Gi?i ??u

K?t qu? tr?c ti?p NBA 2018-19: San Antonio Spurs 96-89 Houston Rockets

Theo - 10/11/2018 - 16:27


Xem ngay di?n bi?n tr?n NBA 2018/19 ngày 11/11: San Antonio Spurs - Houston Rockets

Hi?p 4:

[San Antonio Spurs 96-89 Houston Rockets] (K?t thúc) Houston Rockets ch?u th?t b?i 96-89 trong m?t ngày mà Eric Gordon và James Harden hoàn toàn kh?ng có c?m giác ? ngoài v?ch 3 ?i?m.

[San Antonio Spurs 92-85 Houston Rockets] (1:07) Cú ném 3 ?i?m l?nh lùng c?a Derrick White ?? khi?n Houston Rockets m?t bình t?nh. Liên t?c là nh?ng pha 3 ?i?m h?t c?a Eric Gordon và James Harden khi?n Houston Rockets d?n ?ánh m?t tr?n ??u.

K?t qu? tr?c ti?p NBA 2018-19: San Antonio Spurs 96-89 Houston Rockets - ?nh 2.

[San Antonio Spurs 86-85 Houston Rockets] (3:07) Tr?n ??u tr? nên c?ng th?ng h?n khi kho?ng cách ch? còn là 1 ?i?m. James Harden ?ang ???c giao tr?ng trách là c?u c?ng ch? l?c cho Houston Rockets ? nh?ng phút cu?i k?ch tính này.

[San Antonio Spurs 84-80 Houston Rockets] (4:59) M?c dù kh?ng th? ném 3 ?i?m thành c?ng nh?ng James Harden v?n ?ang th? hi?n ?? khó ch?u c?a mình trong nh?ng pha ??t phá. LaMarcus Aldridge ?ang th? hi?n n? l?c c?a mình ?? tranh ch?p vòng trong v?i Houston Rockets khi thi?u v?ng Clint Capela.

[San Antonio Spurs 80-76 Houston Rockets] (7:15) LaMarcus Aldridge ?? ghi ???c nh?ng ?i?m s? quy giá cho hàng trong c?a San Antonio Spurs khi ph?i h?p v?i Derrick White. Trong khi ?ó, Houston Rockets b? qua quá nhi?u c? h?i v?i các pha 3 ?i?m tr??t c?a Eric Gordon.

K?t qu? tr?c ti?p NBA 2018-19: San Antonio Spurs 96-89 Houston Rockets - ?nh 3.

Hi?p 3:

[San Antonio Spurs 72-71 Houston Rockets] (H?t hi?p 3) S? non n?t c?a hàng trong San Antonio Spurs khi?n Houston Rockets d? dàng khai thác ?i?m y?u này ?? b?t k?p l?i ?i?m s?. ?ay kh?ng ph?i là th? tr?n quá an toàn cho ?oàn quan c?a HLV Gregg Popovich.

[San Antonio Spurs 70-64 Houston Rockets] (2:22) Eric Gordon và James Harden ti?p t?c bùng n? ?? ??a kho?ng cách v? ch? còn 6 ?i?m. DeMar DeRozan v?n ti?p t?c là gánh n?ng c?a San Antonio Spurs.

[San Antonio Spurs 65-56 Houston Rockets] (5:53) San Antonio Spurs có m?t chu?i lên ?i?m 9-0 ?n t??ng nh? kh? n?ng phòng ng? t?p trung c?a Derrick White và nh?ng ?i?m s? quan tr?ng t? Bryn Forbes.

K?t qu? tr?c ti?p NBA 2018-19: San Antonio Spurs 96-89 Houston Rockets - ?nh 4.

Hi?p 2:

[San Antonio Spurs 52-50 Houston Rockets] (H?t hi?p 2) Các tay ném c?a San Antonio Spurs b?t ??u lên ti?ng. Marco Belineli và David Bertan ?? có 2 pha 3 ?i?m quan tr?ng ?? gi? v?ng l?i th? cho ch? nhà. Chris Paul v?n ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c gi? nh?p tr?n ??u và tri?n khai t?n c?ng cho Houston Rockets.

[San Antonio Spurs 44-42 Houston Rockets] (2:59) Trong khi Chris Paul và James Harden ?? b?t ??u ghi ?i?m nhi?u h?n thì DeMar DeRozan v?n ch?a th? hi?n ???c ?? nguy hi?m c?a mình. Khau t?n c?ng c?a San Antonio Spurs ch? y?u nh? vào h?u v? Bryn Forbes.

[San Antonio Spurs 35-35 Houston Rockets] (6:39)Sau hi?p ??u ??u m? ng? thì Chris Paul và James Harden ?? b?t ??u b?t nh?p ???c tr?n ??u v?i liên t?c 6 ?i?m giúp Houston Rockets l?y l?i th? can b?ng sau khi b? San Antonio Spurs d?n tr??c.

K?t qu? tr?c ti?p NBA 2018-19: San Antonio Spurs 96-89 Houston Rockets - ?nh 5.

Hi?p 1:

[San Antonio Spurs 20-21 Houston Rockets] (h?t hi?p 1) Eric Gordon ti?p t?c t?a sáng, d?n ??u hàng c?ng c?a Houston Rockets ?? ?em v? liên t?c 6 ?i?m. Trong khi ?ó, ??i hình hai c?a San Antonio Spurs b?t ??u th? hi?n s? b? t?c và ch? ghi ???c 3 ?i?m, ?? Houston Rockets d?n ?i?m ng??c l?i.

[San Antonio Spurs 17-12 Houston Rockets] (3:36) Eric Gordon và Clint Capela ?? thi ??u kh?i s?c h?n ?? ?em v? thêm nh?ng ?i?m s? cho Houston Rockets. Tuy nhiên ??i hình d? b? c?a San Antonio Spurs c?ng kh?ng ?? m?t ?i l?i th? quá nhi?u.

[San Antonio Spurs 12-6 Houston Rockets] (6:46) San Antonio Spurs là nh?ng ng??i nh?p cu?c t?t h?n. DeMar DeRozan và LaMarcus Aldridge liên t?c d?t ?i?m chính xác t? nh?ng cú ném t?m trung. Trong khi ?ó, James Harden và Chris Paul v?n kh?ng th? tìm ???c c?m giác r? khi liên t?c d?t ?i?m h?t dù ?? vào ???c c?n r?.

K?t qu? tr?c ti?p NBA 2018-19: San Antonio Spurs 96-89 Houston Rockets - ?nh 6.

M?c dù kh?ng còn Kawhi Leonard, th? nh?ng San Antonio Spurs d??i tri?u ??i HLV Gregg Popovich v?n ?ang ch?ng t? s?c m?nh t?i mi?n Tay. Quan bài m?i DeMar DeRozan c?ng nhanh chóng th? hi?n ?? phù h?p c?a mình.

Bên c?nh DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge chính là m?i nh?n t?n c?ng th? hai ??m b?o kh? n?ng hgi ?i?m ?n ??nh cho San Antonio Spurs. Kh?ng ch? v?y, HLV Gregg Popovich còn n?m trong tay nh?ng c?u th? dày d?n kinh nghi?m nh? Rudy Gay, Pau Gasol, Patty Mills hay Marco Belineli.

K?t qu? tr?c ti?p NBA 2018-19: San Antonio Spurs 96-89 Houston Rockets - ?nh 7.

Th? nh?ng, ch?c ch?n s?c m?nh c?a San Antonio Spurs ?ang b? t?n th?t khi mà tài n?ng tr? Dejounte Murray ?ang ch?n th??ng. 

Trong khi ?ó, Houston Rockets ?ang trên hành trình tìm l?i b?n than. Sau m?t mùa gi?i suyt n?a ?? h? b? ???c Golden State Warriors, Houston Rockets ?ang ?ánh m?t chính mình sau hàng lo?t nh?ng thay ??i quan tr?ng trong ??i hình.

James Harden v?a tr? l?i sau ch?n th??ng và ?ang ?em l?i chút hy v?ng chi?n th?ng tr? l?i cho Houston Rockets. ?i?m y?u l?n nh?t c?a Houston Rockets lúc này chính là kh? n?ng phòng ng? cánh.

K?t qu? tr?c ti?p NBA 2018-19: San Antonio Spurs 96-89 Houston Rockets - ?nh 8.

Ch?c ch?n Houston Rockets s? g?p khó kh?n trong vi?c phòng ng? DeMar DeRozan và Rudy Gay, hai c?u th? có kh? n?ng ghi ?i?m ?a n?ng ? khu v?c cánh c?a San Antonio Spurs.

Hi?n t?i, Houston Rockets ?ang ??ng th? 9 mi?n Tay v?i thành tích 4-5 sau chu?i 3 tr?n th?ng liên ti?p. San Antonio Spurs ?ang gi? v? trí th? 4 mi?n Tay cùng thành tích 6-3 và v?a ?? thua liên t?c 2 tr?n.

?ay ch?c ch?n s? là m?t tr?n ??u có ch?t l??ng chuyên m?n cao khi mà HLV Gregg Popovich ??y kinh nghi?m s? ??a ra nh?ng chi?n thu?t nh?m ?ánh m?nh vào ?i?m y?u c?a Houston Rockets.

Li?u Houston Rockets có v??t qua ???c th? thách khó kh?n này ?? có ???c chu?i 4 tr?n th?ng l?y l?i khí th??

L?ch thi ??u NBA 2018/19 Regular Season ngày 11/11 tr?c ti?p trên VTVCab, Webthethao

Cùng chuyên m?c

XEM
D? ?oán NBA: Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans

D? ?oán NBA: Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans

D? ?oán NBA tr?n ??u gi?a Toronto Raptors và New Orleans Pelicans di?n ra vào 7h30 sáng mai 13/11.

??c thêm

Xem thêm