Gi?i ??u

T??ng g?y chan, nh?ng Yair Rodriguez ?? ra vi?n kh?ng th??ng tích gì

Theo - 12/11/2018 - 08:58

Trong su?t tr?n ??u v?i "Korean Zombie", Yair Rodriguez ?? di chuy?n khá tù do "ch?n th??ng t? hi?p 1", nh? anh ti?t l?. Nh?ng r?ng sáng nay Rodriguez ?? ra vi?n kh?ng th??ng tích gì.

??n t?n h?m nay, gi?i MMA v?n ch?a h?t s?c v?i cú knockout ?iên r? c?a Yair Rodriguez vào sáng qua t?i UFC Fight Night 139 (UFC Denver). 

Korean Zombie b? Yair Rodriguez knockout ? tích t?c cu?i cùng c?a hi?p 5 t?i UFC Fight Night 139

"El Pantera" kh?ng ch? ghi d?u m?t màn l?i ng??c dòng ??nh cao, m?t pha KO c?c ??p, mà còn th?c hi?n nó ? tích t?c cu?i cùng c?a hi?p ??u cu?i cùng - ?i?u ?? bi?n nó thành m?t k? tích v? ti?n khoáng h?u.

K?t thúc tr?n ??u, Yair Rodriguez ph?i b? bu?i h?p báo sau tr?n ?? ??n b?nh vi?n cùng "Korean Zombie" Chan Sung Jung. 

Nh?ng kh?ng gi?ng v?i ??i th? ng??i Hàn Qu?c s? ph?i n?m vi?n vài ngày ?? theo d?i, r?ng sáng nay Rodriguez ?? ra vi?n kh?ng th??ng tích gì.

T??ng g?y chan, nh?ng Yair Rodriguez ?? ra vi?n kh?ng th??ng tích gì - ?nh 3.

Ch?a k?p ?n m?ng chi?n th?ng v?i khán gi?, Yair Rodriguez c?ng ?? b? chuy?n ??n b?nh vi?n. Korean Zombie c?ng ti?n th?ng vào phòng c?p c?u trên m?t chi?c xe khác.

"H?i nh?ng con ng??i tuy?t v?i ?? c? v? cho t?i su?t tr?n ??u này, h?i nh?ng ng??i v?n còn gi? ni?m tin ? t?i (sau tr?n thua Frankie Edgar)," Yair Rodriguez nói b?ng ti?ng Tay Ban Nha trên Instagram. "T?i mu?n cám ?n các b?n r?t nhi?u, Chúa ban ?n lành cho các b?n!" 

"?ay là m?t tr?n ??u mà t?i b? kéo vào thay th?, v?a kh?ng có bao nhiêu th?i gian chu?n b?, v?a ph?i tr?i qua nh?ng tháng khó kh?n sau tr?n thua, nh?ng t?i v?n r?t h?nh phúc vì ?? hoàn thành c?ng vi?c. Cám ?n nh?ng ng??i than yêu nh?t, t?i r?t h?nh phúc vì nh?n ???c s? c? v? c?a m?i ng??i."

"T?i mong r?ng t?i v?n s? có th? ??u c?ng hi?n nh? tr?n ??u v?a qua. Vi?c ch?p X-quang cho chan và m?i t?i ?? xong xu?i." 

T??ng g?y chan, nh?ng Yair Rodriguez ?? ra vi?n kh?ng th??ng tích gì - ?nh 5.

Yair Rodriguez mong r?ng anh v?n s? có th? ??u c?ng hi?n nh? tr?n ??u v?a qua

Yair Rodriguez c?ng dành vài l?i v? "Korean Zombie" Chan Sung Jung, ng??i mà "El Pantera" c? nh?c ?i nh?c l?i là m?t ??i th? ?áng kính.

"T?i xin g?i s? kính tr?ng b?c nh?t t?i "Korean Zombie", anh ?y là m?t chi?n binh th?c th?," Yair Rodriguez nói. "T?i xin g?i anh s? t?n tr?ng, s? quy m?n và s? c?m kích chan thành nh?t. Cùng v?i các ??ng ??i c?a anh n?a. Xin cho t?i g?i l?i chào ??n các b?n Hàn Qu?c!"

T??ng g?y chan, nh?ng Yair Rodriguez ?? ra vi?n kh?ng th??ng tích gì - ?nh 7.

"El Pantera" c? nh?c ?i nh?c l?i r?ng "Korean Zombie" Chan Sung Jung là m?t ??i th? ?áng kính

Trong su?t tr?n ??u v?i "Korean Zombie", Yair Rodriguez ?? di chuy?n khá tù do "ch?n th??ng t? hi?p 1", nh? anh ti?t l? sau tr?n. Nh?ng hóa ra "El Pantera" kh?ng g?p v?n ?? gì. Các bác s? ?? tr? anh ra vi?n r?ng sáng nay, theo xác nh?n t? ng??i qu?n ly Tiki Ghosn.

V?i m?t chi?n th?ng quá ??nh nh? th? này, nhi?u kh? n?ng Yair Rodriguez s? nh?m ??n m?t m?c tiêu top ??u. Còn Zabit Magomedsharipov, ng??i t?ng suyt lên sàn v?i "El Pantera" h?i tháng 9, s? ph?i ??i th?i.

Cùng chuyên m?c

XEM
Phòng t?p Jackson-Wink g?i "cao b?i" Cerrone là "kh?i ung th? ?ã b? lo?i b?"

Phòng t?p Jackson-Wink g?i "cao b?i" Cerrone là "kh?i ung th? ?? b? lo?i b?"

Dù ?? chi?n th?ng Mike Perry t?i UFC Fight Night 139 nh?ng d??ng nh? "cao b?i" Donald Cerrone v?n kh?ng ng?ng "ném ?á" phòng t?p c?. Và ???ng nhiên, anh b? "ph?n pháo" ngay l?p t?c.

??c thêm

Xem thêm