Gi?i ??u

Dù ?ã giành ch?c vô ??ch, Hamilton v?n còn vi?c ph?i làm

Dù ?? giành ch?c v? ??ch, Hamilton v?n còn vi?c ph?i làm

Sau thành tích v? th? 4 ? Mexican GP, Lewis Hamilton ?? có ?? s? ?i?m ?? v? ??ch n?m ? F1 l?n th? 5. ? ch?ng ?ua phan h?ng ?êm qua t?i Brazil, anh ti?p t?c kh?ng ??nh quy?t tam c?a mình khi giành pole v?i thành tích xu?t s?c. Tuy nhiên, Hamilton v?n còn nhi?u vi?c ph?i làm n?u mu?n có m?t mùa gi?i tr?n v?n.

Xem thêm