Gi?i ??u

Ti?n v? trung tam: Bài toán khó c?a th?y Park ? tr?n ??u g?p tuy?n Malaysia

Theo - 12/11/2018 - 14:25

Chi?n l??c gia ng??i Hàn Qu?c s? có nh?ng ?i?u ch?nh ? khu trung tuy?n, trong cu?c ti?p ?ón ??i th? t?i l??t tr?n th? hai vòng b?ng AFF Cup 2018, di?n ra vào t?i 16/11 trên san M? ?ình.

Th?ng kê bóng ?á vòng b?ng AFF Cup 2018: ?T Vi?t Nam - ?T Malaysia

Tr??c m?t tuy?n Lào t? ra quá y?u, HLV Park Hang-seo ?? ?i?n tên b? ??i L??ng Xuan Tr??ng và Nguy?n Quang H?i cho v? trí hàng ti?n v? trung tam. Trên th?c t?, c? Tr??ng l?n H?i thu?c m?u c?u th? ch?i t?t ? m?t tr?n t?n c?ng, nh?ng l?i t? ra kh?ng m?nh trong khau phòng ng?.

90 phút xu?t hi?n trên th?m c? SV? Qu?c gia Lào t?i 8/11, Xuan Tr??ng – Quang H?i kh?ng t?n nhi?u s?c ?? hóa gi?i nh?ng ???ng phát ??ng t?n c?ng t? ra y?u ?t tr??c ??i th?. Th?m chí, c?p ti?n v? gi?a c?a tuy?n Vi?t Nam còn tích c?c dang cao và th??ng xuyên tung ra nh?ng pha d?t ?i?m v? phía c?u m?n ??i ch? nhà.

Trong chi?n th?ng 3-0 c?a tuy?n Vi?t Nam, H?i "con" ?óng góp 1 bàn th?ng ??p m?t b?ng tình hu?ng ?á ph?t tr??c v?ch 16,5m. Nh?ng ? cu?c ti?p ?ón tuy?n Malaysia di?n ra vào t?i 16/11 trên san M? ?ình, r?t khó ?? th?y Park ch?i trò m?o hi?m v?i b? ??i ti?n v? ??y k? thu?t này.   

Ti?n v? trung tam: Bài toán khó c?a th?y Park ? tr?n ??u g?p tuy?n Malaysia  - ?nh 2.

Xuan Tr??ng ch?i tròn vai ? tr?n ??u g?p tuy?n Lào.

B?i hàng ti?n v? trung tam ??n t? "M?nh h? M? Lai" là nh?ng c?u th? ch?i thiên v? c? b?p, s?c m?nh và bi?t cách t?o áp l?c lên ??i th? b?ng các "chiêu trò" ti?u x?o. Nh?ng tình hu?ng tranh ch?p tay ??i và kh?ng chi?n là ?i?m m?nh c?a ?oàn quan HLV Tan Cheng Hoe. M?t bài toán khó giành cho HLV Park Hang-sao và ??i ng? tr? ly.

Mu?n gi?i quy?t bài toán ? khu trung tuy?n, nhi?u kh? n?ng th?y Park s? ?u tiên 1 m?u ti?n v? theo h??ng ?ánh ch?n. Có l?, ?? Hùng D?ng là cái tên thích h?p nh?t ??i v?i dàn "ch?t xám" c?a tuy?n Vi?t Nam. Trong tr?n ??u g?p tuy?n Lào, th?y Park ?? tung c?u th? thu?c biên ch? CLB Hà N?i vào san ?? thay th? cho ??i tr??ng V?n Quy?t gi?a hi?p 2.

Có th?, vi?c ??a Hùng D?ng vào san là nh?ng th? nghi?m c?a ban hu?n luy?n ?? có s? chu?n b? t?t cho tr?n ??u quan tr?ng g?p tuy?n Malaysia. Khi có m?t c?u th? 25 tu?i này trên san, Xuan Tr??ng ???c kéo v? ?á c?p ti?n v? trung tam v?i D?ng, H?i "con" d?t sang biên ph?i, và C?ng Ph??ng ??y vào ?á h? c?ng cho Anh ??c.

D? nhiên, ?ó m?i là nh?ng d? tính c?a th?y Park. Có th? nhà c?m quan 59 tu?i này s? c?t Xuan Tr??ng ho?c Quang H?i trên b?ng gh? d? b?. C?u th? nào c?ng có nh?ng ?i?m m?nh, y?u khác nhau. Ch?n ai ?á ti?n v? trung tam trong tr?n ??u g?p tuy?n Malaysia là ?i?u mà th?y Park ?ang c?m th?y ?au ??u ? th?i ?i?m hi?n t?i.  

AFF Cup 2018: Quang H?i tr? thành "Thánh nh?" trong th? thách sút bóng trúng xà ngang

Cùng chuyên m?c

XEM
Truy?n thông Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng c?a Thái Lan kh?ng kh?i ng?c nhiên và c?m th?y ?iên r? khi ch?ng ki?n c?nh t??ng dòng ng??i chen chúc mua vé ? Vi?t Nam t?i AFF Cup 2018.

??c thêm

Xem thêm