Video

??i ??u n?y l?a ONE Championship: Yusup Saadulaev - Jordan Lucas

MMA 12/11/2018 14:22
Vào tháng 10 n?m 2016, Yusup Saadulaev, m?t trong nh?ng ng??i tiên phong c?a ONE Championship ? Yangon, Myanmar, có m?t màn trình di?n xu?t s?c tr??c Jordan Lucas. Cùng xem l?i video ??i ??u n?y l?a ONE Championship: Yusup Saadulaev - Jordan Lucas.
M?i nh?t