Gi?i ??u

TR?C TI?P UFC Fight Night 139: Korean Zombie vs. Yair Rodríguez

Theo - 10/11/2018 - 23:55

Nh?ng di?n bi?n, hình ?nh, video m?i nh?t, tr?c ti?p v? UFC Fight Night 139: Korean Zombie vs. Yair Rodríguez, Main Card b?t ??u vào 9h sáng Ch? Nh?t 11/11 (gi? Vi?t Nam) s? liên t?c ???c Webthethao c?p nh?t.

UFC Fight Night 139: Korean Zombie vs. Yair Rodríguez là s? ki?n s? di?n ra chính xác 25 n?m k? t? UFC 1, s? ki?n ???c t? ch?c vào ngày 12/11/1993. ??a ?i?m di?n ra UFC Fight Night 139 c?ng chính là ??a ?i?m t?ng di?n ra s? ki?n UFC ??u tiên cách ?ay m?t ph?n t? th? k?.

K?t qu?: Yair Rodriguez th?ng Chan Sung Jung b?ng KO (elbow) 4:59 hi?p 5.

korean zombie vs. yair rodríguez

Hi?p 5: KZ v?n là ng??i ch? ??ng nhào lên t?n c?ng trong hi?p này. Yair t? ra r?t kiên nh?n v?i nh?ng c? h?i tung ?òn. Ch? ph?i t? Yair! KZ ?? b? knockout ngay ? giay cu?i cùng c?a tr?n ??u!

Hi?p 4: Uppercut t? KZ, KZ ti?p t?c nhào lên t?n c?ng. Yair ít ra ?òn h?n, nh?ng ch?t l??ng c?a nh?ng cú ??m anh tung ra v? cùng ?n. Ti?p t?c là nh?ng pha ??i ?òn ác li?t trong hi?p này. Yair có v? ?? dính ?á vào h? b? nh?ng tr?ng tài kh?ng d?ng tr?n ??u.

Hi?p 3: KZ v?i 2 cú ??m ph?i ??u hi?p. Headkick t? Yair. Ti?p t?c là nh?ng pha ??i ?òn t? c? hai v? s? - c? hai ng??i ??u ?? có nh?ng kho?nh kh?c r?t nguy hi?m. 

Hi?p 2: Yair jab, KZ counter. Hai v? s? vào clinch. Timeout do Yair lên g?i th?ng vào h? b? ??i th?. KZ l?p t?c lao vào v?i combo. Head kick t? Yair, ti?c là b? KZ ?? ???c. KZ lao vào ?m khóa, Yair ?áp l?i v?i spinning back elbow. 

Còn 2 phút, hai v? s? tr? l?i ?ánh ??ng ??i c?ng. KZ th? m?t l?n takedown nh?ng th?t b?i. Hai v? s? ?m khóa, side kick r?i roundhouse kick t? Yair. ??m ph?i khá m?nh t? KZ.

Hi?p 1: Leg kick t? KZ, Yair c?ng ??i ?òn v?i nh?ng cú ?á. KZ ??t ng?t lao vào áp sát Yair hòng chi?m c? h?i t?n c?ng, nh?ng Yair l?i ra r?t nhanh. Hai v? s? ti?p t?c ??i ?òn. KZ b?t ???c chan c?a Yair, kéo ng? ??i th? nh?ng ti?c là anh kh?ng k?p gi? GnP khi ch? còn quá ít th?i gian cu?i hi?p.

12h42: Và gi? là th?i di?m cho tr?n Main Event c?a UFC Fight Night 139: Korean Zombie vs. Yair Rodríguez!

K?t qu?: Donald Cerrone th?ng Mike Perry b?ng Submission (armbar) 4:46 hi?p 1

donald cerrone vs. mike perry

Hi?p 1: Perry ch? ??ng t?n c?ng b?ng lowkick. Hai v? s? vào clinch, liên t?c tung nh?ng ?òn lên g?i. Cerrone takedown th?t b?i, l?i vào clinch. Takedown t? Perry, Perry vào side control nh?ng Cerrone ?? ??o v? trí thành c?ng ?? chi?m quy?n ki?m soát bên trên. 

Perry n? l?c giành l?i v? trí bên trên, Cerrone th?c hi?n armbar r?i chuy?n sang triangle! Perry slam Cowboy xu?ng sàn nh?ng v?n bu?c ph?i tap out!

12h14: Gi? là tr?n Co-Main Event gi?a c?p ??u Mike Perry vs. Donald Cerrone! Li?u "Cowboy" Cerrone có th? ph?c thù tr??c Mike Perry - k? ?? ??y anh r?i kh?i Jackson-Wink Academy?

K?t qu?: Germaine de Randamie th?ng Raquel Pennington b?ng tính ?i?m ??ng thu?n (unanimous) (30-27, 30-27, 30-27).

raquel pennington vs. germaine de randamie

Hi?p 3: GDR ti?p t?c ép san trong hi?p 3, tung khá nhi?u jab. Pennington cu?i cùng c?ng t?n c?ng v?i single leg takedown. Hai v? s? vào clinch và ??i c?ng v?i ch? và g?i. T?m d?ng do GDR ?á ph?i h? b?. 

Hi?p 2: GDR ép san, tung jab và front kick. Takedown t? Pennington, nh?ng GDR ?? có m?t pha ch?ng v?t hoàn h?o, ??y Pennington xu?ng sàn. Tr? l?i ?ánh ??ng, Pennington di chuy?n ngoài t?m ?ánh c?a GDR. 

Hi?p 1: Pennington lao vào ép san, GDR nh? r?t nhi?u v?i jab nh?ng ch?a tung m?t ?òn nào th?c s? n?ng. GDR ép Pennington vào l??i, Pennington c? ghi takedown nh?ng kh?ng thành c?ng.

11h42: C?p ??u Bantamweight n? gi?a Raquel Pennington vs. Germaine de Randamie s? là tr?n ??u th? 4 c?a Main Card UFC Fight Night 139.

K?t qu?: Beneil Dariush th?ng Thiago Moisés b?ng tính ?i?m ??ng thu?n (unanimous) (30-25, 30-25, 30-26). 

beneil dariush vs. thiago moises

Hi?p 3: Moises b?t ??u hi?p 3 v?i spinning wheel kick. Dariush tr? ?òn v?i lowkick, overhand và uppercut tr??c khi l?i d?n ??i th? vào l??i và takedown. Moises th? guillotine nh?ng th?t b?i. Dariush l?i b?t ???c l?ng Moises, c? th? RNC.

Hi?p 2: Takedown r?t s?m t? Dariush! Moises r?t tr?y tr?t ?? ??ng d?y, nh?ng anh v?n b? Dariush b?t l?ng. Kh?ng nhi?u pha t?n c?ng ? hi?p 2, nh?ng Moises h?u nh? b?t l?c d??i s? ki?m soát c?a Dariush trong hi?p này.

Hi?p 1: Dariush m? ??u tr?n ??u v?i m?t cú body kick r?t ??p, r?i ép Moises vào l??i. Moises v?n tìm cách l?t l?i th? c?, nh?m guillotine. Dariush gi? GnP, nh?ng r?i Moises thoát ra, ??a tr?n ??u v? ?ánh ??ng. Dariush l?i ép Moisé vào l??i, ghi takedown.

11h07: Beneil Dariush vs. Thiago Moises s? là tr?n ??u th? 3 c?a Main card UFC Fight Night 139. Ng?i sao m?i n?i t? Dana White's Contender Series Thiago Moises s? có m?t tr?n ??u th? l?a khá g?t tr??c v? s? dày d?n kinh nghi?m Beneil Dariush.

K?t qu?: Maycee Barber th?ng Hannah Cifers b?ng TKO (punches) 2:01 hi?p 2.

maycee barber vs. hannah cifers

Hi?p 2: Cifers m? ??u hi?p 2 v?i lowkick, hai c? gái ??i ?òn v? cùng m?nh li?t. Ch? t? Barber! Barber ??y Cifers xu?ng sàn, Cifers r?t n? l?c thay ??i tình th?, nh?ng cu?i cùng c? v?n b? Barber gi? d??i sàn và gi? GnP. Cu?i cùng tr?ng tài ?? ph?i b??c vào và d?ng tr?n ??u. 

M?t chi?n th?ng quá thuy?t ph?c cho Barber - r?t hi?m khi ta ???c ch?ng ki?n m?t k?t qu? TKO ? h?ng can nh? nh?t c?a n?.

Hi?p 1: Cifers ép san liên luc v?i nh?ng cú ??m và lowkick. Barber counter, v?i nh?ng cú móc khá hi?u qu?. Barber ép ??i th? vào l??i, takedown th?t b?i. Hai n? v? s? tr? l?i ?ánh ??ng. Headkick t? Barber! L?i là ?m khóa, Barber c? kéo ??i th? xu?ng sàn nh?ng kh?ng thành c?ng.

10h45: Tr?n ??u th? 2 c?a Main Card UFC Fight Night 139 s? di?n ra gi?a 2 tan binh r?t ?áng ???c ch? ??i ? h?ng Strawweight n?: Maycee Barber vs. Hannah Cifers!

K?t qu?: Mike Trizano th?ng Luis Pe?a b?ng tính ?i?m kh?ng ??ng thu?n (split) (28-29, 29-28, 30-27).

luis pena vs. mike trizano

Hi?p 3: ??m ph?i r?t m?nh t? Trizano, theo sau v?n là legkick. Pena th?c hi?n thành c?ng single leg takedown. Trizano ??ng lên, ghi single leg takedown. Tr? l?i ?ánh ??ng, Trizano tung 1-2 r?i body shot. Pena tr? ??a v?i overhand.

Hi?p 2: Pena vào tr?n v?i lowkick, Trizano ?áp tr? t??ng t?. Body kick t? Pena, Pena v?n r?t ch? ??ng trong nh?ng pha t?n c?ng nh?ng anh v?n ch?a th? nh?p n?i ?? vào t?m ra ?òn. Counter hook t? Trizano. Pena ghi takedown ? phút cu?i hi?p 2, c? th?c hi?n armbar nh?ng kh?ng thành c?ng.

Hi?p 1: Trizano m? ??u tr?n ??u v?i low kick, ??y Pena vào l??i. Pena ?áp l?i v?i nh?ng cú body kick và combo 1-2, r?i bung jab. Counter ??m ph?i r?t ??p t? Trizano! Pena th? single leg takedown, Trizano nh?m guillotine nh?ng b?t thành. Pena c? vào kimura, ghi thêm takedown tr??c khi hi?p 1 k?t thúc.

10h00: Và gi? là th?i ?i?m cho nh?ng tr?n ??u Main Card! M? ??u Main Card UFC Fight Night 139: Korean Zombie vs. Yair Rodríguez s? là tr?n ??u gi?a hai v? s? xu?t than t? The Ultimate Fighter 27: Luis Pena vs. Mike Trizano!

9h58: Ashley Yoder th?ng Amanda Cooper b?ng tính ?i?m kh?ng ??ng thu?n (split) (29-28, 27-30, 29-28).

ashley yoder vs. amanda cooper

9h24: Bobby Moffett th?ng Chas Skelly b?ng TKO (D'Arce choke) 2:43 hi?p 2.

chas skelly vs. bobby moffett

8h46: Davi Ramos th?ng John Gunther b?ng Submission (rear-naked choke) 1:57 hi?p 1.

davi ramos vs. john gunther

8h15: Devonte Smith th?ng Julian Erosa b?ng KO (punches) 0:46 hi?p 1.

devonte smith vs. julian erosa

8h02: Eric Shelton th?ng Joseph Morales b?ng tính ?i?m kh?ng ??ng thu?n (split) (29-28, 27-30, 30-27).

joseph morales vs. eric shelton

7h34: Mark de la Rosa th?ng Joby Sanchez b?ng tính ?i?m kh?ng ??ng thu?n (split) (29-28, 28-29, 29-28).

mark de la rosa vs. joby sanchez

Th?i gian, ??a ?i?m thi ??u:

UFC Fight Night 139: Korean Zombie vs. Yair Rodríguez s? di?n ra vào sáng Ch? nh?t 11/11 (gi? Vi?t Nam) t?i Pepsi Center, Denver, Colorado, v?i Main Card c?a s? ki?n s? ???c phát tr?c ti?p trên FOX Sports.

Fight Card c?a UFC Fight Night 139: Korean Zombie vs. Yair Rodríguez:

Main card

Chan Sung Jung vs. Yair Rodríguez

Donald Cerrone vs. Mike Perry

Raquel Pennington vs. Germaine de Randamie

Beneil Dariush vs. Thiago Moises

Maycee Barber vs. Hannah Cifers

Luis Pena vs. Mike Trizano

TR?C TI?P UFC Fight Night 139: Korean Zombie vs. Yair Rodríguez  - ?nh 13.

Fight Card c?a UFC Fight Night 139: Korean Zombie vs. Yair Rodríguez

Prelims

Ashley Yoder vs. Amanda Cooper

Chas Skelly vs. Bobby Moffett

Davi Ramos vs. John Gunther

Devonte Smith vs. Julian Erosa

Early Prelims

Joseph Morales vs. Eric Shelton

Mark de la Rosa vs. Joby Sanchez

S? ki?n bên l?:

- Tr??c ?ó, nh?ng ng??i s? d?n ??u UFC Fight Night 139 v?n ???c d? ki?n là "Korean Zombie" Chan Sung Jung cùng v?i c?u v??ng Lightweight Frankie Edgar. Tuy nhiên, ngày 26/10, Frankie Edgar ?? ph?i c?ng b? rút kh?i tr?n ??u do ch?n th??ng. 

Ng??i thay th? cho Frankie Edgar là Yair Rodríguez - ng??i chi?n th?ng trong series truy?n hình th?c t? The Ultimate Fighter: Latin America.

TR?C TI?P UFC Fight Night 139: Korean Zombie vs. Yair Rodríguez  - ?nh 14.

"Korean Zombie" Chan Sung Jung và ng??i chi?n th?ng trong series truy?n hình th?c t? The Ultimate Fighter: Latin America Yair Rodríguez

- T?i bu?i weigh-in s?m, n? v? s? Raquel Pennington ?? có can n?ng 138 pound, d? ??n 2 pound (g?n 1kg) so v?i gi?i h?n can n?ng 136 pound c?a m?t tr?n ??u h?ng Bantamweight kh?ng tranh ?ai. 

Tr?n ??u v?n s? ???c ti?p t?c th?c hi?n ? catchweight 138 lbs, tuy nhiên v?i can n?ng chênh l?ch khá l?n, Raquel Pennington s? b? ph?t t?i 20% ti?n h?p ??ng chuy?n sang cho ??i th? c?a c?, c?u v? ??ch Featherweight n? UFC Germaine de Randamie.

TR?C TI?P UFC Fight Night 139: Korean Zombie vs. Yair Rodríguez  - ?nh 15.

N? v? s? Raquel Pennington ?? có can n?ng 138 pound, d? ??n 2 pound (g?n 1kg) so v?i gi?i h?n can n?ng 136 pound


Cùng chuyên m?c

XEM
Phòng t?p Jackson-Wink g?i "cao b?i" Cerrone là "kh?i ung th? ?ã b? lo?i b?"

Phòng t?p Jackson-Wink g?i "cao b?i" Cerrone là "kh?i ung th? ?? b? lo?i b?"

Dù ?? chi?n th?ng Mike Perry t?i UFC Fight Night 139 nh?ng d??ng nh? "cao b?i" Donald Cerrone v?n kh?ng ng?ng "ném ?á" phòng t?p c?. Và ???ng nhiên, anh b? "ph?n pháo" ngay l?p t?c.

??c thêm

Xem thêm