Gi?i ??u

Tony Bellew ??y xúc c?m sau tr?n thua tr??c Oleksandr Usyk

Theo - 11/11/2018 - 17:29

Tony Bellew sau tr?n thua tr??c Oleksandr Usyk ?? có nh?ng l?i phát bi?u h?t s?c khó c?m lòng.

Tay ??m 35 tu?i Tony Bellew ?? b??c lên v? ?ài v?i tam th? s? gi?i ngh? trong nay mai. Bellew có m?t kh?i ??u khá t?t, nh?ng sau ?ó Usyk ?? có nh?ng thay ??i chi?n thu?t h?p ly và d?n l?y l?i ?u th?. Cho ??n hi?p 8, Oleksandr Usyk tung m?t cú ??m tr?i giáng và Tony Bellew ?? g?c xu?ng.

T?i bu?i h?p báo sau tr?n ??u, Tony Bellew ?? có nh?ng chia s? ??y c?m xúc. "T?i c?m giác nh? là t?i ?? th?t b?i hoàn toàn v?y. Nh?ng ?ay là Boxing nhà ngh?, b?n kh?ng th? th?ng m?i ???c."

Tony Bellew ??y xúc c?m sau tr?n thua tr??c Oleksandr Usyk - ?nh 1.

"Nh?ng ?ay là Boxing nhà ngh?, b?n kh?ng th? th?ng m?i ???c." - Tony Bellew

"T?i ?? thi ??u trong 20 n?m. T?i ch? mu?n ch?ng minh v?i m?i ng??i r?ng h? ?? sai. Nh?ng t?i ?? kh?ng làm ???c th? trong ?êm nay."

"T?i ?? thua, thua tr??c m?t v? s? gi?i nh?t trong s? nh?ng k? mà t?i t?ng ??i ??u. Anh ?y th?ng minh. Anh ?y nh?y bén. Anh ?y ch? c?n có nh?ng ?i?u ch?nh nh? v? ??i chan và b?t ch?t t?i."

"T?i ?? b? ki?t s?c l?n ??u tiên trong su?t s? nghi?p thi ??u c?a mình." 

Tony Bellew ??y xúc c?m sau tr?n thua tr??c Oleksandr Usyk - ?nh 3.

"T?i ?? thua, thua tr??c m?t v? s? gi?i nh?t trong s? nh?ng k? mà t?i t?ng ??i ??u." - Tony Bellew

"T?i ng?i ?ay, v?i t? cách là m?t k? thua cu?c, ??y ?au ??n và t?i nh?c, nh?ng t?i ?? chi?n th?ng cu?c ??i c?a t?i. T?i ?? làm ???c nh?ng ?i?u kh?ng t??ng tr??c ?ó. ?êm nay, t?i ?? c? làm thêm m?t ?i?u kh?ng t??ng. Nh?ng t?i ?? kh?ng th?."

"T?i kh?ng h? th?y ti?c nu?i khi ?? ch?n anh ta làm ??i th?. Khi anh ta thách ??u t?i, t?i bi?t t?i s? ph?i nh?n l?i. T?i kh?ng có l?a ch?n nào khác. ?êm nay, t?i ?? thi ??u kh?ng t?t, nh?ng t?i có th? s?ng v?i ?i?u ?ó, t?i ch?p nh?n ?i?u ?ó."

Tony Bellew ??y xúc c?m sau tr?n thua tr??c Oleksandr Usyk - ?nh 5.

"?êm nay, t?i ?? c? làm thêm m?t ?i?u kh?ng t??ng. Nh?ng t?i ?? kh?ng th?." - Tony Bellew

"Gi? ?ay t?i mu?n gì h?? T?i mu?n bi?n m?t kh?i nh?ng ánh ?èn. T?i s? gi?i ngh? và s? s?ng m?t cu?c s?ng bình th??ng"

Nh?ng m?n th? thao có tính cá nhan cao nh? Boxing ??u s? ?em ??n nh?ng kho?nh kh?c c?m xúc cao trào. ? Boxing, thành hay b?i, b?n ??u kh?ng th? ?? l?i cho ai. Tony Bellew c?ng th?.

Cùng chuyên m?c

XEM
Phòng t?p Jackson-Wink g?i "cao b?i" Cerrone là "kh?i ung th? ?ã b? lo?i b?"

Phòng t?p Jackson-Wink g?i "cao b?i" Cerrone là "kh?i ung th? ?? b? lo?i b?"

Dù ?? chi?n th?ng Mike Perry t?i UFC Fight Night 139 nh?ng d??ng nh? "cao b?i" Donald Cerrone v?n kh?ng ng?ng "ném ?á" phòng t?p c?. Và ???ng nhiên, anh b? "ph?n pháo" ngay l?p t?c.

??c thêm

Xem thêm