Gi?i ??u

Tuy?n th? Minh V??ng ghi bàn, W Team v?n thua ??i c?a ca s? Tu?n H?ng

Theo - 11/11/2018 - 10:55

Minh V??ng kh?ng th? giúp W Team thoát thua

Bàn th?ng ? nh?ng phút cu?i tr?n kh?ng ?? ?? Tr?n Minh V??ng giúp ??i nhà W Team thoát kh?i th?t b?i 1-2 tr??c HAT Sài Gòn trong ngày khai màn gi?i bóng ?á phong trào ngo?i h?ng Sài Gòn – SPL 2018.

"C?u tr??ng" c?a ??i h?c T?n ??c Th?ng "qu?y" t?ng b?ng v?i s? xu?t hi?n c?a tuy?n th? Qu?c gia Minh V??ng. Nó càng tr? nên nh?n nh?p h?n b?ng nh?ng tràn pháo tay liên t?c, các ti?ng hò reo t? trên khán ?ài m?i khi V??ng "oppa" có bóng và x? ly ??y ng?u h?ng. Gi?i m? ?i?u kh?ng r?i m?t m?t phút nào khi ch?ng ki?n c?u th? thu?c biên ch? HAGL tr? tài ?á "ch?u" vào chi?u 10/11.

??n ?áp l?i s? ?ng h? nhi?t tình t? phía C?V, Minh V??ng ?? l?p siêu ph?m trong tr?n ra m?t SPL 2018. Nh?ng ti?c r?ng, tình hu?ng ?á ph?t ? kho?ng cách 12m ??n t? ti?n v? 23 tu?i này ch? là bàn th?ng danh d?, khép l?i tr?n thua 1-2 c?a W Team tr??c ??i th? HAT Sài Gòn t?i ngày khai m?c gi?i ??u.

Tình hu?ng ?á ph?t thành bàn c?a Minh V??ng. 

Nam ca s? Tu?n H?ng trong l?n ??u "chinh ph?t" gi?i "ph?i" t?i mi?n Nam ?? có chi?n th?ng cùng ??i nhà. ??n gi?n mà hi?u qu?, Hoàng Ph??ng giúp ??i bóng áo tr?ng m? ?i?m tr??c gi? ngh? gi?i lao. Chính c?u c?u th? CLB TP.HCM v?i bàn th?ng nang t? s? lên 2-0 ?? khép l?i thành c?ng "show di?n" c?a mình.

? tr?n ??u ?áng xem nh?t di?n ra h?n 3h ??ng h? sau ?ó, ?ng viên v? ??ch V?n Minh Mi?n Nam suyt chút n?a "ng? ng?a" tr??c "g? kh?ng l?" ch?i san 5 c?a "ph?i" Sài thành là Lê B?o Minh.

Thoát thua t? tình hu?ng ??m bóng trúng c?c d?t c?a Tu?n Vinh bên phía ??i th?, Ng?c Thanh b?t ng? giúp ??i bóng c?a b?u T?i m? ?i?m. Pha cài ng??i và d?t ?i?m theo t? th? ng? bàn ?èn ??a c?u tuy?n th? Qu?c gia này ?i?n tên lên b?ng t? s? tr?n ??u.

Tuy?n th? Minh V??ng ghi bàn, W Team v?n thua ??i c?a ca s? Tu?n H?ng - ?nh 2.

??i tr??ng Tu?n Vinh và V?n Minh Mi?n Nam b? Lê B?o Minh c?m hòa. ?nh: Duy Anh.

??ng ngoài ??ng pitch, HLV Capdervilar t? ra "nóng ru?t". Kh?ng còn cách nào khác, chàng trai quê Qu?ng Tr? này bu?c ?óng vai c?u th? ?? thay K? "kh?n" vào san thi ??u. ít phút có m?t, ng??i có m?nh danh "vua ph?i" Sài thành ?? có bàn th?ng g? hòa cho V?n Minh Mi?n Nam.

Xu?t phát t? tình hu?ng c??p bóng trong chan m?t h?u v? Lê B?o Minh, Capdervilar dùng k? thu?t ?? v??t qua th? m?n ??i ph??ng. Tr??c khi làm tung l??i ??i th?, ?n ??nh t? s? hòa 1-1 cho ??i bóng c?a b?u V?n trong ngày khai m?c.

? các tr?n ??u còn l?i, Sài Gòn FC giành chi?n th?ng sát nút 1-0 tr??c Lam H?ng. Ch? nhà ?H T?n ??c Th?ng ngh?t th? ?ánh b?i ?H ??ng Nai v?i t? s? 3-2. ?H N?ng Lam chia ?i?m b?ng tr?n hòa 1-1 tr??c ?H GTVT TP.HCM. Và ??i Trúc Nghi Phong v??t m?t ??t V?nh Ti?n v?i k?t qu? 2-1. 

Tuy?n th? Minh V??ng ghi bàn, W Team v?n thua ??i c?a ca s? Tu?n H?ng - ?nh 4.

K?t qu? ngày khai m?c SPL 2018.

Cùng chuyên m?c

XEM
Truy?n thông Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng Thái Lan: Th?t ?iên r? v?i c?nh t??ng C?V Vi?t Nam s?n vé xem tr?n ??u v?i Malaysia

Truy?n th?ng c?a Thái Lan kh?ng kh?i ng?c nhiên và c?m th?y ?iên r? khi ch?ng ki?n c?nh t??ng dòng ng??i chen chúc mua vé ? Vi?t Nam t?i AFF Cup 2018.

??c thêm

Xem thêm