Video

AFF Cup 2018: Hé l? c?u th? ???c ??nh giá cao nh?t ?TVN, kh?ng ph?i C?ng Ph??ng!

Bóng ?á Vi?t Nam 12/11/2018 11:51
Transfermarkt là m?t trang chuyên ??nh giá các c?u th? trên th? tr??ng chuy?n nh??ng. Vi?t Nam tuy kh?ng ???c ?ánh giá quá nhi?u c?u th? trên trang web này nh?ng v?n có nh?ng cái tên ?áng chú y c?a ?T Vi?t Nam.
M?i nh?t