bi?n pháp b?o m?t th?ng tin riêng, th?ng tin cá nhan c?a ng??i s? d?ng;

b. B?o ??m quy?n quy?t ??nh c?a ng??i s? d?ng khi cho phép th?ng tin cá nhan c?a mình ???c cung c?p cho t? ch?c, doanh nghi?p, cá nhan khác;

c. Th?ng báo c?ng khai th?a thu?n cung c?p và s? d?ng trên (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn;

d. Ph?i h?p v?i c? quan qu?n ly nhà n??c có th?m quy?n ho?c bên th? ba ?? lo?i b? ho?c ng?n ch?n th?ng tin có n?i dung vi ph?m;

e. Cung c?p th?ng tin cá nhan và th?ng tin riêng c?a ng??i s? d?ng có liên quan ??n ho?t ??ng kh?ng b?, t?i ph?m, vi ph?m pháp lu?t khi có yêu c?u c?a c? quan qu?n ly nhà n??c có th?m quy?n;

f. Thi?t l?p b? ph?n rà soát n?i dung và c?nh báo cho các thành viên v? n?i dung có th?ng báo vi ph?m;

g. ??m b?o có i?t nh?t 01 h? th?ng máy ch? ??t t?i Vi?t Nam ?áp ?ng vi?c thanh tra, ki?m tra, l?u tr?, cung c?p th?ng tin theo yêu c?u c?a c? quan qu?n ly nhà n??c có th?m quy?n và gi?i quy?t khi?u n?i c?a ng??i dùng ??i v?i vi?c cung c?p d?ch v? m?ng x? h?i theo quy ??nh c?a B? th?ng tin và truy?n th?ng;

h. Th?c hi?n vi?c ??ng ky, l?u tr? và qu?n ly th?ng tin cá nhan c?a ng??i cung c?p th?ng tin trên m?ng x? h?i theo quy ??nh c?a B? Th?ng tin và Truy?n th?ng. B?o ??m ch? nh?ng ng??i ?? cung c?p ??y ??, chính xác các th?ng tin cá nhan theo quy ??nh m?i ???c cung c?p th?ng tin trên m?ng x? h?i (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn;

i. Báo cáo theo quy ??nh và ch?u s? thanh tra, ki?m tra c?a các c? quan qu?n ly nhà n??c có th?m quy?n;

j. Tuan th? các quy ??nh chung c?a pháp lu?t liên quan ??n ho?t ??ng thi?t l?p m?ng x? h?i và cung c?p th?ng tin c?ng c?ng trên m?ng x? h?i.

4. C? ch? x? ly ??i v?i thành viên vi ph?m th?a thu?n cung c?p và s? d?ng m?ng x? h?i

4.1. Khi m?t thành viên vi ph?m m?t trong các ngh?a v? v? s? d?ng m?ng x? h?i (www.team-area51.net) webthethao.com.vn, thành viên ?ó s? có th? ph?i ch?u trách nhi?m d??i các hình th?c sau:

a. Hình th?c 1: Khóa tài kho?n 07 ngày ???c áp d?ng bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ??i v?i các hành vi sau:

- C?ng kích, xuyên t?c, xúc ph?m nhan ph?m các thành viên khác.

- L?i kéo c?ng ??ng thành viên có ch? ?ích b?ng các cau view sai ph?m, vi ph?m v?n hóa ??o ??c.

b. Hình th?c 2: Khóa tài kho?n 15 ngày theo kho?n 1 ?i?u này ???c áp d?ng bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ??i v?i các hành vi sau:

- Hành vi giao ti?p: Chát khiêu dam ? m?c ?? nh?, spam chat, kích ??ng các thành viên khác ??n các kênh khác c?a (www.team-area51.net) webthethao.com.vn ?? gay r?i ho?c tuyên truy?n nh?ng th?ng tin vi ph?m.

- Xam ph?m riêng t?: S? d?ng hình ?nh cá nhan c?a ng??i khác, c?ng khai nh?ng t? li?u cá nhan và nh?ng th?ng tin c?a khác nh? danh tính, ??a ch?, s? ?i?n tho?i mà ch?a ???c s? ??ng y và ti?n hành g?i ?i?n qu?y nhi?u ho?c khích ??ng ng??i khác qu?y nhi?u.

- C?ng kích ng??i khác: S? d?ng hình ?nh, th?ng tin, am thanh ho?c video, xúc ph?m, ??a th?ng tin xuyên t?c, vu kh?ng, nh?o bang, xúc ph?m uy tín t?i t? ch?c, cá nhan.

- Vi ph?m b?n quy?n: ?n c?p các n?i dung trên các kênh, sao chép ho?c trích d?n mà kh?ng ???c phép s? d?ng b?n quy?n c?a ng??i khác.

c. Hình th?c 3: Khóa tài kho?n 30 ngày ho?c khóa v?nh vi?n ???c áp d?ng bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ??i v?i các hành vi sau:

- Ng??i s? d?ng có hành vi l?i d?ng (www.team-area51.net) webthethao.com.vn nh?m ch?ng phá n??c C?ng Hòa X? H?i Ch? Ngh?a Vi?t Nam. Hành vi này bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n vi?c ng??i dùng ??t tên thành viên cá nhan trong phòng c?ng ??ng trùng tên v?i các v? nhan, các v? anh hùng c?a dan t?c, các v? l?nh ??o c?a ??ng và nhà n??c, ho?c ng??i dùng có s? d?ng hình ?nh, video, phát ng?n, chát… có ch?a th?ng tin bàn lu?n v? v?n ?? chính tr? ho?c ti?t l? bí m?t nhà n??c C?ng hòa X? h?i Ch? ngh?a Vi?t Nam.

- Th?ng tin, hình ?nh, video khiêu dam: Ng??i s? d?ng ??ng t?i hình ?nh, am thanh, video khiêu dam, chat sex ho?c ??ng t?i th?ng tin v? ??a ch? phòng chát sex tr?c ti?p, video khiêu dam, tuyên truy?n các có n?i dung khiêu dam.

- Th?ng tin cá c??c, c? b?c: L?i d?ng (www.team-area51.net) webthethao.com.vn, ng??i dùng ??ng t?i n?i dung th?ng tin, hình ?nh, am thanh, video ch?a th?ng tin ?? t? ch?c các hình th?c cá c??c, c? b?c ho?c các th?a thu?n liên quan ??n ti?n, hi?n kim, hi?n v?t.

- Lan truy?n th?ng tin l?a ??o: S? d?ng v?n b?n, hình ?nh, am thanh ho?c video có ch?a th?ng tin l?a ??o: gi? làm chính th?c ho?c các t? ch?c, cá nhan; gian l?n, l?a ??o tài s?n c?a ng??i khác.

- Phá ho?i h? th?ng m?ng x? h?i (www.team-area51.net) webthethao.com.vn: Thành viên l?i d?ng vi?c s? d?ng s?n ph?m ?? xam nh?p vào h? th?ng máy ch? nh?m phá ho?i s?n ph?m ho?c c?n tr? vi?c truy c?p th?ng tin. Thành viên s? d?ng c?ng c? k? thu?t nh?m t?ng ?i?m ho?t ??ng, v?t ph?m ho?c nh?m treo máy, spam chat.

- S? d?ng phòng c?ng ??ng ?? l?i kéo t? ch?c h?i h?p th?c t? ? bên ngoài th?c hi?n các hành vi vi ph?m pháp lu?t.

d. Tr??ng h?p quy c? quan qu?n ly, ng??i s? d?ng ho?c ng??i tham gia phát hi?n các n?i dung ???c chia s? trên M?ng x? h?i (www.team-area51.net) webthethao.com.vn có d?u hi?u vi ph?m co? thê? ph?n ánh và g?i th?ng tin cho Ban qu?n tr? theo các cách sau:

Cách 1: G?i ???ng link vi ph?m t?i ch? email: info@sport24h.com.vn

Cách 2: G?i ?i?n t?i s? ?i?n tho?i c?a 24H SPORT trong gi? hành chính ?? th?ng báo vi ph?m: (04) 3 2669666

Ng??i th?c hi?n vi?c th?ng báo vi ph?m ph?i ??a ra ???c các c?n c? ch?ng minh hành vi vi ph?m và ph?i ch?u trách nhi?m v? th?ng báo này.

5. C?nh báo cho ng??i s? d?ng các r?i ro khi l?u tr?, trao ??i và chia s? th?ng tin trên m?ng x? h?i (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn

a. Chia s? n?i dung và th?ng tin

- ??i v?i nh?ng n?i dung có quy?n s? h?u trí tu? nh? ?nh và video (n?i dung IP), ng??i dùng m?c ??nh cho 24H SPORT b?n quy?n c?a ng??i dùng: Ng??i dùng c?p cho 24H SPORT m?t gi?y phép kh?ng ??c quy?n, có th? chuy?n nh??ng, có th? c?p phép l?i, mi?n phí, toàn c?u ?? s? d?ng m?i n?i dung IP mà b?n ??ng trên ho?c liên quan t?i (www.team-area51.net) webthethao.com.vn. Và k?t thúc khi ng??i dùng xóa n?i dung IP ho?c tài kho?n c?a mình tr? khi n?i dung c?a ng??i dùng ???c chia s? v?i ng??i khác và nh?ng ng??i ?ó ch?a xóa n?i dung ?ó.

- Khi ng??i dùng xóa n?i dung IP, thao tác ?ó t??ng t? nh? làm r?ng thùng rác trên máy tính. Tuy nhiên, ng??i dùng hi?u r?ng n?i dung b? xóa có th? v?n còn trong các b?n sao l?u trong m?t kho?ng th?i gian h?p ly (nh?ng s? kh?ng kh? d?ng v?i nh?ng ng??i khác).

- Khi ng??i dùng c?ng b? n?i dung ho?c th?ng tin b?ng cách ?i?n th?ng tin cá nhan ho?c c?p nh?t th?ng tin cá nhan, có ngh?a là ng??i dùng ?ang cho phép m?i ng??i bao g?m nh?ng ng??i là thành viên c?a (www.team-area51.net) webthethao.com.vn, truy c?p, s? d?ng th?ng tin ?ó.

- 24H SPORT lu?n ti?p nh?n ph?n h?i ho?c các ?? xu?t khác c?a ng??i dùng v? (www.team-area51.net) webthethao.com.vn nh?ng ng??i dùng c?n hi?u r?ng 24H SPORT có th? s? d?ng các ph?n h?i và ?? xu?t ?ó mà kh?ng có ngh?a v? ph?i ??n bù cho ng??i dùng (c?ng nh? ng??i dùng kh?ng có ngh?a v? ph?i cung c?p các ph?n h?i và ?? xu?t ?ó).

b. An toàn th?ng tin

24H SPORT n? l?c h?t s?c mình ?? t?o an toàn cho (www.team-area51.net) webthethao.com.vn nh?ng 24H SPORT kh?ng th? ??m b?o hoàn toàn ?i?u ?ó. 24H SPORT c?n s? giúp ?? c?a ng??i dùng ?? t?o an toàn cho (www.team-area51.net) webthethao.com.vn, v?i các cam k?t sau t? phía ng??i dùng:

Ng??i dùng s? kh?ng vi ph?m quy ??nh nh? spam trên (www.team-area51.net) webthethao.com.vn.

Ng??i dùng s? kh?ng tham gia vào ho?t ??ng ti?p th? b?t h?p pháp nh? qu?ng cáo ??i tr?y… trên (www.team-area51.net) webthethao.com.vn.

Ng??i dùng s? kh?ng t?i lên virus ho?c m? ??c h?i khác.

Ng??i dùng s? kh?ng hack th?ng tin ??ng nh?p ho?c tài kho?n c?a ng??i khác.

Ng??i dùng s? kh?ng h?m d?a ho?c qu?y r?i b?t k? ng??i dùng nào.

Ng??i dùng s? kh?ng ??ng n?i dung: có ng?n t? kích ??ng thù ??ch, mang tính ?e d?a hay khiêu dam; kích ??ng b?o l?c ho?c ch?a ?nh kh?a than ho?c hình ?nh b?o l?c hay n?i dung b?o l?c v? c?.

Ng??i dùng s? kh?ng dùng (www.team-area51.net) webthethao.com.vn ?? làm b?t k? ?i?u gì b?t h?p pháp, sai trái, ??c h?i ho?c phan bi?t ??i x?.

Ng??i dùng s? kh?ng làm b?t k? ?i?u gì có th? làm v? hi?u, quá t?i ho?c ?nh h??ng ??n h? th?ng c?a (www.team-area51.net) webthethao.com.vn.

6. C? ch? gi?i quy?t tranh ch?p, khi?u n?i

6.1. Gi?i quy?t tranh ch?p, khi?u n?i gi?a nh?ng thành viên s? d?ng m?ng x? h?i (www.team-area51.net) webthethao.com.vn, gi?a ca? nhan la? tha?nh viên (www.team-area51.net) webthethao.com.vn v??i ca? nhan, t?? ch??c kh?ng pha?i la? tha?nh viên (www.team-area51.net) webthethao.com.vn.

24H SPORT s? ?óng vai trò là ??n v? trung gian ti?p nh?n và th?ng báo l?i các th?ng tin cho các bên liên quan v? nh?ng n?i dung ???c ph?n ánh. 24H SPORT co? thê? s? h? tr? các bên trong vi?c gi?i thích các nguyên t?c áp d?ng quy ??nh th?a thu?n và pháp lu?t chung làm c? s? gi?i quy?t khi?u n?i gi?a các bên. 24H SPORT trong ph?m vi trách nhi?m c?a mình quy ??nh t?i kho?n 2, m?c III c?a th?a thu?n này. 24H SPORT kh?ng chi?u tra?ch nhiê?m vê? ti?nh chi?nh xa?c ca?c th?ng tin ma? ca?c tha?nh viên truyê?n ??a trên ma?ng xa? h??i. Do ?o? khi pha?t sinh khiê?u na?i, tr???c tiên 24H SPORT co? thê? a?n n??i dung b? khiê?u na?i, ???ng th??i ha?y g??i cho 24H SPORT biê?t n??i dung khiê?u na?i chi tiê?t va? ch??ng c?? ?i?nh ke?m qua email ho??c tr??c tiê?p. 24H SPORT se? kiê?m tra, yêu ca?u ca?c bên ch??ng minh.

Viê?c khiê?u na?i, khiê?u kiê?n gi??a ca?c ca? nhan, t?? ch??c th?ng qua ca?c c? quan pha?p lua?t thi? 24H SPORT chi? ?o?ng vai tro? la? ng???i co? quyê?n va? nghi?a vu? liên quan va? 24H SPORT se? tham d?? n?u pha?p lua?t có quy ??nh.

Ng??i th?c hi?n vi?c th?ng báo vi ph?m ph?i ??a ra ???c các c?n c? ch?ng minh hành vi vi ph?m và ph?i ch?u trách nhi?m v? th?ng báo này.

6.2. Gi?i quy?t tranh ch?p gi?a thành viên s? d?ng m?ng x? h?i (www.team-area51.net) webthethao.com.vn v?i 24H SPORT

Mo?i khiê?u na?i, khiê?u kiê?n nê?u co? thi? se? ????c 24H SPORT gia?i quyê?t trên tinh th?n h?p tác, trao ??i gi?a các bên. Khi co? khiê?u na?i, vui lo?ng th?ng ba?o cho 24H SPORT qua email, ?iê?n thoa?i, ho??c g?i th? tr??c tiê?p t?i ?i?a chi? ma? 24H SPORT niêm yê?t trên trang chu? ma?ng xa? h??i (www.team-area51.net) webthethao.com.vn. 24H SPORT se? xem xe?t va? pha?n h??i s??m nha?t nh?ng kh?ng qua? 30 (ba m??i) nga?y kê? t?? nga?y tiê?p nha?n th?ng tin khiê?u na?i.

24H SPORT co? b?? pha?n gia?i quyê?t khiê?u na?i tiê?p nha?n va? se? pha?n h??i cho ca?c ba?n qua email ma? ba?n ?a? s? d?ng ?? ??ng ky t? cách thành viên. Tr??ng h?p kh?ng ??t ???c th?a thu?n, m?t trong hai bên có th? kh?i ki?n t?i Tòa án nhan dan c?p có th?m quy?n. Viê?c khiê?u na?i ?ê?n c? quan ch??c n?ng se? ph??c ta?p, chu?ng t?i khuyê?n khi?ch ca?c hi?nh th??c gia?i quyê?t th?ng qua biê?n pha?p th??ng l???ng.

7. Thu th?p và x? ly các d? li?u cá nhan c?a ng??i s? d?ng d?ch v? m?ng x? h?i (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn

V?i m?c ?ích ki?m soát các ho?t ??ng c?a thành viên trên m?ng x? h?i (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn ?? k?p th?i ng?n ch?n các hành vi vi ph?m pháp lu?t, gi?i quy?t các tranh ch?p phát sinh gi?a ng??i dùng, báo cáo và cung c?p cho c? quan nhà n??c có th?m quy?n khi có yêu c?u, 24H SPORT có ti?n hành vi?c thu th?p và x? ly các d? li?u cá nhan c?a ng??i s? d?ng m?ng x? h?i (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn nh? th?ng tin ??ng ky, l?ch s? truy c?p….

24H SPORT ??m b?o các th?ng tin ???c thu th?p c?a ng??i dùng ???c s? d?ng theo ?úng các ?i?u kho?n c?a th?a thu?n này và theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

8. C? ch? thu th?p th?ng tin và chính sách b?o v? các th?ng tin cá nhan c?a ng??i dùng m?ng x? h?i (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn

8.1. 24H SPORT s? yêu c?u ng??i s? d?ng ??ng ky thành viên cung c?p các th?ng tin cá nhan khi t?o tài kho?n và các th?ng tin này s? kh?ng b? ti?t l? tr? khi có yêu c?u c?a c? quan có th?m quy?n. Các th?ng tin c?a thành viên ch? ???c dùng ??:

a. Cung c?p d?ch v? c?a (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn. D?ch v? ? ?ay bao g?m d?ch v? chính và các ti?n ích, … nh?m nang cao ch?t l??ng d?ch v? c?a (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn.

b. Gi?i quy?t các v?n ?? hay tranh ch?p phát sinh khi thành viên s? d?ng d?ch v? (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn;

c. Ng?n ch?n nh?ng ho?t ??ng vi ph?m pháp lu?t Vi?t Nam.

8.2. 24H SPORT cam k?t kh?ng ti?t l?, chuy?n nh??ng, cho thuê ho?c bán các th?ng tin liên quan ??n bí m?t kinh doanh ho?c th?ng tin cá nhan c?a Thành viên khi ch?a ???c s? ??ng y c?a các thành viên, tr? tr??ng h?p khi có yêu c?u c?a c? quan Nhà n??c.

8.3. Tuy nhiên do h?n ch? v? m?t k? thu?t, kh?ng m?t d? li?u nào có th? ???c truy?n trên ???ng truy?n internet mà có th? ???c b?o m?t 100%. Do v?y, (www.team-area51.net) webthethao.com.vn kh?ng th? ??a ra m?t cam k?t ch?c ch?n r?ng th?ng tin mà b?n cung c?p trên (www.team-area51.net) webthethao.com.vn s? ???c b?o m?t m?t cách tuy?t ??i an toàn, và (www.team-area51.net) webthethao.com.vn kh?ng th? ch?u trách nhi?m trong tr??ng h?p có s? truy c?p trái phép th?ng tin cá nhan c?a b?n, nh? các tr??ng h?p b?n t? y chia s? th?ng tin v?i ng??i khác.

9. Các ?i?u kho?n khác

9.1. Quy?n s? h?u trí tu? và các quy?n khác

Quy?n s? h?u trí tu? c?a nh?ng n?i dung do 24H SPORT ??ng t?i ??u thu?c v? 24H SPORT ho?c ????c c?p phép h?p pháp cho 24H SPORT s? d?ng. Tr? phi ???c s? ??ng y c?a 24H SPORT, ng??i s? d?ng kh?ng ???c phép t?i lên, g?i, xu?t b?n, tái s?n xu?t, truy?n ho?c phan phát b?ng b?t c? hình th?c nào b?t c? thành ph?n nào c?a website (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn ho?c t?o ra nh?ng b?n s?a ??i c?a n?i dung cung c?p trong (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn.

T?i các khu v?c ???c phép ??ng t?i bài vi?t, ng???i s?? du?ng có th? chia s? th?ng tin ???c phép d??i các ??nh d?ng 24H SPORT m?c ??nh và ng???i s?? du?ng ph?i t? ch?u trách nhi?m ??i v?i các n?i dung, th?ng tin, hình ?nh và b?t k? s? chia s? nào khác c?a ng???i s?? du?ng v?i cá nhan ng??i s? d?ng ho?c nhóm ng??i s? d?ng. Tuy nhiên, trong m?i tr??ng h?p, 24H SPORT v?n ???c b?o l?u quy?n x? ly các th?ng tin ??ng t?i cho phù h?p v?i thu?n phong m? t?c, các quy t?c ??o ??c, các quy t?c ??m b?o an ninh qu?c gia, và các quy t?c quy ??nh trong th?a thu?n này. 24H SPORT có toàn quy?n cho phép ho?c kh?ng cho phép bài vi?t c?a g???i s?? du?ng xu?t hi?n hay t?n t?i trên di?n ?àn ho?c t?i các khu v?c ???c phép chia s? th?ng tin.

24H SPORT có toàn quy?n, bao g?m nh?ng kh?ng ch? gi?i h?n trong các quy?n tác gi?, th??ng hi?u, bí m?t kinh doanh và các quy?n s? h?u khác mà 24H SPORT có trong website (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn, n?i dung c?a website. Vi?c s? d?ng quy?n và s? h?u c?a 24H SPORT c?n ph?i ???c 24H SPORT cho phép tr??c b?ng v?n b?n. Ngoài vi?c c?p phép b?ng v?n b?n, 24H SPORT kh?ng c?p phép d??i b?t k? hình th?c nào khác cho dù ?ó là hình th?c c?ng b? hay hàm y, ho?c th?ng qua vi?c ?? ng???i s?? du?ng s? d?ng d?ch v?. Và do v?y, ng??i s? d?ng kh?ng có quy?n s? d?ng website ho?c d?ch v? c?a 24H SPORT vào m?c ?ích th??ng m?i mà kh?ng có s? cho phép b?ng v?n b?n c?a 24H SPORT tr??c ?ó.

Ng??i s? d?ng ??ng y ?? 24H SPORT t? do s? d?ng, ti?t l?, áp d?ng và s?a ??i b?t k? y t??ng, khái ni?m, cách th?c, ?? xu?t, g?i y, bình lu?n ho?c hình th?c th?ng báo nào khác mà ng??i s? d?ng cung c?p cho 24H SPORT (“Ph?n h?i”) có liên quan t?i (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn và/ho?c d?ch v? trên (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn m?t cách hoàn toàn mi?n phí. Ng??i s? d?ng t? b? và ??ng y t? b? b?t k? quy?n và yêu c?u v?i b?t k? kho?n ti?n th??ng, phí, nhu?n bút, l? phí và/ ho?c các ki?u chi tr? khác liên quan ??n vi?c 24H SPORT s? d?ng, ti?t l?, áp d?ng, và/ho?c ch?nh s?a b?t k? ho?c t?t c? Ph?n h?i c?a Ng??i s? d?ng.

9.2. M?i liên h? v?i các trang khác

?? t?o ti?n ích cho ng??i s? d?ng, (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn có th? ch?a nh?ng liên k?t ho?c th?ng tin c?a m?t s? trang web c?a bên th? ba. Nh?ng liên h? này ch? ???c cung c?p nh? m?t ti?n l?i cho ng??i s? d?ng. kh?ng bao g?m xác nh?n c?ng nh? kh?ng có b?t c? s? ??i di?n nào liên quan ??n ?? tin c?y, s? chính xác c?a b?t c? n?i dung nào trên các trang web c?a bên th? ba. Ng??i s? d?ng ??ng y và hi?u r?ng khi quy?t ??nh truy c?p nh?ng trang web c?a bên th? ba có th? s? ph?i ch?u b?t c? thi?t h?i, t?n th?t nào b? gay ra liên quan t?i vi?c s? d?ng hay s? tin t??ng vào b?t c? n?i dung, s?n ph?m ho?c d?ch v? nào s?n có ho?c th?ng qua trang web ?ó.

9.3 Kh??c t? ??m b?o

Ng??i s?? du?ng hiê?u r? và ???ng y r??ng:

Do n??i dung cu?a trang web ????c ca?p nha?t t?? nhiê?u ngu??n khác nhau do ng???i s?? du?ng ??ng ta?i, nên ng??i s? d?ng se? pha?i hoàn toàn t?? chi?u ru?i ro khi truy ca?p trang web. Trong pha?m vi cho phép cu?a pháp lua?t, b?? pha?n qua?n ly và toàn b?? c?ng nhan viên, các c?ng ty liên quan, các t?? ch??c liên kê?t v??i (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn t?? ch??i m??t cách r? ràng mo?i s?? ba?o ?a?m v??i trang web. (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn kh?ng cam kê?t, ba?o ?a?m cho tính chính xác ho??c hoàn chi?nh cu?a n??i dung trang web và kh?ng có trách nhiê?m v??i ba?t ky?: (i) l??i ho??c s?? thiê?u chính xác cu?a các th?ng tin trên trang web; (ii) s?? t??n tha?t cá nhan ho??c nh??ng thiê?t ha?i vê? tài sa?n gay ra t?? viê?c s?? du?ng trang web; (iii) ba?t c?? s?? truy ca?p ba?t h??p pháp t??i/ho??c s?? du?ng hê? th??ng, th?ng tin cá nhan, các th?ng tin vê? tài chính l?u tr?? trong ?ó; (iv) ba?t ky? l??i, virus, các ch??ng trình gián ?iê?p, ho??c nh??ng va?n ?ê? t??ng t?? nh? va?y ????c truyê?n t??i/ho??c t?? trang web cu?a chúng t?i b??i bên th?? ba; (v) ba?t ky? t??n tha?t, thiê?t ha?i có nguyên nhan t?? viê?c s?? du?ng n??i dung trên/ho??c qua trang web.

9.4. Lo?i tr? trách nhi?m

24H SPORT se? kh?ng chi?u trách nhiê?m trong ba?t ky? tr???ng h??p nào d???i ?ay (bao g??m nh?ng kh?ng gi??i ha?n) vê?: thiê?t ha?i tr??c tiê?p, gián tiê?p, nga?u nhiên, ???c biê?t, mang tính tra? thù, ho??c có ha?u qua? t?? ba?t ky? ly do nào ????c liê?t kê d???i ?ay:

a. N??i dung (bao g??m ba?t ky? l??i ho??c s?? thiê?u chính xác nào trong ?ó);

b. Nh??ng t??n tha?t cá nhan ho??c nh??ng thiê?t ha?i ba?t kha? kháng vê? tài sa?n có nguyên nhan t?? trang web;

c. Viê?c s?? du?ng ba?t h??p pháp các máy chu? và/ho??c s?? du?ng trái phép ba?t ky? th?ng tin cá nhan, các th?ng tin tài chính ch??a trong ?ó;

d. Ba?t ky? s?? gián ?oa?n ho??c l??i truyê?n tín hiê?u t??i/ho??c t?? trang web cu?a 24H SPORT;

e. Ba?t ky? l??i, virus, pha?n mê?m gián ?iê?p, ho??c nh??ng pha?n mê?m t??ng t?? nh? va?y có thê? bi? chuyê?n t??i/ho??c t?? trang web cu?a 24H SPORT b??i bên th?? ba;

f. L??i ho??c sai sót trong n??i dung tin t??c ho??c nh??ng thiê?t ha?i m??c pha?i do viê?c ng???i s?? du?ng s?? du?ng n??i dung trên ho??c th?ng qua trang web. Gi??i ha?n trách nhiê?m ?? nói t??i trên ?ay se? áp du?ng trong pha?m vi ?iê?u chi?nh cu?a lua?t pháp ???i v??i t??ng tr???ng h??p cu? thê?.

g. Ngoài vi?c có th? trao ??i, chia s?, bình lu?n các bài vi?t, hình ?nh, video, clip,… Ng??i s? d?ng (cá nhan, doanh nghi?p) còn có th? ??ng, tìm th?ng tin mua bán các s?n ph?m, d?ch v?. Quá trình giao d?ch th?c s? là gi?a các cá nhan hay doanh nghi?p v?i nhau, 24H SPORT kh?ng th? ki?m soát ???c ch?t l??ng, ?? an toàn, tính xác th?c hay h?p pháp c?a s?n ph?m, d?ch v? hay th?ng tin c?ng ty ???c ??ng t?i c?ng nh? kh?ng th? tham gia vào nh?ng giao ti?p c?a nh?ng ng??i s? d?ng v?i nhau ho?c ki?m soát hành vi c?a nh?ng ng??i tham gia trên (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn. Ng??i s? d?ng t? ch?u trách nhi?m v? m?t pháp ly c?ng nh? v?t ch?t v? các hành vi giao d?ch trên (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn và 24H SPORT kh?ng có ngh?a v? b?i th??ng thi?t h?i phát sinh t? vi?c giao d?ch các s?n ph?m, dich v? trên trang Web.

9.5. Thay ??i Th?a thu?n s? d?ng

24H SPORT có toàn quy?n thay ??i Th?a thu?n s? d?ng mà kh?ng c?n báo tr??c cho ng??i s? d?ng. V?i vi?c ti?p t?c s? d?ng (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn sau nh?ng s?a ??i ?ó, ng??i s? d?ng m?c nhiên ??ng y ch?p hành các s?a ??i trong Th?a thu?n s? d?ng.

9.6. Ch?m d?t th?a thu?n

Ng??i s? d?ng ??ng y r?ng 24H SPORT có th?, tùy theo các tr??ng h?p c? th? và kh?ng c?n th?ng báo tr??c ch?m d?t ngay l?p t?c th?a thu?n s? d?ng. Nguyên nhan c?a vi?c ch?m d?t này bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ??i v?i: (i) hành vi vi ph?m, xam ph?m ho?c các hành vi có m?c ?ích x?u ho?c vi ph?m Th?a thu?n s? d?ng ho?c các h??ng d?n hay th?a thu?n liên k?t/kh?ng liên k?t khác, (ii) nh?ng yêu c?u c?a vi?c thi hành pháp lu?t ho?c các c? quan có th?m quy?n khác, (iii) theo yêu c?u c?a ng??i s? d?ng (lo?i b? Tài Kho?n ???c l?p ban ??u), (iv) xóa b? ho?c thay ??i N?i Dung nào trên (www.team-area51.net) webthethao.com.vn mà kh?ng ???c có s? ??ng y c?a 24H SPORT, (v) các v?n ?? k? thu?t ho?c b?o m?t ??t xu?t, (vi) kh?ng s? d?ng Tài kho?n trong th?i gian 06 tháng tr? lên, và/ho?c (vii) Ng??i s? d?ng th?c hi?n các hành vi l?a d?i ho?c các hành vi b?t h?p pháp. Vi?c ch?m d?t Th?a thu?n s? d?ng và xoá b? Tài kho?n ??i v?i ng??i s? d?ng bao g?m (i) xóa b? Tài kho?n truy c?p vào (www.team-area51.net) Webthethao.com.vn, (ii) xóa b? m?t kh?u và các N?i Dung trong Tài Kho?n truy c?p, và (iii) ng?n c?n vi?c ti?p t?c ??ng ky ho?c tr? thành Thành Viên ho?c d??i các hình th?c khác. H?n n?a, Ng??i s? d?ng ??ng y r?ng t?t c? các ch?m d?t ???c hình thành t? s? quy?t ??nh riêng c?a 24H SPORT và r?ng 24H SPORT kh?ng có ngh?a v? ??i v?i ng??i s? d?ng ho?c b?t k? bên th? ba nào v? vi?c ch?m d?t th?a thu?n s? dung.